Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Ob-4794/12 , Stran 2591
Ob-4794/12
Na podlagi statuta družbe, poslovnika o delu skupščine družbe Mestna optika, Proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
21. skupščino
delničarjev družbe Mestna optika, Proizvodnja optičnih pripomočkov d.d.,
ki bo dne 18. 12. 2012, ob 8. uri, v prostorih družbe Mestna optika d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana. 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev enega preštevalca glasov. Seji skupščine bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine ter se izvoli preštevalec glasov. 2. Predložitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. b) Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter jima podeli razrešnico. 3. Obravnava predloga uprave za uporabo bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa: bilančni dobiček družbe za leto 2011 znaša 240.233,59 EUR. Bilančni dobiček za leto 2011 se prenese v naslednje obdobje kot preneseni dobiček. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino je na vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni dan, med 9. in 11. uro. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d. direktor Slavko Fašalek