Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Ob-4818/12 , Stran 2593
Ob-4818/12
Na podlagi 25. člena Statuta delniške družbe Razvojni zavod d.d., sklicujem
redno letno skupščino delničarjev družbe,
ki bo v sredo, 19. 12. 2012, ob 15 uri, na sedežu družbe v Trzinu, Blatnica 1, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev organov skupščine in predstavitev notarja. Predlog sklepa: Za predsednico skupščine se izvoli Nataša Čeč Gruden. Za preštevalca glasov se imenuje Gregor Končan. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Seznanitev s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi poslovnega poročila direktorja za poslovno leto 2011, odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu. Predlog sklepa št. 2: Predlagatelj: direktor družbe. 1.a) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovnega poročila družbe za poslovno leto 2011. 1.b) Bilančni dobiček družbe, dosežen v poslovnem letu 2011 v višini 21.269,50 EUR, ostane nerazporejen. 1.c) Skupščina za poslovno leto 2011 podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe in direktorju družbe. Gradiva Predlogi sklepov z obrazložitvijo ter ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovni dan, med 12. in 16. uro, v času od sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Pogoji udeležbe Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljnjem besedilu: presečni dan) in da delničar do presečnega dne pisno napove svojo udeležbo na skupščini. V nasprotnem primeru izgubi pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine najpozneje v sedmih dneh pisno zahtevajo odločanje o dodatni točki dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov, ki jih pošljejo upravi v roku sedmih dni po sklicu skupščine. Ti predlogi se objavijo in sporočijo v skladu z 296. členom ZGD-1. Predlogi delničarjev, ki ne bodo poslani v postavljenem roku in so dani najpozneje na sami seji skupščine, se obravnavajo na skupščini. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.
Razvojni zavod d.d., direktor družbe Janez Končan