Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3485. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj), stran 9020.

Na podlagi 18. in 57. v povezavi s 97. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 30. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) je župan Občine Rogatec dne 19. 11. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj)
1. člen
Uvodne določbe
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje S 5 Rogatec (območje stanovanj), objavljenim v Uradnem listu RS, št. 100/06 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
Zazidalni načrt je bil skladno s tedaj veljavno zakonodajo s področja urejanja prostora kot prostorski izvedbeni načrt namenjen urejanju območja stanovanjske cone v območju S 5 v Rogatcu. S prostorskim izvedbenim načrtom so podrobneje določeni urbanistični, oblikovalski, gradbeno tehnični, tehnološki in drugi pogoji za zagotovitev ustreznih bivalnih razmer ter pogoji za opremljanje s potrebnimi prometnimi, energetskimi, komunalnimi in drugimi infrastrukturnimi objekti in napravami. Prostorski izvedbeni načrt je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja ter za parcelacijo zemljišč. V zazidalnem načrtu so prostorski pogoji določeni:
– z zazidalno situacijo, ki določa pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja;
– z rešitvami prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez.
Skladno s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A; v nadaljevanju ZPNačrt) do uveljavitve občinskega prostorskega načrta ostanejo v veljavi prostorski akti občine, ki jih je ta sprejela na podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po določbah tega zakona, ki urejajo občinski podrobni prostorski načrt.
Pobudo za pripravo sprememb in dopolnitev ZN je podala Občina Rogatec. Sprememba je potrebna zaradi usklajevanja meje ZN z OPN, ki je v izdelavi. Poleg tega se zazidava uskladi s parcelnim stanjem v naravi.
3. člen
Območje, predmet sprememb in dopolnitev ZN, vrsta postopka in način pridobitve strokovnih rešitev
Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega zemljišča s parc. št.:
k.o. Tlake:
985, 988/6, 988/1, 988/5, 988/4, 988/3, 988/2, 980/6, 992/2, 992/1, 980/5,
k.o. Rogatec:
884/1, 884/2, 887/4, 887/6, 887/5, 887/2, 902/1, 902/2, 902/3, 902/4, 902/5, 902/6, 902/7, 901/1, 900/1, 900/8, 900/7, 900/6, 900/5, 899/2, 900/4, 899/3, 907/2, 899/4, 899/5, 907/3, 907/4, 905/3, 905/4, 906/7, 906/6, 906/8, 905/5, 900/3, 905/6, 901/8, 905/7, 901/7, 901/6, 901/5, 888, 884/3, 896, 949/1.
Predmet sprememb in dopolnitev je prikaz dejanskega stanja pozidave oziroma parcelnega stanja, uskladitev meje območja z OPN ter posledično prilagoditev zazidave. V spremembe in dopolnitve ZN se vključi tudi potrebne spremembe zaradi prilagoditve oziroma spremembe predpisov ter zahtev nosilcev urejanja prostora, lahko pa se vključi tudi druge spremembe in dopolnitve, če se bo za to pokazala potreba v fazi izdelave prostorskega akta.
Ker se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, je na podlagi 61.a člena ZPNačrt smiselno izvesti skrajšani postopek sprememb in dopolnitev, ki določa krajši rok za podajo smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora (15 dni) ter čas trajanja javne razgrnitve (15 dni).
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo zagotovila Občina Rogatec, ki mora zagotoviti tudi morebitne potrebne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora ter drugimi zahtevami.
4. člen
Postopek in okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN
+-------------------------+----------------+--------------------+
|    Aktivnost    |   Nosilec  |   Rok oziroma  |
|             |        | trajanje aktivnosti|
+-------------------------+----------------+--------------------+
|priprava sklepa o začetku|občinska    |november 2012    |
|priprave sprememb    |uprava, župan  |          |
|in dopolnitev ZN     |        |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|objava sklepa v uradnem |občinska uprava |1 dan        |
|glasilu         |        |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|izdelava osnutka sprememb|načrtovalec   |5 dni po objavi   |
|in dopolnitev ZN     |        |sklepa       |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|pridobitev smernic    |načrtovalec   |zakonski rok za   |
|za načrtovanje in odločbe|(po       |pridobitev smernic |
|o potrebnosti izvedbe  |pooblastilu)  |je 15 dni od    |
|CPVO           |        |prejema poziva, za |
|             |        |pridobitev odločbe |
|             |        |pa 30 dni      |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|analiza smernic     |načrtovalec   |15 dni od prejema  |
|in izdelava dopolnjenega |        |smernic za     |
|osnutka sprememb     |        |načrtovanje     |
|in dopolnitev ZN     |        |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|pregled dopolnjenega   |občinska uprava |objava najmanj   |
|osnutka in obveščanje  |        |8 dni pred začetkom |
|javnosti o javni     |        |javne razgrnitve  |
|razgrnitvi in javni   |        |          |
|obravnavi        |        |          |
|z javnim naznanilom   |        |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|javna razgrnitev in javna|občinska uprava |javna razgrnitev  |
|obravnava        |        |traja najmanj    |
|             |        |15 dni, javna    |
|             |        |razprava se izvede |
|             |        |v tem času     |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|priprava strokovnih   |načrtovalec   |v 5 dneh po končani |
|stališč do pripomb in  |        |javni razgrnitvi  |
|predlogov iz javne    |        |          |
|razgrnitve        |        |          |
|in javne razprave    |        |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|sprejem stališč     |občinska    |v 5 delovnih dneh  |
|do pripomb        |uprava, župan  |po uskladitvi    |
|             |        |stališč z      |
|             |        |investitorjem    |
|             |        |in načrtovalcem   |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|izdelava predloga    |načrtovalec   |v 15 dneh po    |
|sprememb in dopolnitev ZN|        |sprejemu stališč do |
|             |        |pripomb       |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|pridobitev mnenj nosilcev|načrtovalec (po |15 dnevni zakonski |
|urejanja prostora ter po |pooblastilu)  |rok         |
|potrebi uskladitev    |        |po prejemu poziva  |
|predloga akta z mnenji  |        |          |
|nosilcev urejanja    |        |          |
|prostora         |        |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|priprava gradiva za   |načrtovalec,  |5 dni        |
|sprejem na seji OS    |občinska uprava |          |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|sprejem sprememb     |občinski svet  |naslednja seja   |
|in dopolnitev ZN     |        |občinskega sveta  |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|objava v uradnem glasilu |občinska uprava |naslednja številka |
|             |        |Uradnega lista RS  |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|izdelava končnih     |načrtovalec   |10 dni po objavi v |
|elaboratov        |        |uradnem listu    |
+-------------------------+----------------+--------------------+
|posredovanje elaboratov |občinska uprava |v 3 delovnih dneh  |
|upravni enoti, inšpekciji|        |po prejemu končnih |
|             |        |elaboratov     |
+-------------------------+----------------+--------------------+
5. člen
Udeleženci, ki bodo sodelovali v postopku sprememb in dopolnitev ZN
Pobudnik in investitor sprememb in dopolnitev je Občina Rogatec.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je Občina Rogatec, Občinska uprava Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN je URBIS d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.
Pripravljavec pridobi odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za okolje, Sektorja za CPVO, Dunajska cesta 22, Ljubljana, ali je v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN z izdajo smernic in mnenj, so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje, Lava 42, 3000 Celje,
– Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
– Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Lava 1, 3000 Celje,
– KS Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
6. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Vse obveznosti v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev ZN nosi Občina Rogatec.
7. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletni strani občine.
Št. 032-0018/2012
Rogatec, dne 19. novembra 2012
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti