Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 478-258/2012 Ob-4896/12 , Stran 2637
Št. 478-258/2012 Ob-4896/12
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, zanjo župan mag. Miran Stanko, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja Občine Krško
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, matična številka: 5874572, ID št. za DDV: SI18845673. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je: – nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri 419 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/291-0, stoječa na parc. št. 1205/291, k.o. 1321 Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote; – nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri 1065 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/292-0, stoječa na parc. št. 1205/292, k.o. 1321 Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote; – nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri 1432 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/293-0, stoječa na parc. št. 1205/293, k.o. 1321 Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote; – nepozidano stavbno zemljišče, v izmeri 237 m2, ki se nahaja v Vrbini, vpisana v zemljiški knjigi z ID znakom: 1321-1205/294-0, stoječa na parc. št. 1205/294, k.o. 1321 Leskovec. Na posameznem delu nepremičnine je Občina Krško opredeljena kot zemljiškoknjižni lastnik v deležu do celote. Zemljišča, ki so predmet javnega zbiranja ponudb imajo v skladu z Prostorsko ureditvenimi pogoji za industrijsko cono Vrbina št. PUP 28/96 status nepozidanega stavbnega zemljišča in so po namenski rabi opredeljena kot zemljišča za gradnjo stavb v območju proizvodnih dejavnosti. 3. Izhodiščna cena Izklicna cena za predmet javnega zbiranja ponudb znaša 37 EUR/m2 oziroma v skupni vrednosti 153.661,00 EUR brez DDV. Vsa nepozidana stavbna zemljišča so prodajajo skupaj, kar pomeni, da ponudnik poda ponudbo za nakup vseh parcel, navedenih v 2. točki tega javnega zbiranja ponudb in ne samo za posamezne parcele. V izklicno ceno ni vključen 20% davek na dodano vrednost (DDV), katerega plača kupec. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. 4. Višina varščine Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško, odprt pri Banki Slovenije, št.: 01100-0100008197, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb št. »478-258/2012 (O406)«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v prodajni pogodbi. 5. Plačilni pogoji 5.1 Rok plačila kupnine določi ponudnik tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško: – najkasneje v roku 15 dni od dneva sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino. Sklenitev pogodbe se šteje za dan podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank,neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za razvezo pogodbe, ob kateri si Občina Krško obdrži vplačano varščino, – v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno. 5.2 Najugodnejši ponudnik mora sklenit prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar zapade varščina v korist Občine Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01100-0100008197. Plačilo kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil. 6. Pogoji javnega zbiranja ponudb Na javnem razpisu lahko sodelujejo domače in tuje fizične osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji: 6.1 da v ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, 6.2 da opravljajo dejavnost po SKD – ju pod oznako K in D, 6.3 potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, 6.4 ponudnik lahko ponudbo umakne ali jo dopolni do roka veljavnega za sprejem ponudbe, ki je določena v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se varščina ne vrne, 6.5 da predložijo vse zahtevane priloge. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del prodajne pogodbe. 6.6 Ponudba naj vsebuje: – izjavo, da je ponudnik državljan države članice EU ali druge države (oziroma ima sedež v le teh), ki v skladu s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo nepremičnine na območju Republike Slovenije, – navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko, – kopija priglasitvenega lista za samostojne podjetnike oziroma kopija izpiska iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (samo za pravne osebe in s.p.) staro največ 30 dni, – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 12. 2012. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa ali v primeru nepravočasne ponudbe, je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 10. 12. 2012, do 12. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za odkup zemljišč na podlagi javnega zbiranja ponudb št. »478-258/2012 (O406)«. Komisijsko odpiranje ponudb, ki ne bo javno, bo potekalo dne 10. 12. 2012 ob 12.30, v prostorih Občine Krško. 7. Kriterij izbire Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Merila za izbor najugodnejše ponudbe: 7.1. Občina Krško bo ponudnika, ki bo ponudil najugodnejšo ponudbo za odkup nepremičnine, izbrala na podlagi meril: najvišja cena (100 točk). 7.2. V primeru, da bodo ponudniki izenačeni in bo zaradi tega onemogočena izbira na podlagi predloženih ponudb, se bo prodaja izvedla v obliki javne dražbe v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo. Javna dražba bo objavljena na spletni strani Občine Krško. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena. Župan oziroma komisija si pridržuje pravico, da začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. 7.3. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bodo kupcu nepremičnine izročile v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini pri pristojni zemljiški knjigi. 8. Dodatne informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, na tel. 07/49-81-295, pri Janku Avsec in tel. 07/49-81-358, pri Mitji Kožar. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninam je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Občine Krško in v Uradnem listu RS.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti