Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 300-1/2012-3 Ob-4850/12 , Stran 2620
Št. 300-1/2012-3 Ob-4850/12
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 50/12), Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012 (Uradni list RS, št. 41/11), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Medvode za leto 2012 (Uradni list RS, št. 107/11) in priglasitvijo sheme državne pomoči, št. M001-5874564-2012, pri Ministrstvu za finance, Občina Medvode objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode za leto 2012
I. Predmet javnega razpisa: Občina Medvode (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2012, v okvirni višini 40.000 EUR (proračunska postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva). II. Okvirna višina razpisanih sredstev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! III. Upravičenci – pogoji in merila za dodelitev sredstev Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti Upravičenci: – upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki na območju občine investirajo v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata ali poslovne enote, v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata oziroma storitev. Pogoji: – Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju občine. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v občini. – Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja. Upravičeni stroški so: – stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta, – stroški naslednjih neopredmetenih osnovnih sredstev: nakup patentov, licenc, programske opreme ter stroški razvoja novih produktov ali storitev in – stroški izobraževanja za pridobitev znanj za potrebe razširitve proizvodne oziroma storitvene dejavnosti. Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške. Vrsta instrumenta: – subvencija. Višina odobrenih sredstev: – skupna višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50% upravičenih stroškov. Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja Upravičenci: – osebe, ki so bile brezposelne, prijavljene v evidenco, ki jo vodi Zavod RS za zaposlovanje, s stalnim bivališčem v Občini Medvode in opravljenim programom usposabljanja. Pogoji: – delovno mesto, za katero je pridobljena pomoč, se mora ohraniti vsaj 2 leti po prejemu pomoči, – v primeru, da je bil prejemnik brezposelna oseba, je pogoj za pridobitev zaključen program priprave za samozaposlitev, sklenjena pogodba o dodelitvi subvencije s strani Zavoda za zaposlovanje in dokazilo o registraciji podjetja. Vrsta instrumenta: – dotacija: sofinanciranje novih delovnih mest. Višina odobrenih sredstev: – do 2.000,00 EUR za novo delovno mesto. Namen C – Spodbujanje projektov inovacij. Upravičenci: – upravičenci so samostojni podjetniki, mikro- in mala podjetja, ki imajo sedež na območju občine in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo poslovno rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih, da se preverijo tehnične in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev; prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli oziroma najame izumitelja novosti, raziskovalca ali svetovalca. Upravičeni stroški so: – stroški za pridobitev patenta, – stroški za zaščito blagovne znamke, – materialni stroški za izdelavo prototipa, – stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskovalnimi aktivnostmi na prijavljenem projektu; kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvidni iz podjemne pogodbe, avtorske pogodbe ali pogodbe o zaposlitvi, – stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja, – stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta. Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške. Vrsta instrumenta: – subvencija. Višina odobrenih sredstev: – skupna višina sredstev lahko znaša največ 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega projekta. Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij Upravičenci: – upravičenci so samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine in se udeležijo določenega sejma ali razstave doma ali v tujini, kjer promovirajo tudi Občino Medvode. Upravičeni stroški so: – stroški najema, postavitve in delovanja stojnice na določenem sejmu ali razstavi, doma ali v tujini. Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške. Vrsta instrumenta: – subvencija. Višina odobrenih sredstev: – višina odobrenih sredstev lahko znaša največ 50% upravičenih stroškov. Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva 1. Finančna podpora iniciativam in pilotnim projektom s področja socialnega podjetništva. Upravičenci: – upravičenci so osebe, ki so uradni predstavniki iniciativ oziroma avtorji ali izvršni menedžerji pilotnih projektov s področja socialnega podjetništva, katerih dejavnost se bo vršila na območju Občine Medvode oziroma so vanje vključene nevladne organizacije ali socialna podjetja s sedežem ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode. Upravičeni stroški: – stroški za izvedbo postopkov, potrebnih za prehod od iniciative do registracije socialnega podjetja; – stroški za izvedbo pilotnega projekta s področja socialnega podjetništva. Vrsta instrumenta: – delno finančno povračilo stroškov, nastalih pri pripravi vseh potrebnih aktov, oziroma izvedbi postopkov z namenom registracije socialnega podjetja; – subvencija za izvedbo pilotnega projekta. Višina odobrenih sredstev: – višina delnega finančnega povračila stroškov oziroma subvencije znaša med 30% in 50% vrednosti. 2. Finančna podpora zagonu novih socialnih podjetij in njihovemu nadaljnjemu razvoju Upravičenci: – upravičenci so nepridobitne pravne osebe, ki so pridobile status socialnega podjetja v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, ter imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode. Upravičeni stroški: – stroški naslednjih opredmetenih osnovnih sredstev: nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa oziroma najema objekta; – stroški razvoja novih produktov in storitev; – stroški izobraževanja za pridobitev specializiranih znanj, potrebnih za zagon oziroma izvajanje proizvodne oziroma storitvene dejavnosti. Vrsta instrumenta: – subvencija za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka; – do petletna oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v primeru zaposlitve vsaj 10 oseb iz drugega odstavka 21.a člena; – do petletna oprostitev plačevanja najemnine za potrebe delovanja in razvoja socialnega podjetja v prostorih, ki so v lasti Občine Medvode; – drugi ukrepi podpornega okolja za razvoj socialnega podjetništva, navedeni v letnem razpisu za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva v Občini Medvode. Višina odobrenih sredstev: – skupna višina subvencije za opredmetena osnovna sredstva iz prve alineje drugega odstavka tega člena lahko znaša največ 50% upravičenih stroškov. 3. Finančna podpora prestrukturiranja običajnih podjetij v socialna podjetja Upravičenci: – upravičenci so mikro- in mala podjetja, ki imajo sedež ali lokacijo poslovne enote na območju Občine Medvode in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa socialnega podjetja, kot jih določajo predpisi s področja socialnega podjetništva. Upravičeni stroški: – stroški storitev svetovanja prestrukturiranja podjetja z namenom pridobitve statusa socialnega podjetja. Vrsta instrumenta: – delno povračilo upravičenih stroškov svetovanja za prestrukturiranje. Višina odobrenih sredstev: – delno povračilo stroškov ne sme presegati 50% vseh upravičenih stroškov. IV. Vsebina vloge Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje: – obrazec 1 – prijavni obrazec, – obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznim ukrepom. Prijavni obrazec in razpisna dokumentacija je, od dneva objave in do izteka prijavnega roka, dosegljiva na spletni strani Občine Medvode, www.medvode.si, vlagatelji pa jo lahko dvignejo v času uradnih ur, na sedežu Občine Medvode. Vloge je treba poslati na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode. Vloge morajo biti v zaprti kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Medvode v letu 2012«. Sklep o dodelitvi sredstev se posreduje vlagateljem najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog. Po odobritvi sredstev sklene vsak prejemnik pogodbo z Občino Medvode, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. V. Ostale določbe 1. Sredstva bodo upravičencem dodeljena po pravilu »de minimis«. V skladu s tem pravilom skupni znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu ne sme presegati praga 200.000 EUR oziroma 100.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju) v obdobju treh let. 2. Sofinancirajo se upravičeni stroški, nastali v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012, isto obdobje velja tudi za ukrep samozaposlovanja. Posamezen vlagatelj lahko prijavi minimalno vrednost investicije v višini 4.000,00 EUR (brez DDV); kolikor prijavi manjšo vrednost, vlagatelj ni upravičen do sredstev po tem razpisu. Investicija v stroje in opremo je lahko sestavljena iz več računov, vendar mora skupna vrednost te investicije presegati 4.000,00 EUR (brez DDV), pri tem mora biti vrednost posameznega računa najmanj 500,00 EUR (brez DDV). 3. Posamezen vlagatelj po tem razpisu lahko dobi največ 2.000 EUR. Kolikor je upravičenih vlog več, kot je razpoložljivih sredstev, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem. 4. Razpis je odprt do 30. 11. 2012. 5. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Sanja Malej, tel. 361-95-18, email: malej@medvode.si.
Občina Medvode

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti