Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012, stran 9013.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 15. seji dne 14. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     14.654.500
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           11.667.500
70  DAVČNI PRIHODKI               10.420.500
   700 Davki na dohodek in dobiček       9.208.000
   703 Davki na premoženje            848.500
   704 Domači davki na blago in storitve      364.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI               1.247.000
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                   429.000
   711 Takse in pristojbine             5.500
   712 Globe in druge denarne kazni         4.500
   714 Drugi nedavčni prihodki           808.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI               600.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    40.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih sredstev             560.000
73  PREJETE DONACIJE                 2.000
   730 Prejete donacije iz domačih virov       2.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI              2.385.000
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij           2.162.000
   741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
   iz sredstev proračuna Evropske unije      223.000
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       14.240.965
40  TEKOČI ODHODKI                3.252.100
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      588.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                     102.600
   402 Izdatki za blago in storitve       2.142.100
   403 Plačila domačih obresti           119.400
   409 Rezerve                   300.000
41  TEKOČI TRANSFERI               5.576.215
   410 Subvencije                 200.915
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                3.207.900
   412 Transferi nepridobitnim organizacijam
   in ustanovam                  559.500
   413 Drugi tekoči domači transferi       1.607.900
42  INVESTICIJSKI ODHODKI             2.858.050
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    2.858.050
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            2.554.600
   431 Investicijski transferi pravnim in
   fizičnim osebam, ki niso proračunski
   uporabniki                   196.800
   432 Investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                  2.357.800
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki
   minus skupaj odhodki)              413.535
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –
   7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj prihodki
   brez prihodkov od obresti minus skupaj
   odhodki brez plačil obresti)          529.935
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) –
   (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči
   odhodki in tekoči transferi)         2.839.185
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        11.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV               11.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev          1.000
   752 Kupnine iz naslova privatizacije       10.000
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)          11.000
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje                0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)            241.000
55  ODPLAČILA DOLGA                 241.000
   550 Odplačila domačega dolga          241.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           183.535
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –241.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)         –413.535
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                –183.431
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Litija, dne 14. novembra 2012
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti