Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3427. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice, stran 8904.

Na podlagi 132. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brežice je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 24. 9. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice, ki obsega:
– Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 81/98 z dne 1. 12. 1998),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 77/11 z dne 3. 10. 2011).
Št. 007-0012/2012
Brežice, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.
O D L O K
o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Občina Brežice preoblikuje s tem odlokom Javni zavod Lekarno Brežice.
Javni zavod Lekarna Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod) je pravna oseba javnega prava s pravili javnega zdravstvenega zavoda in je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti kot javne službe.
2. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Lekarna Brežice.
Sedež zavoda je: Černelčeva 8, 8250 Brežice.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime ali sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 3. člena tega odloka.
III. ORGANIZIRANOST ZAVODA
5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote – lekarniške podružnice, priročne zaloge zdravil ter lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s pravili zavoda in v soglasju z ustanoviteljem.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili.
Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta, magistralno pripravo zdravil in svetovanje o varni uporabi zdravil.
Poleg lekarniške dejavnosti zavod opravlja še naslednje dejavnosti:
1. preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi izdelki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja, ter s predmeti splošne rabe na drobno;
2. izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter preverjanje njihove kakovosti;
3. izdelovanje in izdajanje veterinarskih zdravil;
4. svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil.
Zavod opravlja še druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje dejavnosti iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
Navedene dejavnosti, ki jih izvaja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– 47.730 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
– 47.740 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
– 47.750 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
– 47.650 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo,
– 47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– 84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti.
Dejavnost zavoda se izvaja v organizacijskih enotah, določenih v skladu s 5. členom tega odloka.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določata ta odlok oziroma pravila zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali pravila zavoda.
1. Svet zavoda
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov sveta krajevne skupnosti ter občanov.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljena sta kandidata, ki dobita večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda zavod uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme zbor delavcev.
Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Krško.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj.
Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta.
10. člen
Svet zavoda:
– sprejema pravila in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt zavoda,
– sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– daje soglasje k sklepanju pogodb in sprejetim odločitvam, za katere je tako določeno v pravilih,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu z zakonom in tem odlokom.
Svet zavoda lahko odloča, če je na seji navzočih več kot polovica njegovih članov.
Svet odloča z večino glasov prisotnih članov.
2. Direktor zavoda
11. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu s tretjimi osebami brez omejitev.
12. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri (magister farmacije),
– da ima opravljen strokovni izpit, ki je veljaven, v skladu s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti,
– da je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko ponovno izvoljen.
2.1 Vršilec dolžnosti direktorja
12.a člen
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat za čas do imenovanja novega direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.
13. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zavod,
– organizira, vodi ter odgovarja za delo in poslovanje zavoda,
– odgovarja za zakonitost dela,
– vodi strokovno delo zavoda,
– odgovarja za strokovnost dela zavoda,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določajo pravila zavoda,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
3. Strokovni svet zavoda
14. člen
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda.
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določajo pravila zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
15. člen
Za opravljanje dejavnosti iz 6. člena tega odloka ostaja zavodu v upravljanju premoženje, s katerim je zavod že upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– z opravljanjem javne službe,
– s prodajo blaga in storitev,
– z dotacijami, darili,
– iz sredstev ustanovitelja,
– z drugimi viri.
VII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
16. člen
Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže zavod pri opravljanju javne službe, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba, mora zavod v deležu 50 % presežka vplačati v proračun Občine Brežice, s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju sveta zavoda, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko vzdrževalnih del. V primeru sprememb deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja.
Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračun se namensko porabi za programe, ki so v javnem interesu Občine Brežice iz področja zdravstvene dejavnosti in sociale.
17. člen
Primanjkljaj sredstev v poslovanju zavoda, izkazan v medletnem in letnem poslovnem poročilu, krije ustanovitelj le, če zavod z analizo stanja dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je do primanjkljaja prišlo zaradi motenj v poslovanju, ki imajo za posledico dispariteto med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami. Pri tem mora zavod dokazati, da ima sistemizirano in zasedeno število delovnih mest v skladu z normativi in standardi in v skladu s programi, dogovorjenimi na ravni občine ter da je realizirana masa sredstev za plače enaka ali nižja od zneska vkalkuliranih plač za obdobje, v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
Ustanovitelj krije le primanjkljaj, ki nastane pri opravljanju javne službe, kolikor za pokrivanje primanjkljaja ne zadostuje presežek, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba.
18. člen
Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač krije zavod.
19. člen
Če zavod v medletnem ali letnem obračunskem obdobju izkaže presežek prihodkov nad odhodki in presežek nameni za stimulacijo zaposlenih v skladu z zakonom, kasneje pa izkaže primanjkljaj, ga mora pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem obračunskem obdobju, razen če dokaže, da financer še ni izpolnil svoje obveznosti v celoti.
20. člen
Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet javne službe, je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti, ki bremenijo osnovno dejavnost.
Prihodki iz prvega odstavka tega člena zavoda ne more razporejati v investicije ali za druge namene, iz naslova katerih bi nastale višje obveznosti financiranja, če k temu ne da soglasja ustanovitelj.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanovitelja.
22. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
23. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno.
IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
Ustanovitelj zavoda odgovarja za obveznosti zavoda, ki jih zavod prevzame ali se zanje obveže le iz pravnih poslov v okviru dejavnosti zavoda, določenih s tem odlokom ter na osnovi programa dela zavoda, h kateremu je dal predhodno soglasje.
X. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
25. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zavoda ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanovitelja.
26. člen
Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki jo z zavodom dogovorijo ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zagotavlja ustanovitelj.
Zavod ne sme prevzemati finančnih obveznosti izven dogovorjenega programa.
27. člen
Zavod mora od ustanovitelja:
– pridobiti soglasje k organizacijskim in strokovnim enotam ter lokacijah-lekarniškim podružnicam in priročnim zalogam zdravil,
– pridobiti soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– pridobiti soglasje k spremembi in razširitvi dejavnosti,
– pridobiti soglasje k investicijam, ki pomenijo višje obveznosti financiranja,
– pridobiti soglasje za promet z nepremičninami.
Če ustanovitelj ne odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka v roku 60 dni od vložitve zahtevka se šteje, da je soglasje izdal.
XI. KONČNI DOLOČBI
28. člen
Sedanji direktor opravlja naloge direktorja do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
Sedanji člani sveta zavoda opravljajo naloge do izteka mandata, za katerega so bili imenovani.
29. člen
Ta odlok začne veljati ko ga sprejme ustanovitelj, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije. Isti dan preneha veljati prejšnji odlok objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 1/92.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 77/11) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi:
7. člen
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani s strani ustanovitelja, delavcev in predstavniku zavarovancev in drugih uporabnikov, pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev iz tega odloka, teče mandat nemoteno do konca trajanja mandata, za katerega so bili imenovani.
Dva nova predstavnika ustanoviteljev je potrebno v skladu z določili tega odloka na novo imenovati najkasneje v roku 90 dni od dneva njegove uveljavitve. Do takrat opravlja nujne naloge svet zavoda v obstoječi sestavi. Mandat predstavnikoma ustanovitelja, ki sta bila imenovana naknadno, poteče z dnem izteka mandata celemu svetu zavoda.
Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta zavoda najkasneje v roku 30 dni od dneva imenovanja predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda, na kateri se potrdi mandat novo imenovanim članom sveta zavoda. S trenutkom potrditve novih članov sveta zavoda prenehata tudi funkciji predsednika in namestnika predsednika obstoječega sveta zavoda, zaradi česar svet zavoda na isti seji izvoli novega predsednika in namestnika predsednika.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.