Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

Št. 430-116/2012 Ob-4792/12 , Stran 2576
Št. 430-116/2012 Ob-4792/12
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, št. 11.8-313, z dne 17. 10. 2012, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec
parc. št. 271/17, 278/7, 265/8, 265/7, 263/8, 263/9, 265/13, 286/14, 251/7, 263/4, 1008/37, 251/8, 1008/38, 251/6, 1008/36, 251/9, 289/5, 289/4 in 289/11, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec 1. Navedba prodajalca: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec. 2. Predmet prodaje in izhodiščna vrednost: a) Sklop zemljišč P-G, ki zajema zemljišča parc. št. 271/17 cesta, 32 m2, 278/7 travnik, 10 m2, 265/8 travnik, 429 m2 in 265/8 njiva, 1143 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1614 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 61.332,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost. b) Sklop zemljišč P-H, ki zajema zemljišči parc. št. 265/7, travnik, 547 m2 in 265/7 njiva, 701 m2, obe k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1248 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 47.424,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. c) Sklop zemljišč P-L, ki zajema zemljišča parc. št. 263/8, travnik, 333 m2, 263/8, travnik, 730 m2 in 263/8, travnik, 374, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1437 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 54.606,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. d) Sklop zemljišč P-M, ki zajema zemljišča parc. št. 263/9, travnik, 784 m2, 263/9, travnik, 771 m2 in 265/13, travnik, 115 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1670 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 63.460,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. e) Sklop zemljišč P-N, ki zajema zemljišči parc. št. 286/14, ekstenzivni sadovnjak, 974 m2 in 286/14, travnik, 439 m2, obe k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1413 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 53.694,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. f) Sklop zemljišč P-P, ki zajema zemljišča parc. št. 251/7, travnik, 353 m2, 251/7, travnik, 158 m2, 263/4, travnik, 55 m2, 1008/37, travnik 617 m2 in 1008/37, travnik, 121 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec v skupni površini 1304 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 49.552,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. g) Sklop zemljišč P-R, ki zajema zemljišča parc. št. 251/8, travnik, 208 m2, 251/8, travnik, 308 m2, 251/8, travnik, 82 m2, 251/8, njiva, 468 m2 in 1008/38, travnik, 439 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1505 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 57.190,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. h) Sklop zemljišč P-S, ki zajema zemljišča parc. št. 251/6 travnik, 590 m2, 251/6 travnik, 215 m2, 1008/36 travnik, 284 m2 in 1008/36 travnik, 217 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1306 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 49.628,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. i) Sklop zemljišč P-T, ki zajema zemljišča parc. št. 251/9, travnik, 348 m2, 251/9, travnik, 111 m2 in 251/9, njiva, 941 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1400 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 53.200,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. j) Sklop zemljišč P-U, ki zajema zemljišča parc. št. 289/5, njiva, 1195 m2, 289/5, njiva, 339 m2 in 289/5, travnik, 297 m2, vse k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1831 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 69.578,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. k) Sklop zemljišč P-V, ki zajema zemljišči parc. št. 289/4, njiva, 1350 m2 in 289/4, travnik, 281 m2, obe k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 1631 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 61.978,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. l) Sklop zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc. št. 289/11, travnik, 204 m2 in 289/11, njiva, 2136 m2 obe k.o. 850 – Slovenj Gradec, v skupni površini 2340 m2. Izhodiščna (najnižja) vrednost za prodajo je 88.920,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč a) Zemljišča se nahajajo na ureditvenem območju, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06) (v nadaljevanju: odlok). b) Ureditveno območje je namenjeno pretežno za poslovne storitvene dejavnosti. Možne dejavnosti v ureditvenem območju so: – storitvene, – poslovne, – trgovske, – gostinske, – proizvodne (manjši obrati), – logistične, transportne, skladiščne, – raziskovalne, – dejavnosti vezane na rekreacijo in kulturo. c) Na ureditvenem območju so predvidene novogradnje z naslednjimi parametri: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! d) Funkcionalni in oblikovalski pogoji za novogradnje: Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz kartografskega dela iz kart št. 3/1 »Ureditvena situacija« in št. 3/2 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz kart št. 3/2 »Urbanistični pogoji« in št. 3/5 »Karakteristični vzdolžni in prečni prerezi«. Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 3/2 »Urbanistični pogoji«: – dopustna gradbena površina je maksimalna pozidana površina na gradbeni parceli; – gradbena linija je linija, na katero mora biti postavljena stavba ali objekt, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad; – gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjeni v notranjost. Vsaj 15% gradbene parcele mora biti zasajeno ali zatravljeno (neutrjena površina). Stavba tipa A – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasade proti obvozni cesti morajo biti oblikovane kot ulične fasade. – Dovoz do stavb v območju 1 je z vzporedne ceste, v območju 4 pa s severne oziroma južne strani. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Stavba tipa B – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v naklonih do 40°. Piramidaste ali stožčaste strehe niso dovoljene. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti obvozni cesti morajo biti oblikovane kot ulične fasade. – Dovoz do stavb so s ceste, ki se na jugu priključuje na podaljšek Kidričeve. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Suhadolnici. Stavba tipa C – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti podaljšku Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulična fasada. – Dovoz do stavb so s slepih krakov notranje cestne mreže. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Suhadolnici. Stavba tipa D – Dopustna gradbena površina objekta je 32 x 22 m. – Stavba ima lahko pritličje z večjo višino, ki je odvisna od tehnoloških zahtev trgovine. – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti obvozni cesti morajo biti oblikovane kot ulične fasade. – Dovoz do stavb je z vzhodne in severne strani. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne ceste, kjer so predvidene urejene proste površine. Stavba tipa E – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti podaljšku Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulična fasada. – Dovoz do stavb je z južne strani. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne ceste, kjer so predvidene urejene proste površine, in z podaljška Kidričeve ulice. Stavba tipa F – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v naklonih do 40°. Piramidaste ali stožčaste strehe niso dovoljene. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. – Dovoz do stavb je s severne strani. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Ograje – izjemoma so dovoljene medsosedske ograje, kadar to zahteva tehnološki proces oziroma varovanje objekta. Medsosedske ograje morajo biti ob osrednji cesti »A« odmaknjene od cestišča na gradbeno mejo oziroma linijo objekta, ki poteka vzporedno s cesto »A«, visoke so lahko največ 2.0 m, lahko so kovinske ali iz žičnatih prepletov, kot polni zidovi niso dovoljene; dovoljeni so le kamniti ali betonski oporni stebri s temeljem do višine 0.5. Varovalne ograje so lahko tudi lesene. Eventualne protihrupne ograje ob obvozni cesti naj bodo transparentne z ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic. Oporni zid (škarpa) je dovoljena v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin, obdelan mora biti s kamnom ali ozelenjen s popenjalkami. Sezonski gostinski vrt – če je nadstrešnica prizidek na fasadi, mora biti izvedena tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. Pohodno površino vrta se lahko obdela z lesom. Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. e) Tolerance glede stavb in območij v poslovno-storitveni coni – Dopustno je združevanje gradbenih parcel skladno z določenimi gradbenimi mejami in linijami. V primeru združevanja je možno postaviti stavbo znotraj določenih gradbenih mej, skupna pozidana površina pa ne sme biti večja od seštevka posameznih dopustnih gradbenih površin iz združenih parcel. – Znotraj določenih gradbenih mej in linij je moč spremeniti tudi lokacijo stavbe. V primeru združevanja ali spremembe lokacije stavbe je moč posamezne dovoze in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo določene v kartografskem delu ukiniti oziroma njihove lokacije prilagoditi zazidavi. – Gradbena površina lahko sega izven gradbenih mej za največ 1.0 m. Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji. – Vse stavbe v območju 1, stavbi tip A v območju 4 in stavbi tip D v območju 5, so lahko od določene maksimalne višine nižje za največ 10%, ostale stavbe so lahko poljubno nižje. – Etažnost stavb, določena v odloku, je lahko tudi drugačna, vendar mora stavba višinsko ustrezati določbam odloka. – V območju 1 in 4 je moč del stavb nameniti tudi za gostinske in trgovske dejavnosti. V območju 3 in 5 je moč del stavb nameniti tudi za gostinske dejavnosti. V območju 6 je moč urediti parkirne površine v zelenju. – Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka. Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo v projektni dokumentaciji. – Vse višinske kote in stacionaže se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot stavb ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih stavb. 4. Vrsta pravnega posla: prodaja zemljišč. 5. Varščina: 5.1. Ponudniki, ki želijo sodelovati na razpisu, morajo plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine. Ponudbi za nakup posameznega zemljišča je treba priložiti potrdilo o plačilu varščine. 5.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, TRR št. 01312-0100010322, sklic 00 2001-davčna številka, in sicer do dneva izteka roka za zbiranje ponudb. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje pri nakupu posamezne predmetne nepremičnine. 