Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2012 z dne 16. 11. 2012

Kazalo

3450. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija, stran 8982.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska filharmonija (Uradni list RS, št. 50/03 in 62/08) se v prvem odstavku 6. člena v petnajsti alinei besedilo »ustanovam v soglasju z ustanoviteljem« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »izvajalcem javnih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov oziroma drugim subjektom«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg javne službe opravlja javni zavod za potrebe obiskovalcev in zaposlenih še gostinske storitve, prodajo knjig, nosilcev zvoka, video kaset, spominkov s področja umetnosti in druge dejavnosti, opredeljene v 7. členu tega sklepa.«.
2. člen
V 7. členu se v zadnji alinei pika nadomesti z vejico in se dodajo nove alinee, ki se glasijo:
»– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– M/74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– M/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
– N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– N/77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
– N/79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
– G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– G/47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi,
– C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– C/18.130 Priprava za tisk in objavo,
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike.«.
3. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah in odprodaje glasbil, za katere je potreben sklep sveta zavoda, ter
– pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima v upravljanju, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja. Soglasje ustanovitelja ni potrebno, kadar se pogodbe nanašajo na oddajanje prostih zmogljivosti javne kulturne infrastrukture, ki jo ima zavod v upravljanju.
Direktor sklepa avtorske in podjemne pogodbe ter prevzema obveznosti za plačilo stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta po postopku, določenem v Zakonu za uravnoteženje javnih financ.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.«.
4. člen
V 18. členu se črta deseta alinea. Sedanja enajsta alinea postane deseta.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-31/2012
Ljubljana, dne 8. novembra 2012
EVA 2012-3330-0070
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik