Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3499. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije, stran 9047.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena in na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za državni prostorski načrt)
(1) S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je v avgustu 2012 pod številko projekta 8207 izdelal PROJEKT, d. d., Nova Gorica.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve z državnim prostorskim načrtom, območje tega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanju, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled na ministrstvu, pristojnem za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Koper ter občinah Ajdovščina, Vipava, Sežana, Hrpelje - Kozina, Izola in Piran.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker se je postopek priprave tega državnega prostorskega načrta zaključil v skladu s sedmim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12).
(4) Oznake, navedene v 3. do 5. in 8. do 20. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– prenosni plinovod M6 (v nadaljnjem besedilu: plinovod) premera do vključno 600 mm s tlačno stopnjo do vključno 70 barov od obstoječe kompresorske postaje Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: KP Ajdovščina) prek sekcijske zaporne postaje Razguri (v nadaljnjem besedilu: BS1 Razguri), odcepa Sežana, merilno-regulacijske postaje Kozina (v nadaljnjem besedilu: MRP Kozina) in mejne merilno-regulacijske postaje Osp (v nadaljnjem besedilu: MMRP Osp) do merilno-regulacijske postaje Dekani (v nadaljnjem besedilu: MRP Dekani), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
– plinovod premera do vključno 200 mm s tlačno stopnjo do vključno 25 barov od MRP Dekani prek merilno-regulacijske postaje Koper (v nadaljnjem besedilu: MRP Koper) in merilno-regulacijske postaje Izola (v nadaljnjem besedilu: MRP Izola) do merilno-regulacijske postaje Lucija (v nadaljnjem besedilu: MRP Lucija), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
– plinovod premera do vključno 600 mm s tlačno stopnjo do vključno 70 barov od odcepa Sežana prek mejne merilno-regulacijske postaje in merilno-regulacijske postaje Sežana (v nadaljnjem besedilu: MMRP-MRP Sežana) do sprejemno-oddajne čistilne postaje Fernetiči (v nadaljnjem besedilu: SOČP Fernetiči), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
– plinovod premera do vključno 600 mm s tlačno stopnjo do vključno 70 barov od MMRP Osp prek sprejemno-oddajne čistilne postaje Osp (v nadaljnjem besedilu: SOČP Osp) do oddajno-čistilne postaje Osp (v nadaljnjem besedilu: OČP Osp), vse z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči;
– plinovodne inštalacije na obstoječem platoju KP Ajdovščina,
– BS1 Razguri,
– odcep Sežana,
– MMRP-MRP Sežana,
– SOČP Fernetiči,
– MRP Kozina,
– MMRP Osp,
– SOČP Osp,
– OČP Osp,
– MRP Dekani,
– MRP Koper,
– MRP Izola,
– MRP Lucija,
– drugi nadzemni objekti plinovoda,
– optični kabel za prenos podatkov ob celotni trasi plinovoda,
– priključki katodne zaščite z anodnimi ležišči,
– začasno odlagališče za skladiščenje gradbenega materiala,
– ureditev pripadajoče prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture,
– odstranitev rastja in ureditev površin po zgraditvi plinovoda.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta)
(1) Državni prostorski načrt v skladu z geodetskim načrtom obsega zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
1. območje plinovoda, vključno z delovnim pasom, gradbišči in začasnimi odlagališči, območji dostopnih poti, območji začasnega odlagališča za skladiščenje gradbenega materiala, območji priključkov katodne zaščite z anodnimi ležišči in območji ureditev vodotokov ter ureditev potrebne prometne, energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture:
– k. o. Bertoki (2604): 1483, 1484/2, 1484/5, 1485, 1486, 1488/2, 1488/3, 1488/3, 1489, 1505, 1505, 1506, 1506, 1507, 1508/1, 1514, 1515/2, 1515/2, 1518/2, 1518/2, 1519, 1523/3, 1523/3, 1523/3, 1523/3, 1523/3, 1526/1, 1526/1, 1526/2, 1526/2, 1526/2, 1527, 1527, 1528, 1533, 1537, 1538, 1540, 1540, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1547, 1547, 1547, 1552, 1555/1, 1576, 1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1583, 1584, 1585, 1687, 1703, 1704, 1705, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1727, 1728, 1729, 1731, 1732/1, 1732/2, 1736, 1737, 1738, 2939, 2939, 2940/1, 2941/1, 2941/1, 2941/1, 2947, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957/1, 2957/3, 2965, 2966/1, 2966/1, 2966/2, 2966/2, 2966/3, 2966/3, 2967/1, 2967/2, 2967/3, 2968/1, 3070, 3071, 3079/20, 3079/21, 3079/22, 3083, 3084/1, 3084/2, 3085/1, 3085/2, 3086/1, 3086/2, 3088/1, 3088/3, 3249/11, 3250/1, 3250/3, 3250/4, 3250/8, 3266/1, 3266/2, 3267/1, 3267/1, 3267/1, 3276, 3277, 3277, 3279/1, 3332/2, 3334, 3337, 3432, 3433, 3434, 3434, 3434, 3441, 3442, 3490, 3491, 3492, 3492, 3493, 3494/1, 3494/1, 3494/1, 3494/2, 3495, 3497, 3498, 3499, 3499, 3500, 3502/2, 3503, 3504, 3504, 3504, 3505, 3506, 3507/2, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3516, 3751, 4135, 4136, 4139, 4140/1, 4144, 4144, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 5536, 5538, 5542/1, 5542/17, 5557/1, 5558, 5559/1, 5564/1, 5565/4, 5566, 5571, 5571, 6073/6, 6080, 6081, 6082, 6083, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6159/1, 6168, 6169, 6175, 6177, 6178, 6179, 6188/1, 6188/1, 6188/2, 6275, 6277, 6278, 6282, 6283, 6289 in 6302;
– k. o. Budanje (2379): 2638/1, 2687/2, 2688, 2698, 2711, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2769, 2770/1, 2770/2, 2771/1, 2771/2, 2771/3, 2771/4, 2771/5, 2772, 2773/5, 2774, 2775, 2789, 2791, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2803, 2805, 2806, 2807/1, 2807/2, 2808, 2809, 2810, 2813, 2814 in 2815;
– k. o. Cetore (2715): 605/11, 1231, 1233, 1234/1, 1234/2, 1236/1, 1236/1, 1236/2, 1237/1, 1238, 1243/1, 1300/2, 1300/2, 1300/3, 1300/3, 1300/3, 1300/4, 1300/4, 1300/4, 1300/4, 1300/5, 1304/1, 1306, 1308, 1309, 1310/1, 1310/3, 1311, 1312, 1312, 1320/1, 1321/1, 1324, 1325, 1336, 1337, 1339, 1341, 1342, 1348/1, 1348/2, 1348/3, 1372, 1374/1, 1464/2, 1464/5, 1464/6, 1464/7, 1464/7, 1464/7, 1464/9, 1464/9, 1465, 1466, 1467, 1469/1, 1470, 1471, 1472, 1482, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485/1, 1485/2, 1485/3, 1487/1, 1488, 1489/1, 1489/2, 1516, 1517, 1647, 1648, 1656, 1657, 1657, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1748, 1749, 1761/1, 1761/2, 1762, 5277, 5278/6, 5281, 5282, 5283 in 5305/1;
– k. o. Dekani (2603): 326, 326, 326, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 331, 331, 332, 353/1, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 421, 421, 437, 437, 443, 444, 445, 446, 447, 447, 447, 447, 448, 1694, 1695/1, 1695/1, 1697, 1698/1, 1698/2, 1700/3, 1700/4, 1700/6, 1715/2, 1715/3, 1719, 1720/1, 1720/1, 1720/2, 1720/2, 1723/1, 1723/2, 1723/3, 1725, 1726, 1727, 2002/1, 2002/2, 2003/1, 2003/2, 2004/1, 2004/2, 2005/1, 2005/2, 2006, 2006, 2006, 2015, 2015, 2016/1, 2016/2, 2016/3, 2016/4, 2707/4, 2711/1, 2712, 2713, 2816/6, 2816/7, 2816/10, 2816/11, 2816/13, 2816/14, 2818/1, 2819/4, 2819/5, 2819/5, 2900, 2901, 2902, 2903/1, 2903/2, 2904, 2905/1, 2905/2, 2906, 2907, 2910/1, 2910/2, 2911/1, 2911/2, 2912/1, 2912/2, 2913/1, 2913/2, 2914/1, 2914/2, 2939/1, 2940/2, 2941, 2942, 2943, 2944/1, 2944/2, 2945, 2946, 3042/1, 3042/2, 3043/1, 3043/2, 3065, 3072/2, 3078/3, 3079/1, 3090/3, 3090/4, 3091/1, 3091/2, 3094 in 3107;
– k. o. Draga (2555): *67, 1074/4, 1074/5, 1125, 1183/2, 1186, 1188/1, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196/1, 1196/2, 1198, 1199, 1200, 1202, 1238/1, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1242/1, 1243/1, 1272, 1273, 1312/2, 1314/2, 1316, 1317, 1319/2, 1320/1, 1320/2, 1321/5, 1321/8, 1322/1, 1322/2, 1323, 1324, 1328, 1347, 1348/1, 1369/17, 1369/18, 1369/19, 1369/22, 1369/24, 1369/29, 1369/30, 1468/1, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1474, 1475, 1497/1, 1497/2, 1498/1, 1498/2, 1500, 1501/1, 1501/2, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, 1508, 1509, 1568, 1596, 1910/3, 2090/1, 2887/2 in 2894/5;
– k. o. Gažon (2607): 518/2, 519/1, 519/3, 520/1, 523, 524/1, 524/1, 525/1, 525/2, 526/1, 526/2, 526/3, 526/4, 550/4, 550/5, 550/6, 550/7, 550/8, 550/9, 550/10, 550/18, 551, 552/1, 556/1, 557/4, 558/1, 559/1, 589/3, 595/1, 597, 598/4, 607, 608/1, 608/2, 608/3, 608/4, 608/5, 608/7, 608/7, 608/7, 608/8, 608/8, 608/8, 609/1, 609/1, 609/3, 611/1, 613/1, 613/2, 614, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6, 741/2, 741/3, 742/1, 742/3, 913/1, 913/2, 913/3, 913/4, 914, 916/1, 916/2, 916/3, 918, 921/2, 922/1, 922/2, 935, 936, 937, 939, 941, 942/1, 943/2, 944/1, 944/3, 945, 950/2, 1305/1, 1306, 1307, 1308, 1308 in 1309;
– k. o. Griže (2439): 1008, 1021, 1022, 1125/1, 1127, 1138, 1139, 1140, 1148/1, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1157, 1157, 1160, 1160, 1161, 1166, 1396/1, 1396/2, 1426, 1514, 1514, 1515, 1515, 1515, 1516, 1516, 1516, 1518, 1531/1, 1531/1, 1546, 1546, 1547, 1548, 1873/1, 1873/1, 1873/1, 1873/2, 3700/2, 3701/2, 3702/1, 3703/1, 3705, 3707 in 3732;
– k. o. Gročana (2553): 260/45, 431, 1325/3, 1362, 1363, 1364, 1365/1, 1365/2, 1366/1, 1366/2, 1367/1, 1367/2, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1386, 1387, 1388, 1403, 1406, 1408, 1410, 1412, 1413, 1427, 1429, 1432, 1433, 1434, 1437, 1438, 1439, 1440, 1442, 1444, 1603/1, 1603/3, 1603/4, 1609, 1652/1, 1884, 1885, 1886, 1887, 3226/1, 3226/2, 3231, 3232, 3233, 3239, 3240, 3241, 3242, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3251/1, 3251/2, 3251/3, 3251/4, 3251/5, 3252/2, 3277/3, 3277/4, 3278, 3280, 3281, 3285/1, 3285/2, 3286/1, 3286/2, 3286/3, 3289, 3290, 3291, 3292, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3319, 3320/2, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325/1, 3325/2, 3326, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350/1, 3350/2, 3351, 3352/1, 3352/2, 3353/1, 3353/2, 3353/4, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3429, 3430, 3432/1, 3432/2, 3436/1, 3437, 3438/1, 3438/2, 3439, 3665/2 in 3690/3;
– k. o. Hrpelje (2560): 2447/4, 2447/10, 2447/12, 2664/3, 2664/3, 2664/3, 2664/4, 2664/5, 2664/6, 2665, 2702/2, 2703/2, 2705/2, 2726/3, 2730, 2757, 2883/1, 2883/2, 2883/3, 2883/4, 2883/5, 2913/1, 2916/2, 2916/2 in 2916/3;
– k. o. Izola (2626): 2716, 2775, 2776, 2777/5, 2777/21, 2778/1, 2778/2, 2778/3 in 2840;
– k. o. Kazlje (2438): 811/2, 866/2, 866/3, 1009/1, 1863/2, 2037/1 in 2037/2;
– k. o. Lokev (2459): 7/26, 7/28, 7/38, 8/42, 8/43, 8/44, 8/45, 8/46, 8/51, 8/52, 8/53, 8/54, 8/55, 8/56, 8/57, 8/58, 8/59, 8/62, 8/63, 8/64, 8/65, 8/67, 8/68, 8/69, 8/70, 8/72, 8/73, 8/85, 8/86, 8/251, 8/261, 84, 86, 89, 119, 131, 145/11, 145/12, 145/19, 145/20, 145/27, 145/29, 145/30, 145/31, 145/39, 145/44, 145/46, 207, 226/7, 226/8, 226/25, 226/26, 226/28, 226/32, 226/33, 226/34, 226/35, 226/55, 226/62, 226/63, 226/79, 229, 246, 252, 1012, 1026, 1027, 1028, 1036, 1049, 1050, 1055/2, 1056, 1059, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1077, 1079/1, 1079/2, 1080, 1280/133, 1280/140, 1280/146, 1280/147, 1280/148, 1280/149, 1280/152, 1280/153, 1280/154, 1280/170, 1280/171, 1280/172, 1280/173, 1280/211, 1280/214, 1280/221, 1363/2, 1363/3, 1367, 1396, 2959, 2963, 3146, 3148, 3149, 3154, 3189, 3190/1, 3214/1, 3214/2, 3215, 3216, 3217, 3219, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3233, 3234, 3236, 3244, 3246, 3250, 3254, 3256, 3258, 3260, 3261, 3262, 3263, 3294/1, 3294/2, 3295/2, 3298, 3306/2, 3307, 3308, 3311, 3312, 3313/1, 3313/2, 3314/1, 3314/2, 3315, 3316, 3317, 3318, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3408, 3415, 3416/1, 3417, 3419, 3420, 3421, 3421, 3427, 3428, 3433, 3441, 3443, 3445, 3448, 3451, 3489, 3490, 3491, 3492, 3495, 3498, 3499, 4464, 4468, 4470, 4472/1, 4481, 4484, 4486, 4488, 4489, 4491 in 4514;
– k. o. Lože (2402): 1519, 1520, 1523, 1524, 1525, 1527, 1528, 1529, 1548, 1609, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622/1, 1622/2, 1622/3, 1639, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1664, 1665, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1732, 1743, 1757, 1758, 1759, 1762 in 1764;
– k. o. Malija (2628): 1106/3, 1106/4, 1106/5, 1106/6, 1107/2, 1109/2, 1110/1, 1110/2, 1111, 1112, 1114/2, 1114/5, 1116/1, 1117/1, 1124/1, 1124/1, 1124/4, 1125, 1126/1, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1132, 1157/1, 1157/2, 1158, 1159/1, 1159/3, 1159/4, 1161, 1189, 1191, 1193/1, 1193/2, 1194, 1195/1, 1195/3, 1206/1, 1208/1, 1210/1, 1210/1, 1211/1, 1248/1, 1248/2, 1249, 1251, 1252, 1253, 1255/1, 1259, 1260, 1261/1, 1263/1, 1289/1, 1290/1, 1291/1, 1292/1, 1302/1, 1302/2, 1302/2, 1353, 1354/1, 1354/2, 1383/1, 1383/1, 1383/3, 1385/1, 1385/2, 1385/2, 1385/3, 1386/1, 1386/2, 1386/2, 1387/1, 1388, 1404/1, 1405/1, 1420/4, 1430/1, 1430/2, 1430/3, 1431/1, 1463, 1468, 1469, 1469, 1470, 1471, 1472, 2881, 2884, 2885, 2886, 2887, 2887, 2888, 2890/2, 2913, 3076/2, 3156, 3156, 3158, 3159, 3160, 3166/1, 3166/2, 3167/1, 3168, 3169, 3170, 3170, 3173/1, 3173/2, 3174, 3175, 3176, 3177, 3179, 3234/1, 3236, 3237, 3238, 3241, 3241, 3241, 3241, 3241, 3242/1, 3242/3, 3242/4, 3253, 3254, 3255/1, 3255/2, 3260/1, 3260/1, 3260/2, 3261/3, 3262, 3263/2, 3275/1, 3275/3, 3275/4, 3278, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282/1, 3282/3, 3282/4, 3291/1, 3292/1, 3293, 3294/2, 3295, 3296, 3297, 3297, 3298, 3397, 3398, 3399/1, 3399/1, 3399/2, 3400/1, 3400/2, 3401, 3402, 3403, 3414/2, 3415, 3416/1, 3417, 3418/1, 3418/2, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3447/2, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453/2, 3453/3, 3453/4, 3453/11, 3453/14, 3453/18, 3453/19, 3453/21, 3453/23, 3453/24, 3458, 3459, 3462, 3463, 3465/2, 3554, 3563, 3564, 3565/1, 3567, 3590, 3593/1, 3595, 3596, 3597, 3598/1, 3598/2, 3599, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611/1, 3611/2, 3612, 3613/2, 3613/4, 3613/5, 3613/5, 3614, 3615, 3616, 3618/1, 3618/1, 3618/4, 3618/5, 3623/1, 3623/2, 3624/1, 3624/1, 3651/1, 3652, 3653, 3653, 3653, 3659, 3660, 3660, 3663/2, 3663/3, 4896/1, 4897/1, 4897/1, 4897/2, 4897/2, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4904, 4910, 4911, 4912, 4912, 4913, 4915, 4916, 4917, 4919/1, 4919/2, 4919/5, 4920/1, 4920/1, 4920/2, 4920/2, 4920/2, 4921/2, 4925, 4925, 4926, 4927, 4928, 6002, 6007/3, 6010/1, 6012/1, 6013/1, 6015, 6016/1, 6016/2, 6016/2, 6016/2, 6016/2, 6023, 6025, 6227/1, 6227/2, 6228/1, 6228/2 in 6229;
– k. o. Merče (2454): 91, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 116/6, 123/1, 123/2, 152, 153, 154, 155, 158, 231/1, 232, 233, 331, 337, 338/1, 339, 340, 341, 343, 344, 349, 404, 406, 407/1, 407/2, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 420, 423, 424, 426, 427, 429, 475, 476, 477, 478, 587, 588/2, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 615, 616, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1579/1, 1579/1, 1579/1, 1579/1, 1579/1, 1579/1, 1622, 1682, 1683, 1685, 1689, 1690/1, 1690/3, 1691, 1695, 1698, 1699, 1700, 1703, 1705, 1706, 1707/1, 1707/2, 1716/2, 1717, 1720, 1722, 1723, 2185, 2186/1, 2186/1, 2186/2, 2188/1, 2188/3, 2195/1, 2197, 2198, 2221/1, 2222, 2223, 2226/1, 2227, 2228, 2229, 2230, 2317, 2318, 2319, 2320/2, 2324, 2339, 2342, 2352, 2444/1, 2450/2, 2453, 2454/1, 2458/1, 2459/2, 2464/3, 2469/1 in 2472/7;
– k. o. Ocizla (2557): 4576/2, 4576/3, 4576/4, 4577/3, 4577/4, 4578/3, 4579/1, 4579/2, 4580/1, 4581/1, 4585/1, 4586/3, 4586/4, 4802/2, 4804/1, 4805, 4806, 4812/1, 4812/2, 4828, 4829/1, 4829/2, 4830/1, 4830/2, 4830/3, 4831/4, 4831/6, 4831/7, 4831/8, 4832/1, 4832/2, 4833/1, 4833/2, 4833/3, 4844/1, 4844/2, 4845, 4846, 4847, 4911/1, 4911/2, 4911/3, 4912, 4917, 4918, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931/1, 4931/2, 4932/1, 4932/2, 4933, 4935, 4960, 4962, 4963, 4968/1, 4968/2, 4969, 4970, 4971/1, 4971/2, 4971/3, 4972/2, 4972/3, 4983/1, 4983/3, 4983/5, 4984/1, 4984/2, 4985/1, 4985/2, 5084, 5085/7, 5085/8, 5085/9, 5085/10, 5085/11, 5085/12, 5085/13, 5085/14, 5085/15, 5085/16, 5085/17, 5085/18, 5085/19, 5085/20, 5085/23, 5085/24, 5085/25, 5166/1, 5167/1, 5167/2, 5168/3, 5168/4, 5168/5, 5168/6, 5168/7, 5168/8, 5168/9, 5168/13, 5174, 5175/1, 5175/2, 5175/3, 5176/1, 5176/2, 5177, 5178/2, 5178/3, 5178/4, 5180, 5181/1, 5181/2, 5182/1, 5217/1, 5218/1, 5218/2, 5218/5, 5218/6, 5966/1, 5966/3, 5966/6, 6082/1, 6082/3, 6087/1, 6087/8, 6132/5, 6134/1, 6142/1, 6142/2, 6142/3 in 6162;
– k. o. Osp (2597): 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1084/1, 1084/2, 1085/1, 1085/2, 1086/1, 1087, 1088, 1089/3, 1090/1, 1091, 1094/1, 1095, 1098, 1099, 1100, 1101/1, 1101/2, 1102/1, 1102/2, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107/1, 1107/2, 1107/3, 1108/1, 1108/3, 1108/4, 1110, 1111/1, 1111/3, 1112/2, 1112/3, 1113/1, 1113/2, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/4, 1178/6, 1179/1, 1179/2, 1180/2, 1181/2, 1198, 1199, 1200, 1201, 1211, 1214, 1215, 1218, 1219, 1222, 1263/1, 1271/1, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1278, 1283, 1284, 1290, 1296, 1300/1, 1300/2, 1301/1, 1301/3, 1305, 1379, 1380, 1383, 1384, 1386/1, 1386/2, 1387, 1388, 1391, 1392/1, 1393, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1402, 1403, 1404, 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1406/1, 1408, 1409, 1411/1, 1412/1, 1412/1, 1412/2, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417/2, 1422/1, 1422/2, 1423, 1426, 1426, 1426, 1471/1, 1491, 1493, 1494/1, 1494/2, 1494/3, 1495/1, 1495/2, 1496, 1497, 1498/1, 1498/2, 1498/3, 1499, 1500, 1508, 1509, 1510, 1511/1, 1511/2, 1511/3, 1512/1, 1514/1, 1514/10, 1519/1, 1566, 1567, 1568, 1569, 1571, 1572/1, 1578/5, 1580, 1582/1, 1582/2, 1582/3, 1621, 1624, 1625, 1626, 1629, 1630, 1633, 1634, 1637, 1638, 1641, 1642/1, 1642/2, 1645, 1664, 1666, 1667, 1668/1, 1668/2, 1669/1, 1669/2, 1670, 1671/1, 1671/2, 1672, 1673/1, 1673/2, 1674/1, 1675/1, 1675/1, 1675/2, 1675/3, 1675/4, 1675/5, 1676, 1677/1, 1677/2, 1677/4, 1677/6, 1678/1, 1678/2, 1679/1, 1679/2, 1679/3, 1680, 1681, 1695, 1696, 2152, 2153/2, 2154, 2155, 2156, 2157/1, 2157/2, 2159, 2191/1, 2192/3, 2193/1, 2193/2, 2194, 2194, 2200/1, 2200/3, 2201, 2202/1, 2202/2, 2204, 2205, 2206/1, 2208/1, 2209/1, 2210/1, 2211, 2212/1, 2212/2, 2213/2, 2214/2, 2215, 2216, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2228/2, 2229/1, 2229/2, 2229/3, 2230/1, 2230/2, 2233, 2234/3, 2237/1, 2237/2, 2238, 2239, 2240, 2241, 2243, 2244/1, 2244/2, 2245, 2246, 2247, 2248, 2452, 2453, 2454, 2455/2, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462/1, 2462/2, 2463, 2516, 2517, 2518, 2519/1, 2520, 2521, 2522/1, 2522/2, 2523/1, 2523/2, 2524, 2526, 2548, 2549, 2550/1, 2559, 2560, 2561, 2562, 2663, 2673, 2753/1, 2753/2, 2753/3, 2754, 2756/3, 2781/1, 2782, 2789, 2790/5, 2794, 2795, 2798, 2799, 2803, 2810/1, 2811/5, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2961, 3089, 3093, 3094, 3100, 3100 in 3100;
– k. o. Podraga (2404): 3485, 3488, 3489, 3490, 3499, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525, 3538/2, 3538/3, 3539, 3540, 3541, 3542/1, 3542/2, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3613, 3629, 3630, 3631, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3709, 3713/1, 3714/1, 3714/2, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3744, 3745, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 69, 71, 96, 97, 100, 184/1, 184/2, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 188, 189, 194, 198, 199, 200/1, 200/2, 201, 202, 203/1, 204, 207/1, 207/1, 219/1, 219/2, 219/3, 220, 221, 222, 231, 232, 233, 234, 270, 271, 271, 464, 465, 466, 533, 543, 545, 549, 2487, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2778, 2779, 2780, 2781, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3107, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3130, 3152, 3153, 3154, 3155, 3159, 3161, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184/1, 3184/2, 3185, 3209, 3210, 3211, 3211, 3212, 3213, 3218, 3320, 3321, 3350, 3351, 3418/2, 3420, 3421 in 3428;
– k. o. Portorož (2631): 4156, 4157, 4158, 4449, 4463/1, 4464, 4465, 4466, 4467, 4469, 4470, 4471, 4474, 4474/1, 4475, 4489, 4490, 4491, 4494, 4502, 4503, 4504, 4510, 4510, 4512, 4513, 4513, 4513, 4514, 4540, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4547, 4548, 4549, 4550/1, 4550/2, 4551, 4552, 4553, 4554, 4559, 4560, 4561, 4574, 4575/2, 4579/6, 4589/3, 4589/14, 4719/1, 4726, 4728/5, 4729, 4730, 4733, 4734, 4735, 7743/2, 7744/3 in 7746/1;
– k. o. Povir (2453): 375/3, 1047/5, 1047/6, 3902/1, 3908, 3910/1 in 3922/9;
– k. o. Semedela (2606): 2879, 2921, 2925, 2926, 2926, 2927, 2929, 2930, 2947, 2948, 2949, 2950, 2950, 2951, 2952, 2953, 2953, 2954, 2956, 2957, 2958, 2959, 3054, 3055, 3056, 3078/6, 3079/2, 3079/2, 3079/2, 3083, 3084, 3085, 3087, 3088, 3090, 3091/1, 3092/1, 3092/3, 3093, 3094, 3094, 3096, 3096, 3097, 3097, 3098, 3099, 3100, 3105/1, 3106, 3111, 3112, 3113, 3113, 3114, 3114, 3115, 3115, 3116, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3124, 3125, 3126, 3126, 3133/1, 3133/1, 3133/2, 3134, 3149, 3151, 3152, 3153/1, 3153/2, 3221/3, 3238, 3238, 3239, 3239, 3240, 3240, 3269/2, 3272, 3273/1, 3273/2, 3274, 3276, 3277, 3278, 3285, 3285, 3286, 3287, 3287, 3287, 3288, 3288, 3289, 3290, 3291, 4602/1, 4602/34, 4603, 4604/3, 4607, 4623, 4632, 4632, 4632, 4632, 4632, 4632, 4632, 4632, 6365/1, 6365/2, 6365/3, 6366/2, 6366/3, 6367, 6368, 6369, 6370, 6371/1, 6372/1, 6372/2, 6372/3, 6373/1, 6373/2, 6374, 6375, 6376, 6377/1, 6377/2, 6377/4, 6377/5, 6378, 6388, 6389, 6402/1, 6402/2, 6409/2, 6409/12, 6409/13, 6409/14, 6409/14, 6409/27, 6409/70, 6409/74, 6409/75, 6409/77, 6409/78, 6409/79, 6412/2, 6412/5, 6412/6, 6412/6, 6412/18, 6412/82, 6412/82, 6417, 6418/1, 6464/1, 6464/2, 6477/5, 6485, 6488, 6489 in 6492/1;
– k. o. Sežana (2455): 106/1, 106/2, 106/3, 110/1, 110/2, 112, 123/1, 123/3, 124/1, 125/1, 127/1, 128/2, 130/5, 132/5, 132/6, 133/2, 133/3, 134/2, 134/3, 135/3, 135/4, 136/1, 136/2, 137, 138, 140/4, 144/2, 144/3, 145/2, 146, 147, 148/1, 148/2, 150/1, 150/2, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 157/3, 157/4, 157/5, 161/2, 161/3, 208, 209/1, 212/1, 212/2, 214, 215/1, 219/1, 224/1, 228/1, 228/2, 229/1, 233/1, 234/3, 235, 238/1, 238/2, 239/1, 239/2, 240, 241, 242/2, 243/1, 243/2, 244, 246/1, 246/2, 248, 249, 250/1, 251/3, 252/1, 254/3, 255/3, 256/1, 257/1, 260/3, 261/1, 354, 358, 359, 363, 364, 365, 366, 370, 372, 373/1, 373/2, 375, 376, 377, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 419/1, 419/2, 420, 421, 429, 430, 431, 432, 463/1, 465, 737, 1413/7, 1413/8, 1413/9, 1413/10, 1413/11, 1413/12, 1508/4, 1508/25, 1508/26, 1508/27, 1508/28, 1508/29, 1538/1, 1538/2, 1538/3, 1538/14, 1538/15, 1538/16, 1538/17, 1538/18, 1538/19, 1538/20, 1538/21, 1538/22, 1538/23, 1538/31, 1538/32, 1538/33, 1538/36, 1538/37, 1538/38, 1538/39, 1538/40, 1538/44, 1538/45, 1538/46, 1538/47, 1538/49, 1538/50, 1538/51, 1552, 1569, 1570, 1571/1, 1572, 1575, 1578, 1579, 1581, 1583, 1584, 1585, 1601/1, 1601/2, 1603/1, 1603/2, 1604/1, 1604/2, 1605/1, 1605/2, 1611, 1613, 1614, 1678, 1679, 1681, 1683, 1688, 1696, 1700, 1701, 1702, 1704, 1705, 1708, 1712, 1713, 1714, 1720, 1734, 1735, 1736, 1737, 1929/3, 1931/1, 1931/2, 1934/1, 1934/2, 1935/1, 1935/3, 1936/1, 1936/3, 1937/1, 1937/3, 1938/1, 1939/1, 1940/1, 1940/4, 1943/1, 1943/3, 1944/1, 1944/4, 1957, 1958, 1959/1, 1959/2, 1962, 1965/1, 1975/1, 1975/2, 1975/3, 1976/1, 1976/3, 1977/1, 1977/2, 4212/6, 4212/7, 4212/341, 4212/543, 4212/544, 4212/545, 4531/1, 4532/1, 4537, 4539, 4540, 4542, 4543, 4583/2, 4584/1, 4587/9, 4587/10, 4587/11, 4587/12, 4587/13, 4587/14, 4587/15, 4587/25, 4587/26, 4587/29, 4587/30, 4587/33, 4587/34, 4587/37, 4587/38, 4587/41, 4587/42, 4587/44, 4587/45, 4587/46, 4587/47, 4587/48, 4587/49, 4587/50, 4587/51, 4587/52, 4587/53, 4587/55, 4587/56, 4587/59, 4587/60, 4587/61, 4587/62, 4587/63, 4587/64, 4587/67, 4587/68, 4587/71, 4587/72, 4587/75, 4587/76, 4587/79, 4587/80, 4587/83, 4587/84, 4587/87, 4587/88, 4587/91, 4587/92, 4587/95, 4587/96, 4587/99, 4587/100, 4587/103, 4587/104, 4587/126, 4587/129, 4587/130, 4587/136, 4587/138, 4587/140, 4587/143, 4587/144, 4587/170, 4587/171, 4587/172, 4587/173, 4587/174, 4587/177, 4587/181, 4587/182, 4587/183, 4587/185, 4587/186, 4587/187, 4587/188, 4587/189, 4587/190, 4587/191, 4587/192, 4587/193, 4630/1, 4630/2, 4630/3, 4823/2, 4823/5, 4826, 4827, 4828/1, 4828/2, 4839/2, 4840/1, 4840/2, 4842, 4891/1, 4893, 4894, 4895, 4897, 4961, 4981, 4990, 4997, 4998/1, 5146/2, 5146/3, 5146/4, 5149, 5150/1, 5150/3, 5152, 5153/2, 5153/3, 5153/4, 5154/1, 5154/2, 5234/125, 5234/126, 5234/127, 5234/127, 5234/140, 5234/141, 5234/142, 5234/144, 5234/160, 5234/161, 5234/165, 5234/166, 6080/2, 6084/2, 6084/3, 6084/26, 6084/32, 6084/91, 6085/1, 6085/2, 6085/2, 6086/1, 6087, 6088/3, 6088/11, 6088/12, 6088/19, 6088/24, 6089/8, 6089/16, 6097/1, 6097/3, 6100/1, 6100/2 in 6119/1;
– k. o. Slap (2400): 1524, 1534, 1535, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1583/1, 1583/2, 1584, 1585, 1586, 1587, 1597, 1657, 1673, 1674, 1675, 1676/1, 1676/2, 1683, 1685, 1686, 1688, 1689, 1690 in 1715;
– k. o. Socerb (2598): 882/1, 882/3, 1318, 1320, 1321, 1322/2, 1338/2, 1339, 1340/1, 1340/2, 1401, 1402, 1415, 1430, 1431, 1432, 1483, 1484/1, 1484/1, 1484/8, 1484/8, 1503/1, 1527/1, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, 2237, 2238, 2240, 2241, 2244/2, 2245, 2246, 2247/1, 2247/2, 2250, 2251/2, 2253, 2254/1, 2258/2, 2259, 2260/1, 2261, 2272/1, 2272/2, 2274/1, 2274/2, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/2, 2277/1, 2277/2, 2280, 2282, 2413/2, 2418/1, 2418/2, 2424, 2426/1, 2427, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2460, 2462, 2464/1, 2466, 2467, 2468, 2474, 2475, 2476, 2479, 2480, 3069, 3070/1, 3071, 3072/1 in 3074;
– k. o. Škofije (2595): 1290/1, 1290/2, 1290/3, 1291, 1292/3, 1294, 1296, 1303/1, 1305/1, 1307, 1320/1, 1320/2, 1322, 1323/1, 1323/2, 1324, 1325 in 1326/2;
– k. o. Štjak (2420): 5462/4, 5462/5, 5462/6, 5472/1, 5472/2, 5473, 5474, 5478, 5480/1, 5586/9, 5587/4, 5587/5, 5587/6, 5587/8, 5587/9, 5587/10, 5592, 5598/1, 5598/2, 5599, 5722, 5723, 5724, 5727, 5731, 5732, 5733/1, 5733/2, 5735, 5736, 5741/1, 5743/1, 5743/2, 5743/2, 5744, 5744, 5745, 5746/1, 5746/2, 5793/2, 5800, 5803, 5804, 5805, 5806, 5809, 5812, 5820, 5821, 5822, 5824, 5825, 5827/2, 5828/1, 5828/2, 5829/1, 6707/2, 6711/1, 6711/2, 6719/2 in 6784/1;
– k. o. Štorje (2442): 1/4, 9/1, 2483/1, 2483/2, 2483/9, 2483/10, 2483/43, 2483/46, 2801, 2803, 2862 in 2863;
– k. o. Tinjan (2596): 158/1, 158/2, 158/2, 158/3, 158/4, 159/1, 159/2, 159/3, 160, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 162, 163/2, 166/1, 166/2, 182, 223, 225, 226/1, 226/2, 227, 229, 238/1, 238/3, 239/1, 239/2, 239/3, 239/4, 240/1, 240/2, 242, 242, 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254, 263/1, 263/2, 263/3, 864, 865, 866, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 887/2, 892, 895, 896, 897, 899, 900, 901/1, 902/1, 902/2, 904, 906, 907, 908/1, 908/2, 908/3, 908/4, 908/5, 908/6, 908/7, 908/8, 908/9, 908/10, 919, 920/2, 929/1, 930/1, 930/2, 946, 947/1, 947/2, 947/3, 948/1, 948/2, 948/3, 949/1, 949/2, 949/3, 951, 952, 960/1, 985/1, 985/2, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1018, 1395, 1396, 1396, 1396, 1397, 1441, 1456, 1457/1, 1457/2, 1457/3, 1457/4, 1457/5, 1458/1, 1458/1, 1458/2, 1458/2, 1458/3, 1458/4, 1459/5, 1459/6, 1460/1, 1466, 1516/1, 1516/2, 1518, 1534/1, 1535/1, 1535/2, 1536, 1537, 1538, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545/1, 1546/1, 1547/1, 1548/1, 1548/2, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550/1, 1550/2, 1550/3, 1551/2, 1558, 1561, 1562/1, 1562/3, 1563/1, 1564/2, 1848, 1851, 1852, 1853, 1863/1, 1863/2, 1863/3, 1866, 1875, 1876, 1879/1, 1881 in 1888;
– k. o. Veliko Polje (2440): 223, 223, 224, 225, 225, 227/1, 565/3, 861, 863, 864, 864, 865, 866, 868, 869, 870, 870, 870, 873, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 880, 887, 918, 919, 925, 926, 928 in 3272/2;
– k. o. Vipava (2401): 2843, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866 in 2867;
– k. o. Vrhpolje (2378): 1589, 1590, 1593, 1602/1, 1610/1, 1615/6, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1646, 1647, 1649, 1650, 1653, 1654/1, 1654/2, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703/1, 1703/2, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733, 1734, 1756/1, 2073/2, 2073/9, 2077/5, 2077/11 in 2077/12;
2. območje izključne rabe za plinovodne postaje, vključno z dostopnimi potmi do objektov:
– k. o. Budanje (2379): 2773/5, območje KP Ajdovščina;
– k. o. Dekani (2603): 2944/1, 2944/2 in 2945, območje MRP Dekani;
– k. o. Draga (2555): 1238/2, območje MRP Kozina;
– k. o. Malija (2628): 1128/1, območje MRP Izola;
– k. o. Osp (2597): 1404,1405/1, 1426, 2914, 2915, 2916, 2954, 2955 in 2957, območje MMRP Osp, SOČP Osp in OČP Osp;
– k. o. Portorož (2631): 4548, območje MRP Lucija;
– k. o. Semedela (2606): 6409/78, območje MRP Koper;
– k. o. Sežana (2455): 1538/50, 4587/59, 4587/60, 4587/170, 4531/1 in 4212/7, območje odcep Sežana, MMRP-MRP Sežana in SOČP Fernetiči;
– k. o. Štjak (2420): 5592, območje BS1 Razguri;
3. območje, ki ga zajemajo elektroenergetski in telekomunikacijski priključki za plinovodne postaje:
– k. o. Dekani (2603): 1700/3, 1700/4, 1700/6, 1715/3, 1723/1, 1723/2, 1723/3, 1725, 1727, 2002/1, 2003/1, 2003/2, 2004/2, 2005/2, 2006, 2006, 2015, 2016/1, 2707/4, 2711/1, 2910/1, 2911/1, 2912/1, 2913/1, 2913/2, 2914/1, 2914/2, 2944/2, 3090/4, 3091/1 in 3091/2, za MRP Dekani;
– k. o. Draga (2555): 1074/4, 1238/1, 1238/2, 1238/4, 1238/5, 1238/6, 1238/7, 1272, 1273, 1312/2, 1314/2, 1369/17, 1369/18, 1369/19, 1369/22, 1369/29 in k.o. Hrpelje (2560): 2447/4, 2447/10, 2447/12, 2664/3, 2664/3, 2664/3, 2664/4, 2664/5, 2665, 2702/2, 2703/2, 2705/2, 2726/3, 2883/1, 2883/2, 2883/3, 2883/4, 2883/5, 2913/1, 2916/2 in 2916/3, za MRP Kozina;
– k. o. Izola (2626): 2716, 2775, 2776, 2777/5, 2777/21, 2778/1, 2778/2, 2778/3, 2840 in k.o. Malija: 1116/1, 1124/1, 1125, 1126/1, 1128/1, 1128/2, 1157/1, 1157/2, 1158, 1159/3, 6227/2 in 6228/1, za MRP Izola;
– k. o. Osp (2597): 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1408, 1409, 1412/1, 1412/2, 1422/1, 1422/2, 2191/1, 2192/3, 2193/1, 2193/2, 2194, 2194, 2200/1, 2200/3, 2789, 3100 in 3100, za MMRP Osp;
– k. o. Portorož (2631): 4548, 4559, 4575/2, 4579/6, 4589/3, 4589/14, 4719/1, 4730, 4733, 4734, 4735 in 7746/1, za MRP Lucija;
– k. o. Semedela (2606): 6409/2, 6409/13, 6409/14, 6409/14, 6409/74, 6409/75, 6409/77, 6409/78, 6412/2, 6412/5, 6412/6, 6412/18, 6412/82, 6412/82 in 6464/2, za MRP Koper;
– k. o. Sežana (2455): 4212/543, 4212/544, 4212/545, 4587/60, 4587/129, 4587/130, 4587/138, 4587/144, 4587/170, 4587/171, 4587/172, 4587/173, 4587/182, 4587/183, 4587/185, 4587/187, 4587/189, 4587/190, 4587/192, 4630/1, 4630/3, 5146/2, 5146/3, 5146/4, 5149, 5150/1, 5150/3, 5152, 5153/4, 5154/2, 5234/160, 5234/161 in 6084/32, za MMRP-MRP Sežana;
4. območje, po katerem potekajo priključki katodne zaščite, vključno z anodnimi ležišči:
– k. o. Budanje (2379): 2773/5 in 2775;
– k. o. Dekani (2603): 2901, 2902, 2903/1, 2903/2, 2904, 2905/1, 2905/2, 2906, 2907, 2939/1, 2940/2, 2941, 2942, 2943, 2944/2, 2945, 3078/3, 3079/1, 3091/2 in 3107;
– k. o. Merče (2454): 1182, 1183, 1184, 1622, 1716/2, 1717, 1720, 1723, 2450/2, 2453, 2459/2 in 2469/1;
– k. o. Ocizla (2557): 4812/1, 6087/1, 6087/8 in 6142/3;
– k. o. Osp (2597): 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1408, 1409, 1412/2 in 1426;
– k. o. Sežana (2455): 4587/60, 4587/170, 4587/171 in 4630/1;
5. območje za začasno skladiščenje cevi: k. o. Sežana (2455): 1413/9, 1413/10 in 1413/11.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo. Koordinate tehničnih elementov so priložene prikazu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel.
5. člen
(raba zemljišč)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe:
a) zemljišča izključne rabe za energetsko infrastrukturo:
– zemljišča na območjih KP Ajdovščina, BS1 Razguri, odcep Sežana, MMRP-MRP Sežana, SOČP Fernetiči, MRP Kozina, MMRP Osp, SOČP Osp, OČP Osp, MRP Dekani, MRP Koper, MRP Izola in MRP Lucija;
– zemljišča za ureditev dostopnih cest do objektov;
b) zemljišča omejene rabe:
– zemljišča na območju plinovodov;
– zemljišča za ureditev pripadajoče energetske, telekomunikacijske in komunalne infrastrukture;
– zemljišča za ureditev priključkov katodne zaščite z anodnimi ležišči;
– zemljišča za vodne ureditve;
c) zemljišče začasne rabe: območja delovišč in začasnih odlagališč.
(2) Zemljiščem, razen tistim na območjih izključne rabe, se namenska raba ne spreminja.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA
6. člen
(potek trase)
(1) Prenosni plinovod M6 poteka od KP Ajdovščina do MRP Lucija, od odcepa Sežana do SOČP Fernetiči in od MMRP Osp do OČP Osp, in sicer kot nova trasa v prostoru. Njena skupna dolžina je približno 71,5 km. Dolžina odseka od KP Ajdovščina do MRP Lucija je 63 398 m, dolžina odseka odcep Sežana–državna meja (z Italijo) je 6 869 m, dolžina odseka odcep Osp–državna meja (z Italijo) pa je 1 239 m.
(2) Plinovod se naveže na KP Ajdovščina in poteka po Vipavski dolini med reko Vipavo in avtocesto v jugovzhodni smeri. Reko Vipavo prečka v predelu Mlačniki. V začetnem delu poteka ob obstoječem plinovodu M3 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici in prečka številne melioracijske jarke. V ravninskem delu se izogne naseljem Slap, Lože in Manče po vzhodni strani, prav tako pa naselju Podraga ter se nadaljuje proti vznožju hriba Socerb. Nato se plinovod vzpne v pobočje hriba Socerb in se pri tem večinoma drži grebena. Tik pod Sv. Socerbom se obrne na jug in polagoma vzpne do zapornega ventila BS1 Razguri, se nadaljuje proti naselju Razguri, ga po vzhodni strani zaobide in se skozi gozdnate površine usmeri proti Selu. Slednjemu se izogne po vzhodni in južni strani. Plinovod se jugozahodno počasi spušča v dolino Raše, jo prečka in se nadaljuje po izrazito kraškem območju proti odcepu Sežana. Tik pred tem odcepom prečka regionalno cesto Senožeče–Sežana. Nato poteka proti jugu in prečka avtocesto A3 Gabrk–Sežana. Jugozahodno od Žirja prečka še cesto Sežana–Divača in elektrificirano železniško progo Trst–Ljubljana. Trasa se nadaljuje po dolini naselja Plešivica, vzpne v pobočje Velikega hriba, ga zaobide po njegovem zahodnem delu ter se spusti po pobočju do regionalne ceste Lipica–Lokev in jo prav tako prečka. Naprej se plinovod usmeri proti jugovzhodu, prečka še cesto Divača–Lokev–Lipica ter se nadaljuje proti naselju Prelože pri Lokvi, ki se mu izogne po zahodni strani. Nato se vzpne po grebenu Angelovega vrha do Velikega Gradišča, ga obide in se po slemenu spušča do visokonapetostnega elektrokoridorja, ob njem pa se nadaljuje prek Vrhpoljskega polja. V bližini zaselka Nasirec se odkloni od visokonapetostnega elektrokoridorja proti vzhodu (na tem mestu je predvidena MRP Kozina), prečka cesto Kozina–Krvavi Potok in se po pobočju Kramplovca spusti v dolino Glinščice. Pri tem prečka opuščeno železniško progo Trst–Kozina. Naprej se vzpne iz doline Glinščice, nadaljuje po vzhodni strani naselja Beka, mimo Kastelca po njegovi zahodni strani in se prek osapskih sten spusti do MMRP Osp. Iz MMRP Osp se plinovod vzpne v pobočje Brdinjskega hriba, se spusti proti predelu Močile in spet vzpne proti Tinjanu, ki ga obide po severozahodni strani. Nato poteka po grebenu vzporedno z obstoječo cesto Škofije–Tinjan proti zahodu. Pred Zg. Škofijami se obrne proti jugu in nad predorom avtoceste spušča proti Dekanom, jih zaobide po zahodni strani in se po prečkanju ceste Rižana–Dekani zaključi v MRP Dekani. Iz MRP Dekani se plinovod usmeri proti železniški progi Koper–Divača. Po njenem prečkanju poteka po pretežno ravninskem svetu, prečka še Rižano in se v jugozahodni smeri vzpenja proti naselju Pobegi, kjer prečka lokalno cesto in se južno od naselja Prade usmeri proti Škocjanu. Pri ribniku v predelu Škocjana plinovod nadaljuje pot pretežno jugozahodno proti Šalarskemu polju, prečka vodotok Badaševica in se konča v MRP Koper. Iz MRP Koper poteka po Šalarskem polju v jugozahodni smeri, pri Stari Šalari prečka vodotok Pjažentin in glavno cesto G1 Koper–Dragonja v zahodni smeri v pobočje proti naselju Gažon, ki ga zaobide po severni strani. Naprej se plinovod usmeri proti zahodu ob lokalni cesti in se pozneje po grebenu spusti proti Izoli. Pred izolsko obvoznico prečka vodotok Morer in zaključi v MRP Izola. Od MRP Izola poteka zahodno ob izolski obvoznici do bencinskega servisa. Tu se vzpne v pobočje Jagodja ter nadaljuje ob Strunjanskem potoku do lokalne ceste in približno 400 m poteka vzporedno z njo. Polagoma se vzpne navkreber do predela Mala Seva. Potem se zlagoma spušča pretežno proti jugu in konča v MRP Lucija.
(3) Plinovod od odcepa Sežana prek MMRP-MRP Sežana do SOČP Fernetiči v dolžini približno 2,3 km poteka ob regionalni cesti Senožeče–Sežana, jo prečka in se izogne naselju Dane pri Sežani po njegovi južni strani. Pot nadaljuje pretežno proti severozahodu. Zahodno od Dan pri Sežani se vzpne in prečka železniško progo Sežana–Nova Gorica. Nato se spet polagoma vzpenja ter poteka po južnem pobočju Loze in Lenivca. Za prečkanjem lokalne ceste Sežana–Vrhovlje vstopi na območje MMRP-MRP Sežana se polagoma spusti proti državni meji in zaključi s SOČP Fernetiči. Plinovod zapusti plato SOČP in nadaljuje pot proti državni meji z Republiko Italijo ter se 50 m pred njo konča.
(4) Plinovod od MMRP Osp prek SOČP Osp do OČP Osp v dolžini 1 205 m po zahodni strani zaobide naselje Osp in prečka cesto Gabrovica–Osp–državna meja z Republiko Italijo. Potem poteka po ravnini ob Osapski reki do SOČP Osp v neposredni bližini opuščenih objektov mejnega prehoda. Nato zapusti plato SOČP in prečka cesto Gabrovica–Osp–državna meja z Republiko Italijo. Usmeri se naprej proti državni meji z Republiko Italijo, zapusti plato OČP in se konča na državni meji z Republiko Italijo.
7. člen
(tehnične značilnosti)
(1) Plinovod je visokotlačni prenosni plinovod premera do vključno 600 mm s tlačno stopnjo do vključno 70 barov. Zgradi se z varjenjem jeklenih cevi, izdelanih v skladu s SIST EN 10208-2, in z ustrezno debelino sten, izračunano z upoštevanjem različnih faktorjev glede na varnostni razred plinovoda:
– v osnovni izvedbi: faktor 0,6;
– v izvedbi s povečano varnostjo 1. stopnje: faktor 0,5 ali 0,6 in posebni varnostni ukrepi;
– v izvedbi s povečano varnostjo 2. stopnje: faktor 0,4 ali 0,5 in posebni varnostni ukrepi;
– v izvedbi s povečano varnostjo 3. stopnje: faktor 0,3 ali 0,4 in posebni varnostni ukrepi.
(2) Objekti na trasi se ozemljijo tako, da se zaščitna ograja v primerni razdalji veže na ozemljitev. Ozemljilo se položi na globini 0,8 m in se ne sme vezati na plinovodne cevi v zemlji. Nadzemni deli plinovoda pa se ozemljijo skladno s sistemom katodne zaščite.
(3) Za nadziranje in vzdrževanje katodne zaščite se na cevovodu vgradijo stalna merilna mesta vzdolž celotne trase plinovoda, in sicer na te njegove odseke:
– na zaščitenih ceveh na križanju s prometnicami,
– na priključnih mestih postaje za katodno zaščito,
– na križanjih z drugimi kovinskimi napeljavami,
– na prehodih čez vodotoke in
– na napeljavah z galvanskimi anodami.
(4) Lega plinovodne cevi in vseh drugih njenih elementov v zemlji se posebej zaznamuje z opozorilnimi oznakami. Opozorilne oznake se postavijo na vseh prehodih cest in vodotokov ter namestijo na oddušne cevi, če je plinovod izveden v zaščitni cevi. Zračne oznake se postavijo vzdolž celotne trase na razdalji približno 0,5 km in praviloma na lomnih točkah plinovoda. Oznake se postavijo v sodelovanju z lastniki zemljišč, tako da so ta čim manj prizadeta.
(5) Po celotni dolžini plinovoda poteka optični kabel za prenos podatkov v dvojni zaščitni cevi PEHD debeline 50 mm, ki se praviloma položi v skupni jarek ob plinovodni cevi. Za vpihovanje kabla se na razdalji približno 1 km izdelajo prehodni kabelski jaški vidne ali podzemne izvedbe. Optični kabel je namenjen nadzoru in upravljanju plinovodnega sistema ter bo podatkovno povezoval objekte ob plinovodu (merilne regulacijske postaje, blok ventile ipd.).
(6) Na nekaterih odsekih prenosnega plinovoda se za obrambne potrebe omogoči rezervacija najema dveh parov optičnih vlaken v optičnem kablu za nadzor plinovoda, če bi se tak kabel vgradil. Odseki prenosnega plinovoda s priključki (kabelski jaški z možnostjo priključkov) bodo določeni pri pripravi projektne dokumentacije za graditev.
(7) Na območju visoke talne vode ali kjer obstaja možnost preplavljanja (poplavna območja), se plinovodne cevi obtežijo, da se prepreči dviganje zaradi vzgona.
(8) Če se bo med izdelavo projektne dokumentacije pokazalo, da so zaradi stabilnosti in varnosti plinovodne cevi potrebni gradbenotehnični ukrepi, se bodo ti tudi izvedli.
8. člen
(KP Ajdovščina)
Predvidena dela, ki se nanašajo na poseg na platoju KP Ajdovščina, so:
– gradnja sprejemno-oddajne čistilne postaje,
– gradnja plinovoda na obstoječem platoju KP Ajdovščina.
9. člen
(MRP Kozina)
(1) MRP Kozina se zgradi v bližini državne ceste G1-7, odsek Kozina–Krvavi Potok, v stacionaži plinovoda približno km 32 + 607.
(2) Plato MRP Kozina pravokotne oblike se zgradi v velikosti približno 19,5 m x 18,2 m z minimalno površino približno 355 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno posuje s prodom in delno asfaltira. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njegova zunanja ureditev se izvede na višinski koti najmanj 510 m nadmorske višine.
(3) Objekt MRP Kozina se izvede v armiranobetonski konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 5,4 m x 10,2 m s streho dvokapnico in višino v slemenu približno 4,7 m, višina dimnika pa je približno 6,3 m.
(4) Za dostop do platoja MRP Kozina se zgradi pot širine 3,5 m in dolžine približno 25 m z navezavo na obstoječo makadamsko javno pot, povezano z obstoječo državno cesto Kozina–Krvavi Potok.
(5) Za MRP Kozina se zagotovijo vir napajanja z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in sistem vodenja postaje.
(6) Za MRP Kozina se zgradi montažna transformatorska postaja 20/0,4 kV z navezavo na obstoječo makadamsko javno pot.
(7) Poteki elektroenergetskega in telekomunikacijskega priključka ter mesti priključitve so prikazani v grafičnem načrtu pod 2.1: Prikaz umestitve DPN in načrtovanih ureditev: Ureditvena situacija.
10. člen
(MRP Dekani)
(1) MRP Dekani se zgradi na območju jugozahodno od Dekanov pod državno cesto v stacionaži plinovoda km približno 45 + 923.
(2) Plato MRP Dekani nepravilne oblike se zgradi v velikosti približno 46 m x 17 m in s površino 910 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno posuje s prodom, delno pa asfaltira. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m.
(3) Objekt MRP Dekani se izvede v armiranobetonski konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 7,4 m x 12,0 m in s streho dvokapnico z višino v slemenu približno 5 m, višina dimnika pa je približno 6,6 m.
(4) Za dostop do platoja MRP Kozina se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo makadamsko javno pot, povezano z regionalno cesto R2-409 Rižana–Dekani, odsek 313.
(5) Za MRP Dekani se zagotovijo vir napajanja z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in sistem vodenja postaje.
(6) Poteki elektroenergetskega in telekomunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(7) MRP Dekani je na poplavnem območju. Njena zunanja ureditev se izvede na višinski koti najmanj 18,40 m nadmorske višine.
11. člen
(MRP Koper)
(1) MRP Koper se zgradi v stacionaži plinovoda približno km 51 + 779.
(2) Plato MRP Koper nepravilne oblike se zgradi v velikosti 20 m x 24 m in s površino 422 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno posuje s prodom, delno pa asfaltira. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m. Zunanja ureditev platoja MRP se izvede na višinski koti najmanj 4,3 m nadmorske višine.
(3) Objekt MRP Koper se izvede v armiranobetonski konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 5,4 m x 10,2 m in s streho dvokapnico z višino v slemenu približno 4,7 m, višina dimnika pa je približno 6,3 m.
(4) Za dostop do platoja MRP Koper se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo pot, povezano z lokalno cesto Vanganel–Babiči–Boršt–Truške.
(5) Za MRP Koper se zagotovijo vir napajanja z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in sistem vodenja postaje.
(6) Poteki elektroenergetskega in telekomunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
12. člen
(MRP Izola)
(1) MRP Izola se zgradi južno od Izole, ob izolski obvoznici, v stacionaži plinovoda približno km 58 + 598.
(2) Plato MRP Izola nepravilne oblike se zgradi v velikosti 15 m x 15 m in s površino 268 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno posuje s prodom, delno pa asfaltira. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njegova zunanja ureditev se izvede na višinski koti najmanj 55 m nadmorske višine.
(3) Objekt MRP Izola se izvede v armiranobetonski konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 5,4 m x 10,2 m in s streho dvokapnico z višino v slemenu približno 4,7 m, višina dimnika pa je približno 6,3 m.
(4) Za dostop do platoja MRP Izola se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo lokalno cesto.
(5) Za MRP Izola se zagotovijo vir napajanja z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in sistem vodenja postaje.
(6) Poteki elektroenergetskega in telekomunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
13. člen
(MRP Lucija)
(1) MRP Lucija se zgradi v stacionaži plinovoda približno km 63 + 382.
(2) Plato MRP Lucija nepravilne oblike se zgradi v velikosti 24 m x 20 m in s površino 384 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno posuje s prodom, delno pa asfaltira. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njegova zunanja ureditev se izvede na višinski koti najmanj 41 m nadmorske višine.
(3) Objekt MRP Lucija se izvede v armiranobetonski konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 7,4 m x 13,8 m in s streho dvokapnico z višino v slemenu približno 5 m, višina dimnika pa je približno 6,6 m.
(4) Za dostop do platoja MRP Lucija se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo javno pot.
(5) Za MRP Lucija se zagotovijo vir napajanja z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in sistem vodenja postaje.
(6) Poteki elektroenergetskega in telekomunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
14. člen
(MMRP-MRP Sežana)
(1) MMRP-MRP Sežana se zgradi pod lokalno cesto Sežana, v stacionaži plinovoda na odseku Sežana približno km 5 + 460.
(2) Plato MMRP-MRP Sežana nepravilne oblike se zgradi v velikosti 76,2 m x 51,5 m in s površino 3 573 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno posuje s prodom, delno pa asfaltira. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njegova zunanja ureditev se izvede na višinski koti najmanj 386 m nadmorske višine.
(3) Nadstrešnica MMRP-MRP Sežana se izvede iz jekla, s streho dvokapnico tlorisnih dimenzij približno 15 m x 22,5 m in z višino v slemenu približno 4,75 m.
(4) Objekt MMRP-MRP Sežana se izvede v armiranobetonski konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 5,4 m x 10,2 m in s streho dvokapnico z višino v slemenu približno 4,7 m, višina dimnika pa je približno 6,3 m.
(5) Izpihovalni stolp v sklopu je visok približno 10 m in s tlorisnimi dimenzijami približno 3 m x 3 m.
(6) Za dostop do platoja MMRP-MRP Sežana se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo lokalno cesto.
(7) Za MMRP-MRP Sežana se zagotovijo vir napajanja z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in sistem vodenja postaje.
(8) Poteki elektroenergetskega in telekomunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
15. člen
(MMRP Osp)
(1) MMRP Osp se zgradi na območju ob Osapski reki v stacionaži plinovoda približno km 40 + 377.
(2) Plato MMRP Osp nepravilne oblike se zgradi v velikosti 58,2 m x 40,7 m in površine 1 690 m2. Ta so delno tlakuje s pranimi ploščami, delno posuje s prodom, delno pa asfaltira. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m.
(3) Nadstrešnica MMRP Osp se izvede iz jekla s streho dvokapnico tlorisnih dimenzij približno 15,5 m x 12 m in z višino v slemenu približno 4,75 m.
(4) Objekt MRP Osp se izvede v armiranobetonski konstrukciji tlorisnih dimenzij približno 5,4 m x 10,2 m in s streho dvokapnico z višino v slemenu približno 4,7 m, višina dimnika pa je približno 6,3 m.
(5) Za dostop do platoja MMRP Osp se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo pot, povezano z regionalno cesto R3-627 Črni Kal–Osp, odsek 3716.
(6) Za MMRP OSP se zagotovijo vir napajanja z električno energijo, telekomunikacijski priključek, katodna zaščita in sistem vodenja postaje.
(7) Poteki elektroenergetskega in telekomunikacijskega priključka ter mesti priključitve so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(8) MMRP Osp je na poplavnem območju. Zunanja ureditev platoja MMRP se izvede na višinski koti najmanj 24,00 m nadmorske višine. Na njegovem severnem delu se izvede aktivna zaščita proti prelitim vodam Zasedskega potoka v višini vsaj 0,50 m.
16. člen
(BS1 Razguri)
(1) Na plinovodu je načrtovana sekcijska zaporna postaja z oznako BS1 Razguri v stacionaži plinovoda približno km 10 + 662.
(2) Plato BS1 Razguri pravokotne oblike se zgradi na višinski koti najmanj 596 m nadmorske višine v velikosti približno 10 m x 9 m in s površino 90 m2.
(3) Do BS1 Razguri se zgradi dostopna pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo lokalno cesto Sežana, odsek 062053.
(4) Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m.
(5) Površine platoja se delno tlakujejo s pranimi ploščami, delno pa posujejo s prodom.
17. člen
(odcep Sežana)
(1) Odcep Sežana se izvede pod državno cesto Senožeče–Sežana v stacionaži plinovoda približno km 18 + 567.
(2) Plato odcepa Sežana pravokotne oblike se zgradi v velikosti približno 39,8 m x 25,4 m in površine 1 011 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno pa posuje s prodom. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njegova zunanja ureditev se izvede najmanj na višinski koti 357 m nadmorske višine.
(3) Za dostop do platoja odcepa Sežana se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo makadamsko cesto, povezano z regionalno cesto R2-445 Senožeče–Sežana, odsek 0349.
18. člen
(SOČP Fernetiči)
(1) SOČP Fernetiči se izvede v stacionaži plinovoda na odseku Sežana približno km 6 + 793 ter je namenjena pregledovanju in čiščenju plinovoda.
(2) Plato SOČP Fernetiči pravokotne oblike se zgradi v velikosti približno 40,8 m x 17,2 m in površine približno 490 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno pa posuje s prodom. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m. Njegova zunanja ureditev se izvede najmanj na višinski koti 349 m nadmorske višine.
(3) Za dostop do platoja SOČP se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na obstoječo pot, povezano z lokalno cesto Sežana, odsek 374081.
19. člen
(SOČP Osp)
(1) SOČP Osp se izvede v stacionaži plinovoda na odseku Osp približno km 1 + 075 ter je namenjena pregledovanju in čiščenju plinovoda.
(2) Plato SOČP Osp nepravilne oblike se zgradi v velikosti približno 32 m x 11 m in površine 352 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno pa posuje s prodom. Plato se zameji z ograjo višine najmanj 2,2 m.
(3) Za dostop do platoja SOČP se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na regionalno cesto R3-627 Črni Kal–Osp, odsek 3716.
(4) SOČP Osp je na poplavnem območju. Njena zunanja ureditev se izvede na višinski koti najmanj 14,30 m nadmorske višine.
20. člen
(OČP Osp)
(1) OČP Osp se izvede v stacionaži plinovoda na odseku Osp približno km 1 + 209 ter se uporablja za pregledovanje in čiščenje plinovoda.
(2) Plato OČP Osp nepravilne oblike se zgradi v velikosti približno 32 m x 11 m in površine 530 m2. Ta se delno tlakuje s pranimi ploščami, delno pa posuje s prodom. Plato se zameji z ograjo najmanj višine 2,2 m.
(3) Za dostop do platoja OČP se zgradi pot širine 3,5 m z navezavo na regionalno cesto R3-627 Črni Kal–Osp, odsek 3716.
(4) OČP Osp je na poplavnem območju. Njena zunanja ureditev se izvede na višinski koti najmanj 14,30 m nadmorske višine.
21. člen
(delovni pas, ureditev gradbišč in delovišč)
(1) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda premera do vključno 600 mm, je praviloma 8 m levo od osi plinovoda (za odlaganje izkopanega materiala) in 12 m desno (za prehod mehanizacije, varjenje cevi in njihovo polaganje v jarek).
(2) Delovni pas, potreben za gradnjo plinovoda premera do vključno 200 mm, je praviloma 5 m levo od osi plinovoda (za odlaganje izkopanega materiala) in 8 m desno (za prehod mehanizacije, varjenje cevi in njihovo polaganje v jarek).
(3) Na območjih, kjer se predvideno plinovodno omrežje približa objektom, prečka varovana in labilna zemljišča ali poteka po njih, prečka vodotoke in infrastrukturne objekte ali poteka vzporedno z njimi, ter na območjih drugih ovir na trasi ali ob njej je širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram lahko tudi ožja ali širša, kar mora izvajalec upoštevati pri izvajanju gradbenih del in montaži plinovoda. Delovni pas v celoti leži na območju državnega prostorskega načrta in je prikazan v grafičnem delu tega načrta.
(4) Zasipavanje se izvede v plasteh po 30 cm, pod prometnimi površinami pa v plasteh po 10 do 20 cm z ustreznim nabijanjem. 50 cm nad plinovodom se položi opozorilni trak rumene barve z napisom »pozor visokotlačni plinovod«.
(5) Odlagališče gradbenega materiala in gradbiščni objekti se uredijo na območju Sežane v stacionaži plinovoda km 18 + 317. Predvidena velikost začasne gradbiščne površine, ki se zameji z gradbiščno ograjo, je 8 200 m2.
(6) Začasna odlagališča za skladiščenje plinovodnih cevi med gradnjo so dovoljena le na območja državnega prostorskega načrta.
22. člen
(izkopi in zasipavanje jarka za plinovod ter montaža plinovoda)
(1) Plinovod se polaga v jarek. Pri izkopu tega jarka se upošteva naklon ali tehnologija, ki zagotavlja stabilnost glede na vrsto zemljine in dejanske razmere na terenu. Na vsaki strani jarka se zagotovi prosta širina terena najmanj 1,0 m. Na asfaltiranih površinah se izkop izvede z navpičnimi obodnimi stenami. Če zemljina tega ne dopušča, se jarek razpre ali izkoplje s stranicami pod dejanskim kotom njenega notranjega trenja, ki ga določi geolog na terenu.
(2) Med gradnjo plinovoda se pazi, da se obstoječe asfaltirane površine vzdolž jarka ne posedejo zaradi obremenitve z gradbenimi stroji. Jarek se zasuje z izkopanim materialom.
(3) Pri izkopu jarka se zemljina ločuje glede na svojo kakovost, tako da se humus ne meša s preostalo zemljino. Po končani gradnji se vzpostavi prvotno stanje.
(4) Na območjih približevanja obstoječim podzemnim napeljavam se izkop izvaja ročno. Posebno se pazi na podzemne napeljave in izkope v neposredni bližini objektov.
(5) Najmanjša višina prekritja plinovoda se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov.
23. člen
(odstranitev rastja)
(1) Zaradi gradnje plinovoda je predvidena odstranitev rastja v celotnem delovnem pasu, trajno pa je predvidena izkrčitev 5 m površine na obeh straneh plinovoda.
(2) Drevesa in grmovje se odstranijo samo tam, kjer je to nujno zaradi gradnje in delovanja plinovoda. Posebna pozornost se nameni gozdnim območjem, obvodnemu in obrežnemu rastju ter rastju na območjih naravnih vrednot.
24. člen
(krajinskoarhitekturna ureditev)
(1) Površine ob MRP Kozina, MRP Dekani, MRP Koper, MRP Izola, MRP Lucija, MMRP-MRP Sežana, MMRP Osp, BS1 Razguri, odcep Sežana, SOČP Fernetiči, SOČP Osp in OČP Osp se uredijo v skladu z določbami 9. do 20. člena te uredbe.
(2) Ko so vsa dela končana, se območja polaganja plinovoda in začasnih gradbiščnih površin (odlagališča materiala, začasni gradbiščni objekti itd.) sanirajo in vrnejo v prejšnje stanje.
(3) Na območjih, po katerih poteka plinovod in katerih površine so porasle z drevjem, se seka tako, da se kar najbolj ohranijo vitalna srednje velika in velika drevesa.
(4) Zasaditve in zatravitve, s katerimi se utrjujejo tla in varuje gozdni rob, se izvedejo v čim krajšem času po končanih gradbenih delih na posameznih odsekih trase. Na brežinah z erozijo se za zatravitev zagotovijo biološkoinženirski ukrepi. Predvidene travne površine se zasadijo z avtohtonimi vrstami. Pri poteku trase skozi gozdove se zagotovi obnova gozdnega roba z zasaditvijo avtohtonih grmovnic in drevja.
(5) Pri zasaditvah se upošteva, da se varnostni pas na obeh straneh od osi plinovoda v širini 5 m ne sme zasaditi z visokodebelnim rastjem.
25. člen
(odlaganje materiala)
(1) Pri gradnji plinovoda nastane presežek materiala zaradi izkopa in zamenjave izkopanega materiala z bolj kakovostnim zaradi vgradnje drenažnega materiala v jarek in gramoznega tampona pod cestami v predvideni skupni količini približno 51 000 m3.
(2) Presežek materiala se uporabi za:
– nasipe za platoje MRP in odcepnih postaj,
– razgrnitev v delovnem pasu plinovoda na območju odstranjene rodovitne zemlje, ob upoštevanju, da je zgornji sloj iz rodovitne zemlje v debelini najmanj 0,2 m.
(3) Presežek materiala od izkopa, ki se ne uporabi za izvedbo objektov na plinovodu in ga ni mogoče izravnati v delovnem pasu, se odvaža na urejena odlagališča.
(4) Presežki izkopanega materiala se ne smejo odlagati v pretočne profile vodotokov in na poplavna območja.
26. člen
(dopustne gradnje in druga dela)
(1) Poleg ureditev iz državnega prostorskega načrta so v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, in predpisi, ki urejajo področje plinovodov, ob pogoju, da ne onemogočajo ureditev iz državnega prostorskega načrta, dopustne ureditve pomožnih prometnih, energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ ALI PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE
27. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru)
(1) Zaradi gradnje plinovoda se prestavijo, zamenjajo ali zaščitijo objekti in naprave javne gospodarske infrastrukture in grajenega javnega dobra državnega in lokalnega pomena.
(2) Projektiranje in izvedba križanj ali vzporednih potekov plinovoda s komunalnimi, energetskimi, telekomunikacijskimi in prometnimi objekti morata biti v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav iz obveznih prilog k državnemu prostorskemu načrtu, če niso v nasprotju s to uredbo. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja in vzporedni poteki plinovoda z infrastrukturnimi vodi proučijo, zanje pa se predložijo ustrezne tehnične rešitve.
(3) Pred izvedbo načrtovanih ureditev se obstoječi vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture zakoličijo in ustrezno zaščitijo. Pri izvajanju del na mestu križanj in pri vzporednih potekih investitor zagotovi sodelovanje upravljavca ali lastnika posamezne gospodarske javne infrastrukture.
(4) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba za obstoječi ali predvideni vod gospodarske javne infrastrukture zagotoviti dodatne ukrepe, se ti izvedejo v skladu s pogoji in soglasjem njegovega upravljavca ali lastnika.
(5) Križanja načrtovanih ureditev z obstoječimi in načrtovanimi vodi in napravami gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra so prikazana v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor, ureditvena situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra).
(6) Infrastruktura se ne sme prestavljati na območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa morajo biti izvedena tako, da te dediščine ne prizadenejo.
28. člen
(pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Objekti se priključijo na obstoječe nizkonapetostno elektroenergetsko omrežje in omrežje elektronskih komunikacij v skladu z določbami 9. do 15. člena te uredbe. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov, ki so kot obvezna priloga priloženi državnemu prostorskemu načrtu.
(2) Dostopne poti do MRP Kozina, MRP Dekani, MRP Koper, MRP Izola in MRP Lucija, MRP-MMRP Sežana, MMRP Osp, BS1 Razguri, odcepa Sežana, SOČP Fernetiči ter SOČP Osp in OČP Osp se morajo navezovati na javne površine. To navezovanje se uredi skladno z določbami 9. do 20. člena te uredbe ter je prikazano v grafičnem načrtu 2: Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor, listi 2.1.1 do 2.1.22 Ureditvena situacija.
29. člen
(državne in lokalne ceste)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda križa in poteka vzporedno z državnim in lokalnim cestnim omrežjem. Križanja in vzporedni poteki so razvidni iz Prikaza stanja prostora. Križanja se izvedejo v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
(2) Križanje obstoječe avtoceste s plinovodom se izvede s podbijanjem ali podvrtavanjem v čim krajši razdalji na najmanjši globini 1,50 m, merjeno od temena cevi. Pri tem se upošteva širitev avtoceste za en vozni pas, to je najmanj 7,0 m obojestransko od meje cestnega sveta.
(3) Križanje drugih obstoječih državnih cest se izvede s podbijanjem ali podvrtavanjem vozišča z neposredno vgradnjo ustrezno zaščitene plinovodne cevi na najmanjši globini 1,5 m, merjeno od temena cevi. Plinovod se položi v cestno telo z uporabo posebnih zaščitnih cevi ali druge ustrezne zaščite. Gradbena jama se pravilno razpre, vozišče pa zaščiti pred vdiranjem.
(4) Križanja asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest se izvedejo s prekopavanjem ali podvrtavanjem. Prečkanja nekategoriziranih lokalnih cest, neasfaltiranih cest in poti se izvedejo s prekopom. Plinovod se položi v cestno telo brez zaščitne cevi. Višina nadkritja nad temenom cevi je najmanj 1,35 m.
(5) Za gradnjo in obratovanje načrtovanega plinovodnega omrežja in pripadajočih objektov se zagotovijo ustrezne začasne dostopne poti v skladu s 27. členom te uredbe.
(6) Ves izkopani in drugi gradbiščni material se oddalji od ceste najmanj 3 m ali več, če to zahteva preglednost na cesti.
(7) Če je zaradi izvajanja del oviran promet na cesti, mora investitor v skladu s predpisi pridobiti odločbo za popolno zaporo z obvozom ali za delno zaporo ceste, promet zavarovati z ustrezno prometno signalizacijo in jo odstraniti takoj po končanju del, zaradi katerih je bila postavljena.
(8) Poškodovana vozišča se uredijo v enaki obliki in kakovosti, v kakršnih so bila pred gradnjo plinovoda.
30. člen
(železniške proge)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda križa obstoječe železniške proge. Križanja so razvidna iz Prikaza stanja prostora in se izvedejo v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
(2) Vsa prečkanja plinovoda z obstoječo železniško progo se izvedejo s podvrtavanjem.
(3) Najmanjša globina plinovoda je 2,00 m pod gornjim robom praga in vsaj 1,00 m pod dnom odvodnih jarkov, pod kotom 90 stopinj in v zaščitni cevi, ki mora segati najmanj 7,00 m levo in desno od osi železniške proge ali skrajnih tirov.
(4) Oddaljenost plinovoda od signalnovarnostnih telekomunikacijskih kablov (v nadaljnjem besedilu: SVTK) je pri križanju najmanj 0,5 m v zaščitni cevi pod železniškimi SVTK-kabli, pri vzporednem poteku pa v odmiku najmanj 1 m.
31. člen
(kanalizacija)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda križa obstoječe kanalizacijsko omrežje. Križanja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Prikaz stanja prostora).
(2) Pri izvajanju del na mestih križanja s kanalizacijskim omrežjem mora investitor upoštevati projektne pogoje upravljavca omrežja. Vodoravna križanja plinovoda in kanalizacije se izvedejo pod pravim kotom, če tega pogoja ni mogoče izpolniti, pa kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj. Navpična križanja se izvedejo tako, da je razdalja med plinovodom in kanalizacijo najmanj 0,50 m, pri čemer mora plinovod potekati nad kanalizacijo. Če pa je kanalizacija nad plinovodom, mora biti za plin neprepustna in z bližnjimi jaški z odprtinami.
32. člen
(vodovod)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda križa obstoječe vodovodno omrežje. Križanja so razvidna iz Prikaza stanja prostora.
(2) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju plinovoda morajo biti upoštevana vsa določila veljavnih predpisov, predvsem podzakonski akti, ki urejajo oskrbo s vodo. Vsa prečkanja obstoječega vodovodnega omrežja morajo biti izvedena tako, da omrežje ni prizadeto ali da se ustrezno sanira.
(3) Pri izvajanju del na mestih križanja z vodovodom investitor upošteva projektne pogoje upravljavca vodovodnega omrežja. Vodoravno križanje plinovoda in vodovoda mora biti pod pravim kotom, če tega pogoja ni mogoče izpolniti, pa kot križanja ne sme biti manjši od 45 stopinj. Navpična križanja se izvedejo tako, da je razdalja med plinovodom in vodovodom najmanj 0,50 m.
(4) Pri križanju, pri katerem ni na razpolago višinskih podatkov o vodovodu, je treba poseči po sondiranju. Medsebojna višinska uskladitev se opravi med izvajanjem del.
33. člen
(elektroenergetski vodi)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda križa obstoječe elektroenergetsko omrežje. Križanja so razvidna iz Prikaza stanja prostora in se izvedejo v skladu s predpisi, ki urejajo plinovodno in elektroenergetsko omrežje.
(2) Pri križanju plinovoda z elektroenergetskimi kablovodi je vodoravni razmik pri vzporednem polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla oziroma ozemljila najmanj 1 m. Navpični svetli razmik med kablom in cevjo plinovoda pri križanju pa mora biti najmanj 0,3 m. Če teh najmanjših razmikov ni mogoče doseči, je treba kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj 3 m na vsako stran križanja. Pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, globljega od vzporedno položenega elektroenergetskega kabla, je treba na predpisani način zavarovati posedanje zemlje pod kablovodom. Pri nasutju materiala pod razpetino nadzemnega voda se ne sme zmanjšati predpisana varnostna višina, ki mora biti za visoko napetost večja od 7 m, za nizko napetost pa večja od 6 m.
(3) Podzemne elektroenergetske kablovode je treba pred izkopom jarka za plinovod zakoličiti in narediti sondažni izkop, pred položitvijo plinovoda pa jih je treba ustrezno zaščititi s PVC-cevmi. Odkop se opravi pod strokovnim nadzorom upravljavca elektroenergetskega omrežja.
(4) Izkop v bližini stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov, s katerimi bi bila zmanjšana njihova statična stabilnost, ni dovoljen. Oddaljenost od roba izkopanega jarka za polaganje plinovodne cevi do oporišč mora biti najmanj 4 m za srednjenapetostne in 2 m za nizkonapetostne elektroenergetske vode, če ni ogrožena statika oporišča.
(5) Pri delih v bližini podzemnih in nadzemnih elektroenergetskih kablovodov in naprav je treba upoštevati veljavne varnostne in tehnične predpise. Omejiti je treba doseg gradbenih strojev in njihovih delov, tako da se tokovodnikom ne približajo na razdaljo, manjšo od 3 m.
34. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda križa telekomunikacijske vode. Križanja so prikazana v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Prikaz umestitve prostorske ureditve v prostor, ureditvena situacija gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra).
(2) Prečkanje plinovoda s podzemnim telekomunikacijskim omrežjem je treba izvesti tako, da plinovod poteka najmanj 0,50 m pod telekomunikacijskim kablom. Vodoravni odmik med njima pa mora biti najmanj 1 m. Vsa mesta križanja se pred izkopom jarka ročno odkopljejo in po položitvi plinovoda ustrezno zaščitijo s PVC-cevmi. V bližini telekomunikacijskih vodov ni dovoljen strojni izkop ali miniranje. Pri izvajanju del na mestih križanja s telekomunikacijskim omrežjem mora investitor zagotoviti sodelovanje upravljavca tega omrežja.
35. člen
(plinovod)
(1) Plinovod prečka obstoječi plinovod M3 od Ajdovščine do Šempetra v stacionaži plinovoda km 0 + 083.
(2) Prečkanje se izvede v skladu s tehničnimi predpisi, ki urejajo graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
36. člen
(parcelacija)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (listi št. 3.1 do 3.88), v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se po izvedenih posegih lahko delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
37. člen
(ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni iz Prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno varstvo.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celotnem območju državnega prostorskega načrta, na katerem ni registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi:
– predhodne arheološke raziskave za presojo morebitnih arheoloških ostalin in
– druge ukrepe varstva, določene na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na območju državnega prostorskega načrta, katerega načrtovane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zagotovi predhodne arheološke raziskave za vrednotenje morebitnih arheoloških ostalin.
(4) Pred začetkom del investitor zagotovi zaščitno izkopavanje odkritih arheoloških najdišč s poizkopavalno obdelavo gradiva ali arhiva najdišča in druge varstvene ukrepe, določene na podlagi izsledkov predhodnih arheoloških raziskav, med samimi deli pa stalen arheološki nadzor nad njimi. Deli arheološke dediščine, ki so najdeni med posegi v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, na kraju samem.
(5) Na območju registriranega arheološkega najdišča se gradbeni posegi zmanjšajo na kar najmanjšo površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med gradbenimi deli odkrijejo arheološke ostaline, se rešitve v skladu z varstvenim režimom prilagodijo, tako da kulturna dediščina ni ogrožena.
(6) Obseg predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(7) Drugi projektni pogoji in pogoji za izvedbo z vidika varstva kulturne dediščine:
– Posegi na območjih nacionalne prepoznavnosti se načrtujejo in izvajajo tako, da se čim manj posega v naravni relief in rastje, tako pa čim bolj ohranijo kulturna dediščina, naravne prvine in značilnosti kulturne krajine.
– Na območju kulturne krajine se ponovno vzpostavijo terase ter oporni in mejni zidovi parcel. Pri tem se uporabi lokalni kamen, gradnja pa se zgleduje po obstoječih terasah in zidovih, in sicer glede vodoravnega povezovanja in velikosti, pa tudi glede zunanjega videza. Terase ali oporni zidovi naj ustvarjajo videz suhe kamnite gradnje (uporaba veziva oziroma malte je omejena le na notranjo stran opornega zidu).
– Na območju kulturne dediščine naj se za dostop do trase plinovoda uporabijo že obstoječe lokalne poti in ceste, ki se ne smejo širiti.
(8) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
38. člen
(ohranjanje narave)
(1) Trasa načrtovanega plinovoda poteka čez območja ohranjanja narave. Podatki o teh območjih so razvidni iz prikaza stanja prostora. Odseki križanj pa so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta (Ureditvena situacija s prikazom križanj z infrastrukturo).
(2) Omilitveni ukrepi med gradnjo v bližini jam:
– ohranjanje neokrnjene okolice jamskega vhoda,
– območje vhodov v jame se na terenu jasno označi, na njem pa je prepovedano poseganje z gradbenimi stroji in ustvarjanje manipulativnih površin;
– čim manj miniranja pri kopanju,
– izvajanje nadzora nad deli vsaj enkrat na teden ali v skladu s sezonskostjo samih del na gradbišču,
– o morebitnih novih jamah, ki se odprejo med gradbenimi deli, je treba takoj obvestiti Ministrstvo za okolje in prostor, Inštitut za raziskovanje Krasa in naravovarstveni nadzor, ki opredeli nadaljnje ukrepe,
– upoštevajo se vsi omilitveni ukrepi, navedeni v okoljskem poročilu.
(3) Po končani gradnji plinovoda se izvedejo enkratni ogled ohranjenosti jamskih vhodov in omilitveni ukrepi, navedeni v okoljskem poročilu.
(4) Na območjih Natura 2000 so zaradi gradnje plinovoda predvideni naslednji posebni omilitveni ukrepi, vezani na vodotoke:
– če se prečkanje Vipave izvede s podvrtavanjem tako, da se v reko in njen obrežni rastlinski pas ne bo posegalo niti med gradnjo niti med obratovanjem (da ni poseke zaradi plinovoda v obrežnem pasu), omilitveni ukrep ni potreben. Če pa se prečkanje Vipave izvede v prekopu, se zagotovi takšna rešitev, da bo nad plinovodom omogočena trajna zarast z lesnim obrežnim rastjem. To je mogoče doseči z izvedbo plinovoda v taki globini, da ga korenine dreves ne bodo ogrožale. Po izgradnji je treba rečno obrežje ponovno obojestransko zasaditi z obrežnim rastjem na območju delovnega pasu plinovoda (povrnitev v obstoječe stanje);
– če pa se posega v vodotok, se prečkanje Vipave izvede v septembru in oktobru, pred časom drsti soške postrvi, nikakor pa ni dovoljeno od začetka novembra do julija;
– na območju SCI Vipava mora biti plinovod na mestu prečkanj vodotokov s prekopom vkopan tako globoko, da je nad plinovodom omogočena trajna zarast z lesnim obrežnim rastjem (ne vzdržuje se posek plinovoda). Tako plinovod ne bo onemogočal vzpostavitve ugodnega habitata za raka koščenca;
– za izboljšanje stanja mogočih habitatov raka koščenca na območju vodotokov v SCI Vipava se v služnostnem pasu plinovoda predvidi zasaditev z lesnim obrežnim rastjem, kjer jo je mogoče izvesti. Lokacije in način zasaditve naj se vključijo v zasaditveni načrt med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– prečkanje Glinščice se izvaja julija in avgusta, gradnja pa ni dovoljena od začetka septembra do konca novembra med razmnoževanjem potočnih rakov;
– prečkanje Rižane se izvede pred drstjo soške postrvi, torej v septembru in oktobru;
– gradnja čez vodnate vodotoke se praviloma izvaja v zimskih mesecih, ni pa dovoljena od začetka septembra do konca novembra med razmnoževanjem potočnih rakov;
– gradnja čez presihajoče vodotoke se izvaja od konca junija do konca septembra; ob morebitnih padavinah naj dela počakajo, da se vodotok ponovno presuši;
– ob prečkanjih vodotokov je treba delovni pas zožiti na najmanjšo mogočo širino; talni pragovi se izvedejo tako, da ne bo bistvenih sprememb značilnosti vodnega telesa, torej da se ne spremeni hitrost vode, in zgolj zato, da se zmanjšanja erozija oziroma odnašanje materiala na samem mestu prečkanja plinovoda;
– obrežno rastje ob jarkih je treba kar najbolj ohraniti, takoj po končanih delih pa naj se zasadi avtohtono rastje;
– tik pred gradnjo je ob morebitnem poseganju v vodotok na mestu prečkanja treba izvesti odlov rib, rakov in piškurjev, za katerega poskrbi pristojna ribiška organizacija v sodelovanju z naravovarstvenim nadzorom in strokovnjakom za ribe.
(5) Na območjih Nature 2000, ekološko pomembnih območjih in območjih naravnih vrednot se pri načrtovanju in izvajanju načrtovanih prostorskih ureditev upoštevajo tudi ti omilitveni ukrepi:
– zaradi preprečitve uničenja gnezd vrtnega strnada se dela na odseku zahodno od Vrhpolja (območje Bareci) izvedejo v čim krajšem času, in sicer med 1. avgustom in 15. aprilom;
– prečkanje Kraškega roba se izvede tako, da se posega v rastje v čim ožjem pasu in v čim krajšem času med 15. julijem in 30. septembrom;
– na drugih odsekih se posek rastlinstva, priprava gradbišč in gradnja izvajajo zunaj obdobja razmnoževanja ptic, vzrejanja mladičev, gnezditvene sezone in prezimovanja, seka pa naj se med 1. avgustom in 1. marcem;
– območja kalov se na terenu označijo, vanje pa je prepovedano kakor koli posegati. Med gradnjo se označita kala Na Mazariji in Na Žlebu ob makadamski cesti. Prepreči se vsipanje gramoza v kale med vožnjo z gradbeno mehanizacijo po cesti;
– izguba drevesnih zatočišč netopirjev se nadomesti s postavitvijo 270 lesobetonskih netopirnic ob koncu gradnje, njihova mesta pa določi strokovnjak za netopirje na terenu;
– na območju prečkanja submediteranskih ilirskih travnikov (FFH 62A0) med Mančami in Podrago se mora uporabljati lahka gradbena mehanizacija;
– ob izkopu se zgornja plast humusa odloži tako, da je mogoče s tem slojem pokriti površine, prizadete med gradnjo;
– na gozdnih območjih se seka čim manj in le, če je nujno potrebno;
– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi, dovažanje od drugod pa ni dopustno, da se prepreči vnos tujerodnih invazivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih populacij;
– vnašanje in naseljevanje tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst je prepovedano;
– za biotsko raznovrstnost se ohranjajo naravni elementi in danosti v krajini, predvsem na kmetijskih zemljiščih: živice, posamezna drevesa in grmi. Obstoječa drevesa in grmovnice se zaščitijo, če v njihovi bližini potekajo gradbena dela. Potreba po zaščitnem posegu, vrsta, obseg in čas takega posega se določijo v skladu z vrsto dreves in rastlinskih sestojev ter odvisno od vrste, obsega in trajanja gradbenega posega.
(6) Na območjih Nature 2000, ekološko pomembnih območjih in območjih naravnih vrednot se med obratovanjem upoštevajo ti omilitveni ukrepi:
– košnja in sekanje, ki bosta potrebna za vzdrževanje odprtih površin vzdolž plinovoda, se opravita zunaj gnezditvene sezone ptic, torej med 1. avgustom in 15. aprilom;
– lesno rastje se ob vzdrževalnih delih na plinovodu ne sme sekati med razmnoževanjem varstveno pomembnih hroščev, zato se seka med septembrom in marcem. Posekani les je treba takoj odstraniti ali pa trajno pustiti na kraju poseka. Če ostane na kraju poseka med razmnoževanjem teh hroščev (med aprilom in avgustom) in po njem, njegova odstranitev ni več dopustna;
– če se bodo na območju trase naselile tujerodne invazivne vrste, jih je treba redno odstranjevati s košnjo;
– na gozdnih območjih se seka čim manj in le, če je nujno potrebno.
(7) Med gradnjo na območju naravnih vrednot in območjih, pomembnih z vidika biotske raznovrstnosti, se opravlja naravovarstveni nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov ter spremlja stanje varovanih območij narave, še posebno lastnosti, zaradi katerih so ta območja varovana. Med gradnjo je obvezen tudi geološki naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi deli. Ob najdbi geoloških naravnih vrednot se obvesti pristojna služba za varstvo narave.
(8) Izvajalec gradbenih del mora kot zavezanec za izvedbo spremljanja stanja med gradnjo zagotoviti pripravo poročila, v katerem morajo biti navedena vsa opažanja v zvezi s spremljanjem.
(9) Investitor mora kot zavezanec za izvedbo spremljanja stanja med obratovanjem zagotoviti pripravo letnega poročila in končnega poročila po drugem letu spremljanja, v katerih morajo biti navedena vsa opažanja. Poročili mora predložiti Agenciji Republike Slovenije za okolje.
(10) Investitor mora upoštevati omilitvene ukrepe, ki se navedejo v okoljskem poročilu in se bodo navedli v poročilu o vplivih na okolje med izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(11) Investitor mora deset dni pred začetkom kakršnih koli del obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo narave.
39. člen
(vodotoki)
(1) Plinovod križa površinske vodotoke. Ta prečkanja so prikazana v grafičnem delu državnega prostorskega načrta (Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v prostor, Ureditvena situacija (listi od 2.1.1 do 2.1.22)), opisana pa v Prikazu stanja prostora.
(2) Prečkanja vodotokov se izvedejo s prekopom in tovarniško obbetoniranimi cevmi na najkrajši mogoči razdalji. Obloga cevi dodatno mehansko zaščiti izolacijo, zagotovi pa tudi dodatno obtežitev, potrebno zaradi vzgona. Križanja jarkov se izvedejo s prekopom struge, in sicer v čim ožjem delovnem pasu. Protierozijska zaščita struge na območju križanja se izvede po potrebi in navodilih geologa.
(3) Po položitvi cevi se struga na območju križanja zaščiti pred vodno erozijo. Izvede se ureditev s kamnito oblogo v obsegu najmanj 5 m vzvodno in nizvodno od plinovodne cevi ter v celotni širini delovnega pasu, če je to potrebno.
(4) Teme zaščitne cevi je predvidoma na globini najmanj 1 m pod dnom urejenih ter najmanj 1,5 m pod dnom neurejenih vodotokov in hudourniških strug. Na tej globini plinovodna cev poteka še 3 do 5 m od zgornjega roba brežine na obeh bregovih vodotoka.
(5) Križanja in posegi v struge vodotokov se izvedejo tako, da ne spremenijo pretoka vode, njene kakovosti in biološke raznovrstnosti. Pri posegih v vodotoke je treba upoštevati tudi:
– kar najbolj naj se ohrani naravna obvodna zarast,
– med gradnjo se ne posega v strugo z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine,
– naplavine iz vodotokov se ne odvzamejo,
– posegi se načrtujejo tako, da se prevodna sposobnost struge vodotoka ne zmanjša,
– pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, sprožati erozijskih procesov, rušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka visokih voda ali hudournikov,
– med gradnjo se zagotovi, da v vodotoku ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti,
– dela, ki posegajo v vodne površine, se izvajajo zunaj drstitvenih dob ribjih vrst,
– prepreči se selitev rib v predelu, v katerem se izvajajo dela,
– če je treba vodo pregraditi, zapreti, izčrpati ali speljati drugam, se to vsaj sedem dni prej sporoči ribiški organizaciji, ki upravlja ribiški okoliš. Tej se predloži časovni načrt vseh predvidenih del ter se ji omogoči dostop do gradbišča in nadzor nad spremembami v vodnem in obvodnem prostoru,
– na koritih vodotokov se po izvedenem prečkanju vzpostavi prejšnje stanje, območja izkopa pa se ustrezno zavarujejo pred erozijo. Ureditve strug potokov na območjih križanja s plinovodom morajo biti skladne s prakso in zahtevami, povezanimi s posegi v naravne površinske vodotoke. Pri zavarovalnih ukrepih se uporablja naravni material (les, kamen, rastlinska zaščita …),
– talni pragovi vode se ne zajezijo, če pa sama zgraditev prečkanja ne dopušča potopljenih pragov, morajo biti ti na vzvodni strani oblikovani kot hrapave drče, katerih posamezne navpične stopnje ne smejo presegati 10 cm,
– v kamniti oblogi zunanjih razpok med kamni se ne sme zalivati beton.
(6) Trasa plinovoda poteka v predpisanih odmikih od vodnega zemljišča in od zgornjega roba brežine vodotoka. Kadar prostorske omejitve tega ne dopuščajo, je dovoljeno speljati plinovod po priobalnem zemljišču, tako da ne zmanjšuje obstoječe trdnosti brežin.
(7) Na odsekih, na katerih plinovod poteka po priobalnih zemljiščih, se pri dimenzioniranju cevovodov upošteva tudi prometna obremenitev gradbene mehanizacije med gradnjo in predvidi ustrezna zaščita, dokler se med vzdrževalnimi deli na vodotokih uporabljajo gradbeni stroji.
(8) Ponekod je treba upoštevati značilnosti vodnega režima in po potrebi izvesti ukrepe za zmanjšanje erozijske nevarnosti v sami strugi (talni pragovi na območju prečkanja), izvesti ukrepe za zaščito pred mehanskimi poškodbami (čiščenje strug, odkop prodnega materiala) ter zagotoviti poplavno varnost merskim in čistilnim postajam.
(9) Pri prečkanju vodotokov se upoštevajo omilitveni ukrepi iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ki obravnava omilitvene ukrepe na vodotokih zaradi ohranjanja narave.
40. člen
(varstvo vode in podzemnih voda)
(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na vodovarstvena območja virov pitne vode in poplavna območja, kar je razvidno iz Prikaza stanja prostora in študije Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območju trase načrtovanega prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija, pa tudi iz Hidrološko-hidravlične analize: Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti na nekaterih območjih trase načrtovanega prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija.
(2) Za posege na vodovarstvenem območju je bila izdelana Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi gradnje in obratovanja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija.
(3) Ureditve se načrtujejo tako, da se pri gradnji in obratovanju izvedejo ukrepi, ki zagotavljajo, da ob poplavi ne bo škodljivega vpliva na vode in vodni režim, da ne bo drugih škodljivih vplivov na okolje in da se poplavna ogroženost območja ne bo povečala, in sicer:
– na območjih poplavnih površin in prečkanj vodotokov se dela med napovedanimi obsežnimi padavinami ne opravljajo. Izvajalec mora redno spremljati vremensko napoved;
– na območjih poplavnih površin ni dovoljeno nasipanje terena na trasi predvidenega poteka plinovoda glede na obstoječe kote terena; po končani gradnji se teren povrne v prvotno reliefno stanje;
– postavljanje ovir in odlaganje izkopanega materiala v strugo vodotokov ni dovoljeno;
– odvodnjavanje na manipulativnih površinah nadzemnih objektov plinovoda se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo režim varovanja vodnih virov in izpust snovi pri odvajanju padavinskih voda.
(4) Na poplavnih območjih se upoštevajo vsi ukrepi, ki izhajajo iz Študije: Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti na območju trase načrtovanega plinovoda (marec 2012) in Hidrološko-hidravlične analize: Izdelava kart poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne in erozijske nevarnosti na nekaterih območjih trase načrtovanega prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija (januar 2012).
(5) Na vodovarstvenih območjih se upoštevajo vsi ukrepi, ki izhajajo iz Analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode zaradi gradnje in obratovanja prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina–Lucija (april 2012).
(6) Na območju državnega prostorskega načrta ni podeljenih vodnih pravic.
41. člen
(varovanje kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Kmetijske površine se po končani gradnji kar najbolj usposobijo za kmetijske namene. Investitor pa omogoči dostop na zemljišča njihovim lastnikom med gradnjo plinovoda in po njej.
(2) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z veliko pridelovalno zmogljivostjo se delovni pas za gradbene potrebe zmanjša. Gradbena in strojna dela pri plinovodu se izvajajo zunaj obdobij najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(3) Nad plinovodom je določen pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti širine 2,5 m od osi na vsako stran. V tem pasu je prepovedano saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko, obdelovati zemljišča globlje od 0,5 m ali globlje od 0,5 m nad temenom cevi in postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu, ki segajo globlje od 1 m nad temenom cevi.
(4) Na območju, kjer plinovod preseka zgrajene hidromelioracijske komplekse, se ti obnovijo tako, da se zagotovi njihovo nadaljnje delovanje.
(5) Investitor med gradnjo in po izvedbi posega omogoči gospodarjenje z gozdom ter dostop do obstoječih gozdih površin.
(6) Posegi v gozd se izvedejo tako, da je povzročena škoda na gozdnem rastju in tleh kar najmanjša. Krčitev drevja se za plinovod premera do največ DN 600 mm praviloma izvede v delovnem pasu širine 20 m, za plinovod premera do največ DN 200 mm pa v delovnem pasu širine 13 m; trajno izkrčena površina ostane v pasu 5 m levo in desno od osi plinovoda. Posegi v gozd zunaj delovnega pasu plinovoda niso dovoljeni.
(7) Po zgraditvi plinovoda je treba na izpostavljenih delih, kakršni so grebeni, strma pobočja, območja tal s slabšo nosilnostjo in iglasti gozdovi, z zasaditvijo avtohtonih rastišču primernih grmovnih in drevesnih vrst ustvariti zaprte gozdne robove, ki so statično stabilnejši. Novi gozdni robovi se oblikujejo in zasadijo z avtohtono vegetacijo.
(8) Za dostop do gradbišča čez gozdna zemljišča se lahko uporabijo samo obstoječe gozdne vlake in ceste v skladu s predpisi, ki urejajo ukrepe ob povečani rabi gozdnih prometnic in sanacijske ukrepe za vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih. Med gradnjo morajo biti gozdne prometnice uporabne za normalen potek gozdne proizvodnje.