5.3. V primeru, da ponudniki vplačajo varščino in ne posredujejo ponudbe, Mestne občine Slovenj Gradec varščino obdrži. Prav tako Mestne občine Slovenj Gradec obdrži varščino v primeru, da ponudnik po plačilu varščine ponudbo za nakup posamezne nepremičnine umakne. 5.4. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se mu varščina brez obresti vrne v roku 15 dni od prejema obvestila o izboru. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 6. Prodajni pogoji in merila: 6.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 6.2. Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izhodiščno ceno. 6.3. Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 6.4. Kupec mora na pridobljenih zemljiščih najkasneje v dveh letih po sklenitvi te kupoprodajne pogodbe pričeti z gradnjo ter pred pričetkom gradnje plačati komunalni prispevek na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare (Uradni list RS, št. 84/12). V nasprotnem primeru ima Mestna občina Slovenj Gradec možnost odstopiti od pogodbe. Pri tem se, v primeru krivde na strani kupca, kupnina, znižana za pogodbeno kazen v višini 30% cene zemljišča z DDV, s strani Mestne občine Slovenj Gradec, vrne kupcu. V primeru krivde na strani Mestne občine Slovenj Gradec se kupnina vrne kupcu v celoti. 6.5. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena, ki je za 1.000,00 € višja od druge najvišje ponudbe. Ponujena cena mora biti v ponudbi fiksno določena. Prodajalec bo torej upošteval samo tiste ponudbe, v katerih bo znesek naveden v točno določeni višini. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. V primeru, da dva ali več ponudnikov za nakup posameznega zemljišča, ponudijo isto ceno (razpon manj kot 1.000,00 €), lahko komisija pozove najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali se z njimi opravi dodatna pogajanja ali opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer se za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 7. Pogoji sodelovanja 7.1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji, in ki v roku podajo pravilne ponudbe. 7.2. Ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati naslednje – podatke o ponudniku: naziv kupca, njegov točen naslov in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno oziroma identifikacijsko št. za DDV za pravne osebe); – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – za fizične osebe oziroma izpis iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega registra in davčno številko oziroma ID za DDV – za pravne osebe, samostojne podjetnike. (Izpisek iz sodnega registra ali iz poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni); – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike. Potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni; – navedbo sklopa, ki je predmet ponudbe; – višino ponujene cene (brez DDV), ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o vplačilu varščine; – pisno izjavo ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 8. Drugi pogoji – Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnin umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. – Izbrani ponudnik plača davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe, vknjižbe pogodbe v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške v zvezi z pogodbo. – Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščino pa zadrži Mestna občina Slovenj Gradec. – Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. – Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Omejitve se vpišejo v zemljiško knjigo. 9. Obvestilo o izbiri ponudnika – Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. – Mestna občina Slovenj Gradec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. – O neuspelem javnem zbiranju ponudb bo občina obvestila ponudnike v 8 dneh od odpiranja prispelih ponudb. 10. Sklenitev pogodbe: – Izbrani ponudnik mora s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dneh od prejema obvestila o izboru. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika, bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. – Uspeli ponudnik oziroma kupec plača ob kupnini tudi davčne dajatve (20% DDV) in stroške notarskega zapisa pogodbe ter vknjižbe pogodbe v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos vrši kupec. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičnini po plačilu celotne kupnine. 11. Rok, naslov in obrazci za predložitev ponudbe: 11.1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – Ozare«, naj ponudniki oddajo v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec ali pošljejo priporočeno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 11.2. Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani www.slovengradec.si 11.3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do 3. 12. 2012, do 10. ure. 11.4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 12. Javno odpiranje ponudb: 12.1. Javno odpiranje ponudb bo opravila s sklepom imenovana komisija dne 3. 12. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec. 12.2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom ponudnika. 13. Informacije: podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko ponudniki dobijo na tel. 02/88-121-42 (David Valič) ali 02/88-121- 48 (Peter Čarf).
Mestna občina Slovenj Gradec