Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3491. Rebalans (II) proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012, stran 9025.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: UI-267/09-19, 51/10, 84/2010 Odl. US: U-I-176/08-10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in druge alineje drugega odstavka 17. člena in prvega odstavka 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 17. redni seji dne 13. 11. 2012 sprejel
R E B A L A N S (II) P R O R A Č U N A
Občine Šmarješke Toplice za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11, 44/12) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     v €|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     | Rebalans II|
|                         |za leto 2012|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  2.916.504|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.693.896|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.236.516|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek            |  1.960.990|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   151.835|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Davki na blago in storitve       |   123.691|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   457.380|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki     |   245.620|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    5.030|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    8.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    1.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   197.730|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   14.010|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   11.696|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |    2.314|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |   207.098|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   115.200|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|   91.898|
|   |iz sredstev proračuna EU          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  3.241.737|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  1.028.177|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   204.528|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   32.127|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   770.522|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    6.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   15.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  1.184.090|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   204.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   755.070|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   49.615|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   174.705|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |   972.977|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |   972.977|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   56.493|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim in fiz.  |   30.180|
|   |os.,                    |      |
|   |ki niso prorač. upor.           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim    |   26.313|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  –325.233|
|   |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)           |   28.299|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   28.299|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   28.299|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         |  –353.532|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   –28.299|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)   |   325.233|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   466.161|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt razvojnih programov v obdobju 2012–2015, so priloga k temu odloku.«
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0018/2012-3
Šmarjeta, dne 14. novembra 2012
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti