Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3471. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 9010.

Na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99 Odl. US: U-I-308/97, 1/00 Odl. US: U-I-39/97, 67/02-ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 (8/03 popr.), 110/02 – ZGO-1), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 (32/85 popr.), 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 Odl. US: U-I-105/91-18, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98 Odl. US: U-I-83/96, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 21/07 Odl. US: U-I-218/05-7), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150/04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 21. seji dne 8. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 132/03, 139/04, 120/05, 119/07, 116/08 in 100/09) se naslov poglavja pred 11. členom, ki se glasi: »IV. VIŠINA NADOMESTILA« prestavi tako, da se umesti za 11. člen.
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi z metodo točkovanja, pri kateri se točkuje:
– lego,
– namembnost zemljišča in
– opremljenost zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami.
Namembnost zemljišča se glede na njegovo lego točkuje z naslednjim številom točk:
-----------------------------------------------------------
                 I.   II.  III.  IV.
-----------------------------------------------------------
1. gradnja stanovanjskih
objektov:
– individualna gradnja       65   40   25  10
– strnjena gradnja         60   35   20   7
2. mešana gradnja
(stanovanjskih ali poslovnih
objektov)             225   150   75  35
3. gradnja poslovnih objektov   300   200  100  50
-----------------------------------------------------------
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami se glede na njegovo lego točkuje tako, da se na posameznih območjih znotraj območij iz 6. člena tega odloka, to je v tistih conah, kjer je večja opremljenost s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami, številu točk iz drugega odstavka tega člena prišteje dodatne točke, kot sledi:
– cone v mestu Ajdovščina: Servisna cona, Poslovno
obrtna cona Na gmajni, Pod obvoznico I, Pod
letališčem, del območja Mirc, del območja Pod
železnico                         400
– Poslovno obrtna cona Gojače               200
Meja dela območja Mirc in dela območja Pod železnico iz tretjega odstavka tega člena, znotraj katerega se prišteva dodatne točke, je razvidna iz grafične priloge Odloka o spremembah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 116/08). Meje območja Servisne cone, Poslovno obrtne cone Na gmajni, Pod obvoznico I., Pod letališčem in Poslovno obrtne cone Gojače iz tretjega odstavka tega člena, znotraj katerega se prišteva dodatne točke, so razvidne iz kartografskega dela Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04).«.
3. člen
20. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2013.
Št. 414-119/2004-11
Ajdovščina, dne 9. novembra 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti