Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3443. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
3444. Uredba o državnem prostorskem načrtu za del rekonstrukcije daljnovoda 2 × 110 kV Brestanica–Hudo
3445. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013
3446. Uredba o spremembi Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
3447. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb
3448. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredbe (ES) o aditivih za živila

Odloki

3449. Odlok o gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtih območij (2011–2020)

Sklepi

3450. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
3451. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Ruske federacije v Republiki Sloveniji s sedežem v Solkanu
3452. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Kumamotu
3453. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v Kumamotu

MINISTRSTVA

3407. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi »Fundacije Vincenca Drakslerja za odvisnike – ustanove za zdravljenje odvisnikov, pomoč odvisnikom in njihovim svojcem«
3454. Pravilnik o pogojih in postopku deponiranja lastnih sredstev in vračila teh sredstev tujcu

USTAVNO SODIŠČE

3408. Odločba, da Zakon o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije ni v neskladju z Ustavo

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

3409. Sklep o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3410. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za poslovne in upravne vede Novo mesto
3411. Poslovnik Sveta za avtorsko pravo

OBČINE

Bled

3412. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Bled
3413. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. J. Plemlja Bled
3414. Sklep o vzpostavitvi naravnega vodnega javnega dobra

Brezovica

3415. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2013

Brežice

3416. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3417. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobova (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3418. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3419. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3420. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3421. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3422. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3423. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče (uradno prečiščeno besedilo-UPB1)
3424. Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3425. Odlok o preoblikovanju Vzgojno-varstvenega zavoda Brežice v javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3426. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Letalski center Cerklje ob Krki”
3427. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
3428. Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Mladinski center Brežice v javni zavod Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
3429. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Čatež – Savska pot
3430. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve novelacije Zazidalnega načrta Trnje Brežice

Celje

3431. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Nova vas (Nuhanović)

Ig

3432. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2012

Mirna

3433. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Mirna v Občini Mirna in Občini Šentrupert

Piran

3441. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Terme Krka Strunjan

Turnišče

3442. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev območja rastlinjakov v Renkovcih (RE 11)

Vrhnika

3434. Drugi rebalans proračuna Občine Vrhnika za leto 2012
3435. Spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2012

Zagorje ob Savi

3436. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 31 – Okrogarjeva kolonija sever

Zreče

3437. Statut Občine Zreče

Železniki

3438. Odlok o podelitvi priznanj Občine Železniki

Žirovnica

3439. Sprememba Poslovnika občinskega sveta
3440. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti