Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 430-88/2012-2 Ob-4871/12 , Stran 2621
Št. 430-88/2012-2 Ob-4871/12
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št 50/07 in 61/08), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11) ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva v Občini Litija (Uradni list RS, št. 103/07), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva s sedežem v Občini Litija
1. Razpisana sredstva in predmet javnega razpisa: v proračunu Občine Litija za leto 2012 so na postavki »1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva« zagotovljena sredstva v višini do 15.000 EUR za finančno pomoč k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev in nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita nosilcem dejavnosti s sedežem v Občini Litija, na področju malega gospodarstva za različne smeri izobraževanja oziroma usposabljanja. 2. Upravičenci Finančno pomoč za šolnino, stroške jezikovnih tečajev oziroma nadomestilo za opravljanje mojstrskega izpita, lahko uveljavljajo lastniki in nosilci dejavnosti enot malega gospodarstva, ki delujejo kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot podjetja v zasebni lasti s sedežem delovanja na območju Občine Litija. Malo podjetje je podjetje, v katerem število zaposlenih ne presega 50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 9.597.729,93 EUR. Do pomoči niso upravičeni tisti, ki opravljajo dejavnost razvrščeno po standardni klasifikaciji dejavnosti v sektorjih ribištva in ribogojstva, premogovništva, kmetijstva – področje primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelava in trženje kmetijskih proizvodov, cestnoprometni sektor – področje nabave vozila za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine, so v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije. 3. Pogoji za pridobitev sredstev in potrebna dokumentacija Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega razpisa le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov. Za pridobitev finančne pomoči k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev oziroma nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita, za dokazila o izobraževanju pridobljena v letih od 2009 do poteka razpisnega roka, morajo prosilci predložiti podpisano vlogo, ki vsebuje naziv izobraževanja, ime in priimek, naslov, telefonsko številko, davčno številko, številko računa in ime banke. K vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo: – priglasitveni list, obrtno dovoljenje, ali redni izpisek iz Poslovnega registra Slovenije, izdan s strani AJPES-a, – podpisano izjavo, da ni podjetje v skladu z določbami zakonodaje o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – dokazilo o pridobljenem strokovnem nazivu na dodiplomskem oziroma podiplomskem programu na slovenskih univerzah oziroma samostojnih visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji oziroma mednarodno priznan certifikat znanja tujega jezika oziroma potrdilo o opravljenem mojstrskem izpitu (overjena kopija), – potrdilo o plačanih stroških izobraževanja oziroma usposabljanja, – podpisano izjavo prosilca, da za namen, na katerega se nanaša vloga, ni prejel sredstev iz državnih ali mednarodnih virov. 4. Višina sofinanciranja Višina finančne pomoči k šolnini, stroškom jezikovnih tečajev in nadomestilu za opravljanje mojstrskega izpita se določi glede na obseg vlog in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in lahko znaša največ 90% stroškov šolnine, stroškov jezikovnih tečajev oziroma stroškov nadomestila za opravljanje mojstrskega izpita (upravičeni strošek). V primeru nenamenske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva prejema do dneva vračila sredstev. 5. Obravnavanje vlog Prispele vloge bo obravnavala komisija. Prepozno prejete vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pisno pozvani, da jih dopolnijo v roku petih dni od prejema poziva. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Prosilci, katerim sredstva ne bodo dodeljena, bodo o tem pisno obveščeni v roku 30 dni po izteku razpisnega roka. Prosilcem, katerih vloge bodo odobrene, bodo izdani sklepi o odobreni višini sredstev in predložene v podpis ustrezne pogodbe. Občina Litija si pridržuje pravico, da ne sofinancira nikogar od prosilcev pomoči. 6. Način in rok za dostavo vlog Prosilci oddajo vloge do 3. 12. 2012. Vlagatelj lahko vlogo odda na Občini Litija, Jerebova 14 – soba 44 (II. nadstropje) ali pa jo pošlje priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici, opremljeno na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja in na prednji strani ovojnice z označbo »Ne odpiraj – Javni razpis izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva s sedežem v Občini Litija«, na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti