Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3490. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Radovednež pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan, stran 9024.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 17. redni seji dne 13. 11. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Radovednež pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan
1. člen
Cene programov vrtca znašajo od 1. 9. 2012 dalje:
+-----------------------------+---------------------------+
|Starostna skupina otrok   |Cena programa v EUR    |
+-----------------------------+---------------------------+
|1–3 leta           |438,35           |
+-----------------------------+---------------------------+
|3–6 let           |331,56           |
+-----------------------------+---------------------------+
Cena programov se uporablja za izračun plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 Odl. US: U-I-330/96, 1/98, 84/98, 44/00 Odl. US: U-I-3/99, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06, 129/06) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05).
2. člen
Dnevni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 1,61 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil za vsak dan odsotnosti, v sorazmernem deležu s plačilom, določenim z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Dobljena razlika je podlaga za izračun plačila staršev in plačila razlike med ceno programa vrtca in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka. Pri izračunavanju odsotnosti se upošteva povprečno 22 dni na mesec.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Škocjan dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavijo dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano enomesečno odsotnost otroka v obdobju od junija do septembra.
Plačilo staršev v tem primeru znaša 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec najpozneje 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede pri obračunu oskrbnine za mesec, v katerem se neprekinjena odsotnost zaključi.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Škocjan po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Cena progama za otroke, ki obiskujejo kombinirani oddelek se določi v višini cene za drugo starostno obdobje otroka (3–6 let).
5. člen
Če v vrtcu nastane strošek, ki se po pravilniku šteje kot element, ki ne sodi v ceno vrtca, mora lokalna skupnost zagotoviti sredstva za pokritje le-tega.
6. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen le s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, da je izpisnica oddana najkasneje do 15. dne v mesecu.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v vrtcu pri Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan (Uradni list RS, št. 40/10).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1. 9. 2012.
Št. 602-0011/2012
Škocjan, dne 15. novembra 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti