Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4884/12 , Stran 2623
Ob-4884/12
Na podlagi 5. in 6. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11) Občina Krško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2013 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, multimedialne dejavnosti, založniške (knjige, zgoščenke …), varstva nematerialne kulturne dediščine ter oblikovanja arhitekture in krajinske arhitekture. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo: 1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini in imajo reference za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta, katerih ustanoviteljica ni lokalna skupnost ali država, in ZKD Krško, za izvedbo kulturnih programov, organizacijo kulturnih prireditev in programov v občini in za knjižno-založniško dejavnost, 2. društva, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, za redno delo – letni program, za izvedbo kulturnih programov oziroma projektov, za organizacijo kulturnih prireditev in nakup in vzdrževanje opreme ter brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg, 3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture za avtorske projekte. Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo še naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Krško, – so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, – opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi, – resorno ne spadajo na druga področja (šolstvo, šport, znanost, mladi, gospodarstvo …), – nimajo neizpolnjenih, zapadlih oziroma neporavnanih obveznosti do Občine Krško. Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture za leto 2012 je 76.930,40 EUR, in sicer za točko 1 do 15%, za točko 2 do 83% in za točko 3 do 2%. Dejanska vrednost bo določena po sprejetju proračuna Občine Krško za leto 2013. 5. Merila za izbor programov in projektov A/ Merila za izbor in vrednotenje projektov zavodov in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in prireditev/projektov kulturnih društev, ki delujejo na območju Občine Krško 1. Kakovost projekta 2. Prepoznavnost 3. Reference 4. Realizacija pogodbenih obveznosti do Občine Krško v preteklem letu 5. Potencialni uporabniki (udeleženci) projekta / ciljne skupine 6. Ustrezna, pregledna in jasna finančna konstrukcija 7. Neprofitnost 8. Nivo projekta 9. Predvidena dostopnost projekta javnosti v Občini Krško. B/ Merila za izbor programov letnih programov kulturnih društev v Občini Krško Strokovna komisija bo letne programe kulturnih društev predhodno izbrala po merilih iz sklopa A. Pogoj za uvrstitev letnega programa kulturnega društva v nadaljnjo obravnavo je 55 točk. Merila za izbor programov letnih programov kulturnih društev v Občini Krško sestopijo iz 1.) posebnih meril po področjih dejavnosti in 2.) dodatnih meril, ki so skupna vsem področjem dejavnosti. 1.) Posebna merila se nanašajo na realizacijo programov kulturnih društev v preteklem letu. Pri tem se upošteva: delež novega programa, število samostojnih nastopov in drugih priložnostnih nastopov, udeležba na različnih tekmovanjih, dosežena raven strokovnega spremljanja, sodelovanje na različnih srečanjih in akcijah drugih organizatorjev, 2.) Dodatna merila pa se nanašajo na programske posebnosti, obletnico delovanja in dodatek za status društva, ki deluje v javnem interesu. C/ Merila za izbor in vrednotenje projektov sofinanciranja in vzdrževanja opreme kulturnih društev 1. Upravičenost/nujnost 2. Realna, pregledna in jasna finančna konstrukcija 3. Kontinuiteta delovanja. D/ Merila za brezplačno uporabo velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg 1. Kakovost prireditve 2. Reference prijavitelja 3. Kontinuiteta uporabe velike dvorane Kulturnega doma Krško ali atrija gradu Rajhenburg. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami, – reference prijavitelja in umetniških vodij programov, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe, – kopija odločbe o statusu (samostojni ustvarjalci v kulturi) oziroma kopija statuta (društva, zavodi). Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2013 morajo biti porabljena v letu 2013. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 24. decembra 2012. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za kulturne programe in projekte 2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 9. januarja 2013, ob 16. uri, v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje prijav je javno. Odpiranja se lahko udeležijo zastopniki prijaviteljev oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni prijavo v roku 5 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti pa Sonja Levičar, tel. 07/488-16-50, e-mail: oi.krsko@jskd.si. 13. Delavnica za pripravo prijave in predstavitev novosti bo v sredo, 5. decembra 2012, ob 17. uri, v sejni sobi »A« Občine Krško.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti