Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Ob-4814/12 , Stran 2592
Ob-4814/12
Uprava Banke Volksbank d.d. na podlagi 16. in 17. člena Statuta banke sklicuje
35. redno skupščino
Banke Volksbank d.d.,
ki bo v četrtek, 20. 12. 2012, ob 9.30, v poslovni stavbi, na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine. 2. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina po predlogu sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu in prečiščeno besedilo statuta. Delničarji bodo na 35. redni skupščini Banke Volksbank d.d., odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Skupščine Banke Volksbank d.d., se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oziroma na dan 16. december 2012 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti, in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo. Predlog sprememb statuta in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih Banke Volksbank d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik, od 9. do 12. ure. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke: www.volksbank.si.
Banka Volksbank d.d. Uprava