Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Št. 4780-0002/2012 Ob-4797/12 , Stran 2565
Št. 4780-0002/2012 Ob-4797/12
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, na podlagi 20. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), v skladu s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), Odlokom o proračunu Občine Rogatec za leto 2012 (Uradni list RS, št. 8/11, 107/11 in 79/12) ter Načrtom ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogatec za leto 2012, ponovno objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938000, ID za DDV: SI 47348429. 2. Opis predmeta prodaje: – poslovni objekt na naslovu Ceste 11 v Rogatcu, ki zajema poslovne prostore, v neto tlorisni površini 249 m2. K poslovnemu objektu sodi stavbišče, na katerem objekt stoji, parc. št. 127.S, v izmeri 145 m2 ter funkcionalno zemljišče okoli objekta, in sicer parc. št. 53/5 – dvorišče, v izmeri 302 m2, parc. št. 53/6 – travnik, v izmeri 190 m2 in parc. št. 53/7 – travnik, v izmeri 378 m2, v skupni velikosti 1.015 m2, vse k.o. Rogatec. Objekt je star približno 90 let, delno podkleten s pritličjem, 1. nadstropjem in podstrešjem. Do nedavnega so bili v njem prostori občinske uprave Občine Rogatec. Vse od leta 1994 pa je bil objekt tudi postopoma obnovljen (streha, fasada, dimnik …). V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se objekt nahaja v območju z oznako MS – SC2, to je območje urbanih središč, namenjena trgovskim, hotelskim, gostinskim stavbam, stavbam za opravljanje osebnih storitev, stavbam za kulturo, javno upravo ter stanovanjskim stavbam. Objekt s poslovnimi prostori leži v bližini trškega jedra Rogatec, v neposredni bližini zdravstvenega doma in lekarne v občinskem središču. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. Prodajna pogodba bo sklenjena z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po končani javni dražbi. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje: 142.800,00 EUR, najnižji znesek višanja pa 500,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Najugodnejši dražitelj (kupec) je dolžan plačati kupnino v 30 dneh od sklenitve prodajne pogodbe, na transakcijski račun organizatorja javne dražbe (prodajalca). Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Poleg kupnine je kupec dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, v sejni sobi, v prvem nadstropju, in sicer v torek, 4. 12. 2012, z začetkom ob 9. uri. 7. Varščina Višina varščine, ki jo morajo za pristop k javni dražbi plačati dražitelji, znaša 10% od izklicne cene, in se glasi na znesek 14.280,00 EUR, ter se plača na podračun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila: »Varščina – javna dražba«. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena, v roku 15 dni po končani javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo in tako ne sprejmejo niti izklicne cene, se varščina zadrži. Če dva ali več dražiteljev ponuja enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec v določenem roku ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije in, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje do ponedeljka, 3. 12. 2012, do 15. ure, v zaprti kuverti, z napisom »Ne odpiraj, javna dražba«, na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila: – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko transakcijskega računa za primer vračila varščine; – fotokopijo osebnega dokumenta (za fizične osebe) ter izpisek iz sodnega ali drugega registra pravnih oseb oziroma priglasitveni list pri DURS, ki ne smejo biti starejši od 30 dni na dan dražbe (za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike); – v primeru, da se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec, je potrebno predložiti overjeno pooblastilo za sodelovanje na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe in fotokopijo osebnega dokumenta pooblaščenca; – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. Organizator pred začetkom javne dražbe preveri in potrdi vse pravočasne in pravilne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati osebe, navedene v drugem odstavku 32. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, zato kasnejše pripombe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja vrednost se izkliče trikrat. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12). Javno dražbo vodi komisija, ki jo za ta namen imenuje župan. Javna dražba je neuspešna, če izklicna vrednost ni bila dosežena. 10. Ustavitev postopka: župan Občine Rogatec ali komisija s soglasjem župana, lahko do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti. 11. Informacije in ogled predmeta javne dražbe Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pogoji javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Klavdiji Križanec, Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec, tel. 03/812-10-28, e-pošta: obcina.rogatec.klavdija@siol.net. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Rogatec: www.rogatec.net, kjer se objavijo tudi dražbena pravila.
Občina Rogatec