Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Ob-4862/12 , Stran 2595
Ob-4862/12
Na podlagi točke 11.3. Statuta delniške družbe SMELT, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče, uprava družbe objavlja sklic
19. redne seje skupščine
delničarjev družbe SMELT, vodenje investicijskih projektov d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče,
ki bo dne 21. 12. 2012 ob 14. uri, v sejni sobi v IV. nadstropju upravne stavbe PC Promont, Pot k Sejmišču 30, Ljubljana – Črnuče. Dnevni red: 1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje organov skupščine in seznanitev s prisotnim notarjem na skupščini. Predlog sklepa: Skupščina izvoli predsednika skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Skupščino se obvesti, da seji prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, revizorskim poročilom in poročilom nadzornega sveta in s prejemki članov uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011. 3. Uporaba dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 3.1. Čisti dobiček poslovnega leta 2011 v znesku 27.063,00 EUR, se v celoti razporedi za pokrivanje prenesene čiste izgube iz preteklih let. 3.2. Skupščina podeljuje upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3.3. Skupščina podeljuje nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Izvolitev članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: izvoli se tri člane nadzornega sveta družbe SMELT d.d. po predlogu, in sicer: Ciril Potočnik, Samo Primožič in Sašo Berger. Mandat začne izvoljenim članom nadzornega sveta teči 29. 12. 2012, ko poteče mandat dosedanjim članom nadzornega sveta. 5. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2012. Predlog sklepa: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto 2012 se imenuje družbo Prosperus d.o.o., Na dolih 19, 1000 Ljubljana. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 17. 12. 2012. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pisno pooblastilo je treba predložiti družbi in ostane shranjeno pri njej. Gradivo, o katerem sklepa skupščina (letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, revizijsko poročilo in utemeljeni predlogi za sprejemanje sklepov) je na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe od objave sklica do zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 8. do 13. ure. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Skupščina bo veljavno odločala, če bo na seji prisotnih več kot polovico glasov (prvi sklic). Kolikor v prvem sklicu ne bo zagotovljena sklepčnost, bo nova seja skupščine z istim dnevnim redom, na kateri se bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic), dne 21. 12. 2012 ob 14.30, na istem kraju.
SMELT d.d. Uprava družbe