42. člen
(geološko nestabilna, labilna in zamočvirjena območja)
(1) Na geološko nestabilnih in labilnih območjih se plinovod gradi v skladu z geološko-geomehanskim poročilom, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Območja, ki so bila pred začetkom gradnje evidentirana kot potencialno nestabilna, se predhodno sanirajo s prečnimi oziroma vzdolžnimi drenažami. Izlivi iz drenaž se speljejo v obstoječe vodotoke ali vodne jarke ali razpršijo po površini, stran od labilnega območja. Geološko nestabilna, labilna in zamočvirjena območja so razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
(2) Morebitno zamočvirjenje zemljišč se prepreči z vzdolžnimi drenažami, ki se izvedejo po potrebi in po navodilih geologa. Položijo se v drenažno gramozno nasutje, ovijejo z geotekstilom, drenažna voda pa se spelje v bližnje vodotoke.
(3) Na odsekih, na katerih trasa plinovoda poteka po mokrem in neprepustnem zemljišču, se prepreči dodatno zamočvirjanje zemljišč z vzdolžnimi drenažami. Drenažna voda se spelje v bližnje vodotoke. Plinovod se pred vzgonom zavaruje z ustrezno obtežitvijo cevi.
(4) Prevozne poti čez zamočvirjena območja se uredijo z nasutjem nosilnega tamponskega materiala na geotekstilu ali utrdijo s polaganjem lesenih brun.
(5) Na trasi po strmih erozijskih in plazovitih pobočjih se izvajajo posebni ukrepi za varstvo pred erozijo, tako da se erozijska ogroženost območja ne bo povečala.
(6) Na labilnih območjih se izvaja stalen geološki nadzor.
43. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Za zaščito pred požarom se plinovod z vsemi napravami izvede v skladu s predpisi o varstvu pred požarom ter graditvi, obratovanju in vzdrževanju plinovodov, pa tudi z opredeljenimi cevovodnimi razredi. Za vzdrževanje in nadzor investitor zagotovi ustrezno službo. Za nemoteno in varno delovanje plinovoda se:
– zagotovi stalna dostopnost do trase plinovoda z gradbenimi stroji za popravilo morebitnih okvar,
– plinovod vzdržuje skladno z navodili proizvajalca cevi: meritve katodne zaščite in gradbeno vzdrževanje,
– opravlja preizkus izpuščanja plina.
44. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo tako, da prizadenejo čim manjšo talno površino. Pri gradnji se uporabi le material, za katerega obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje, v skladu predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Gibanje strojev se omeji na območje delovnega pasu, tla (talni tipi) pa se zavarujejo pred poškodbami med gradnjo in po njej. Površine, ki so bile med gradnjo razgaljene, se po njej ponovno zatravijo oziroma zasadijo.
(2) Med gradnjo se gradbišče organizira tako, da se prepreči onesnaženje tal, ki bi lahko nastalo zaradi prevoza, skladiščenja ter uporabe tekočega goriva in drugih nevarnih snovi. Ob nezgodi se zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriva, olja in maziva ter drugih nevarnih snovi se zaščitijo pred možnostjo izliva v tla.
45. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Posebni ukrepi za varstvo pred hrupom med obratovanjem plinovoda niso potrebni.
(2) Med gradnjo ne smejo biti presežene predpisane ravni hrupa. Upoštevani morajo biti ti ukrepi za varovanje pred hrupom:
– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti opremljena s potrdili o zvočni moči, ki ne sme presegati zakonsko predpisanih vrednosti;
– hrupna dela naj se izvajajo med 7. in 19. uro;
– podiranje dreves ter gradbena in montažna dela na gozdnih območjih naj se opravljajo zunaj obdobja gnezditve in valjenja ptic, to je od začetka aprila do konca junija.
46. člen
(varstvo zraka)
(1) Za kar največje mogoče zmanjšanje negativnih vplivov na zrak je treba upoštevati predpise, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala ter nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu,
– preprečevanje raznašanja materiala z gradbišča,
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine,
– protiprašno zaščito vseh gradbiščnih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz,
– ugasnitev motorja, če se vozila, prevozna sredstva in delovne naprave ustavijo za daljši čas.
(3) Pri poškodbah plinovoda in nenadzorovanem izpuščanju plina mora upravljavec plinovoda preprečiti izpust in ukrepati skladno s predpisi s področja varstva zraka.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
47. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa ta uredba, se lahko izvedejo v posameznih etapah ali skupaj. Posamezne etape predstavljajo gradnjo delov trase plinovoda in spremljajočih nadzemnih objektov plinovoda.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
48. člen
(monitoring stanja)
(1) Vsaki dve leti se zagotovi čiščenje plinovodnih cevovodov. Investitor v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje, predelavo in odvoz odpadkov, zagotovi odvoz kondenzatov iz separatorjev. Pri odvajanju vode po opravljenem tlačnem preizkusu se zagotovi izpolnjevanje vseh pogojev glede varstva okolja. Postopek čiščenja odobrita inšpektorata, pristojna za zdravje ter okolje in prostor.
(2) Investitor zagotovi celosten načrt za monitoring med gradnjo in obratovanjem plinovoda, kakor bo določeno v poročilu o vplivih na okolje.
(3) Pri določitvi točk in vsebine monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, se monitoring prilagodi in uskladi z drugimi obstoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi spremljanji kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi o tem utemeljena informacija. Točke monitoringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov.
(4) Obseg del v okviru monitoringa vplivov na okolje:
– med gradnjo se opravlja naravovarstveni nadzor nad izvajanjem omilitvenih ukrepov, ki so opredeljeni v okoljskem poročilu. Po izvedbi posega na območjih Nature 2000 se preveri stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov glede na izhodiščno stanje,
– med gradnjo in obratovanjem se izvedejo prve meritve hrupa v skladu s predpisi, ki določajo prve meritve in obratovalni monitoring hrupa.
(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in zgostitve rastja;
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin;
– sprememba rabe prostora;
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
(6) Monitoring se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in trajni obratovalni monitoring hrupa ter pogoje za njihovo izvajanje, in usmeritve, določene v poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni in investitor poskrbi za njihovo dostopnost.
49. člen
(organizacija gradbišča)
(1) Za potrebe gradbišča se čim bolj uporabljajo že obstoječe poti. Če je treba do njega urediti dodatne začasne dostopne poti, se upošteva obstoječa raba zemljišča in sosednjih zemljišč, ki jih gradnja zadeva. Dostopnost do trase plinovoda se zagotavlja z vzdolžnimi prevozi po delovnem pasu.
(2) Med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela načrt gradbišča, vključno z dovoznimi potmi, morebitnimi odlagališči odvečnega gradbenega materiala, gradbiščnimi objekti in skladišči materiala, ki jih ni mogoče urediti na območju državnega prostorskega načrta. Trase dovoznih poti se izberejo tako, da so kar najmanj prizadeti bivalno in naravno okolje ter obstoječe ureditve.
(3) Odlagališča presežkov gradbenega materiala, gradbiščni objekti, skladišča materiala in druge ureditve v sklopu gradbišča se lahko postavijo samo na območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih kulturne dediščine. Dostopne poti ne smejo prečkati objektov in območij kulturne dediščine.
(4) Investitor ali izvajalec pred gradnjo skupaj z upravljavci evidentira stanje obstoječe infrastrukture. Po posegih v prometne površine se izvede sanacija, tako da se prepreči kakršno koli zmanjšanje nosilnosti vozišča. Prometna površina se obnovi v enaki obliki in kakovosti, v kakršni sta bili pred gradbenim posegom. Obnovijo ali popravijo se tudi infrastrukturni objekti in naprave ter drugi objekti, ki so bili med gradnjo morebiti poškodovani.
(5) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 50. členu te uredbe, morajo investitorji in izvajalci med gradnjo plinovoda in po njej upoštevati še te pogoje:
– ceste in poti, ki bi bile morebiti namenjene obvozu ali prevozu med gradnjo, se pred začetkom del ustrezno uredijo, ko so ta končana, pa se odpravijo morebitne poškodbe;
– objekte in infrastrukturne vode je treba ustrezno zaščititi in obnoviti ali popraviti, če so bili zaradi izvajanja del poškodovani;
– treba je zavarovati gradbišče, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– zemeljski material je treba odlagati zunaj območja vodotokov;
– zagotoviti je treba ustrezen potek motornega in peš prometa;
– ustrezno je treba urediti vse ceste, ki bi se morebiti uporabljale za obvoz ali prevoz med gradnjo, po njej pa odpraviti nastale poškodbe na vseh površinah;
– gradbišče je med gradnjo treba zavarovati, tako da se zagotovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
50. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v 48. in 49. členu te uredbe, so obveznosti investitorjev in izvajalcev še:
– odprava negativnih posledic, ki nastanejo zaradi gradnje in obratovanja plinovoda;
– med gradnjo in obratovanjem zagotoviti nemoteno prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo z obstoječimi infrastrukturnimi objekti in napravami;
– pred gradnjo evidentirati stanje obstoječe infrastrukture skupaj z upravljavci;
– med gradnjo sproti obveščati prebivalstvo na območju, po katerem poteka trasa plinovoda, o vseh dejavnostih, ki zadevajo plinovod;
– odpraviti morebitne poškodbe okoliških objektov, vodov in naprav, nastale med gradnjo;
– ob pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se pridobita natančna podatka o površini izgubljenih oziroma uničenih kmetijskih in gozdnih zemljišč ter o površini kmetijskih zemljišč, ki se jim raba zaradi posegov spremeni.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
51. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so z oblikovalskega, tehničnega ali okoljevarstvenega vidika primernejše.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali sosednjih območjih ter v nasprotju z javnimi koristmi. Organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo odstopanja, morajo z njimi soglašati.
XI. NADZOR
52. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
53. člen
(dopustni posegi v prostor in dopustne dejavnosti)
Do začetka izvajanja prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe je na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustno opravljanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, dopustni pa so tudi gradnja in redna investicijsko-vzdrževalna dela na prometni, okoljski, energetski in elektronski komunikacijski infrastrukturi ter vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati skladno z določbami te uredbe, če z njimi soglaša investitor plinovodnega omrežja.
54. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve, ki so načrtovane v občinskih prostorskih aktih na tem območju šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
1. Občina Ajdovščina:
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščine, Nova Gorica in Tolmin, št. 2/87);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljnjem besedilu: PUP) za Občino Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/98);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/05 in 108/06).
2. Občina Hrpelje - Kozina:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sežana za območje Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 45/98, 40/99, 93/04 in 92/09).
3. Občina Izola:
– Družbeni plan Občine Izola za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 19/90 in 22/90);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986–1990–2000 (Uradne objave, št. 13/95);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986–1990–leto 1998 – »Programska zasnova za območje južno od industrijske cone« (Uradne objave, št. 14/98);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986–1990–2000 – vzhodno območje mesta Izola (Uradne objave, št. 15/00);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986–1990–2000 (območje Livade – zahod, v letu 2003) (Uradne objave, št. 18/2003);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Izola za obdobje 1986–1990–2000 (za območje Šared) (Uradne objave, št. 18/04 in 19/04 – prevod);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (Uradne objave, št. 35/89 in 12/03);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje Občine Izola (Uradne objave, št. 24/04);
– Odlok o PUP sanacija degradiranega prostora v Občini Izola (Uradni list, št. 62/94 in 74/94);
– Odlok o PUP za podeželje Občine Izola (Uradne objave, št. 35/89, 12/03 in 24/04);
– Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko zazidavo »Kredo – La Creta« v Izoli (Uradne objave Občine Izola, št. 6/97), PUP in ZN za območje Obrtno-stanovanjske cone v Izoli (Uradne objave občine Izola, št. 3/98),
– Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta »Cesta in kolektor Jagodje – Šared« (Uradne objave Občine Izola, št. 15/07), veljavni odloki, ki urejajo področje javnih cest: Odlok o občinskih cestah (Uradne objave Občine Izola, št. 4/99, 10/99 in 8/03) in Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Izola.
4. Občina Koper:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 79/09);
– Dolgoročni plan občine Koper za obdobje 1986–2000 (neuradno prečiščeno besedilo – zajema UO 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98, 16/99, 33/01 in 96/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Koper za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Koper za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01 ter Uradni list RS, št. 96/04 in 97/04);
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 33/01);
– Dolgoročni družbeni plan Občine Izola za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 5/89 in 11/89);
– PUP za območje Pobegi, Čežarji, Sveti Anton (Uradne objave, št. 7/95);
– PUP za območje Vanganel (Uradne objave, št. 20/93);
– PUP za območja Škofije, Plavje, Dekani (Uradne objave, št. 7/95);
– Obvezna razlaga 13. člena odloka o PUP v občini Koper (Uradne objave, št. 7/01);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88, 24/01 in 7/01, ter Uradni list RS, št. 49/05 in 95/06);
– Spremembe in dopolnitve Odloka o PUP v občini Koper (Uradne objave, št. 24/01);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora za območje občine Koper (Uradne objave, št. 15/94).
5. Občina Piran:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 49/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04 in 36/04);
– Zazidalni načrt za območje obrtne cone v Luciji (Uradne objave, št. 34/80, 25/88 in 36/88).
6. Občina Sežana:
– Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 14/88);
– Odlok o uskladitvi dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 1/89);
– Sklep o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 (Uradne objave, št. 37/89 in 5/92, ter Uradni list RS, št. 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02 – popravek);
– Družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 14/88);
– Uskladitev družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 z obveznimi prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986–1990 za področje cestnega omrežja (Uradne objave, št. 4/89);
– Sklep o uskladitvah, spremembah in dopolnitvah družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 37/89, 5/92 in 18/93, ter Uradni list RS, št. 54/95, 63/97, 81/02 in 86/02 – popravek);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v KS Sežana – Občina Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popravek);
– Odlok o splošnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradno list RS, št. 81/02 in 86/02 – popravek);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v KS Dane pri Sežani – Občina Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popravek);
– Odlok o podrobnih merilih prostorskih ureditvenih pogojev za naselja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 82/02 in 86/02 – popravek);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja izven naselij v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 81/02 in 86/02 – popravek);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Sežana – ZAHOD (Uradni list RS, št. 23/08).
7. Občina Vipava:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ajdovščina za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ajdovščina 1986–2000, ki se nanaša na območje nove Občine Vipava (Uradno glasilo, št. 9/98, 5/99, 5/00 in 9/00).
55. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-42/2012
Ljubljana, dne 21. novembra 2012
EVA 2012-2430-0181
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti