Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4908/12 , Stran 2649
Ob-4908/12
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana, Jadranska 21, sklicuje v skladu s 7. členom tretjega odstavka Statuta družbe
22. sejo skupščine,
ki bo dne 28. 12. 2012, ob 12.30, na sedežu družbe v Ljubljani, Jadranska 21. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in določitev njenih organov. Predlog sklepa: na predlog uprave skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predlaganega predsednika skupščine, imenuje preštevalca glasov ter notarko za sestavo notarskega zapisnika. 2. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina se seznani, da sta člana nadzornega sveta, Andrej Žužek in Matej Golob, podala odstopno izjavo. Za nova člana nazornega sveta za štiriletni mandat, ki začne teči z vpisom sklepa skupščine v Sodni register, skupščina kot predstavnika kapitala izvoli Anthony Tomazina in Ibro Islamagića. Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 24. 12. 2012. Delničarji so dolžni kot pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini na sedežu družbe prijaviti svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) in volilne predloge iz 301. člena ZGD 1-C. Nasprotni ali volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona. Gradivo za skupščino je dostopno in brezplačno na vpogled na poslovnem naslovu družbe Jadranska ulica 21, Ljubljana, vsak delavnik, od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 8. do 12. ure, v tajništvu uprave, vključno s predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, z obrazložitvami točk dnevnega reda ter drugimi listinami in predlogi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1. V skladu s četrtim odstavkom 296. člena ZGD-1 se sklic objavi tudi na spletnih straneh družbe, www.rrc.si.
Uprava RRC Računalniške storitve, d.d., Ljubljana mag. Mateja Sajovic, generalna direktorica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti