Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 79/2012 Ob-4861/12 , Stran 2636
Št. 79/2012 Ob-4861/12
Univerza na Primorskem, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Splošno – ime in sedež organizatorja Univerza na Primorskem, Università del Litorale, s sedežem Titov trg 4, 6000 Koper, kot najemodajalec (v nadaljevanju: UP), oddaja v najem lastni poslovni prostor na lokaciji Titov trg 4, 6000 Koper (poslovni prostor »Kantina«, pritličje stavbe Foresterija) za namen izvajanja gostinske dejavnosti. Razpisna dokumentacijaje na voljo ves čas trajanja razpisa na spletni strani: http://www.upr.si/ in Uradnem listu RS ter na naslovu UP, Titov trg 4, 6000 Koper (oglasna deska). 2. Predmet oddaje v najem Predmet oddaje je poslovni prostor, namenjen izvajanju gostinske dejavnosti, v skupni izmeri 64,88 m2, in je sestavni del poslovnega objekta UP ter zajema: – uporaba prostora v pritličju, v skupni izmeri neto tlorisne notranje površine 42,20 m2 (prostor »Kantine«), – uporabo zunanjega prostora v pritličju, v skupni izmeri neto tlorisne zunanje površine 22,68 m2 (terasa), – souporaba sanitarij, ki se nahajajo v avli objekta Armerija (sanitarije v pritličju stavbe). Prostori, ki so predmet najema, niso opremljeni z vso potrebno gostinsko opremo, razen strežnega inventarja in steklovine. 3. Višina najemnine in čas trajanja najema Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za določen čas, za dobo treh let. Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu, vendar cena ne sme biti nižja od 1.020,00 EUR/mesec brez DDV. DDV se ne obračuna skladno z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, saj je najemniku za dogovorjeno obdobje dana pravica neovirano zasedati nepremičnino oziroma njen del, kot da bi bil njen lastnik in se iz te pravice izključi vsako drugo osebo. Najemnino je dolžan najemnik plačevati vnaprej na podlagi računa, ki ga najemodajalec izstavi do 10. v mesecu za naslednji mesec. Rok plačila je trideset dni od datuma izstavitve računa. Najemnina se prične obračunavati po začetku najemnega razmerja. V primeru zamude plačila najemnine je najemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do plačila. V primeru, da najemnik računa ne prejme do 20. v mesecu, je dolžan v roku 8 dni pisno obvestiti najemodajalca, da mu posreduje kopijo računa. V primeru, da mu najemodajalec v roku 5 dni ne posreduje kopije računa, je dolžnost najemnika, da urgira, dokler računa ne prejme, sicer se šteje, da je račun prejel in da je mesečno najemnino dolžan poravnati. 4. Osnovni pogoji Prostori, ki so predmet oddaje, se lahko uporabljajo izključno za gostinsko dejavnost. Prostore se oddaja za dobo treh let. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom UP. Najemodajalec najemniku nudi vso opremo, razen gostinskega inventarja (kozarci, šalice, krožniki, pribor, pohištvo …). Najemnik mora pred in med trajanjem najema na lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje gostinske dejavnosti. Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, pridobiti pisno soglasje najemodajalca. Pogodbeni stranki soglašata, da v najemnini niso zajeti stroški ogrevanja, porabe vode, čiščenja, električne energije, odvoza smeti in ostalih prispevkov za komunalne storitev, zavarovanje objekta, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter stroški deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije. Te stroške najemodajalec zaračuna posebej ob predložitvi ustreznih računov oziroma jih najemnik plača neposredno. Stroške telefona za telefonske priključke, ki jih uporablja, plača najemnik po izstavljenem računu. Najemnik mora s Komunalo Koper d.o.o. pred začetkom obratovanja skleniti pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti. Morebitna vlaganja v prostor se lahko uredijo s predhodnim dogovorom med najemodajalcem in najemnikom, ki mora biti v pisni obliki. 5. Posebni pogoji Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila UP. Izbrani ponudnik soglaša, da bo ime gostinskega lokala izbral najemodajalec. Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal gostinsko in drugo opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca. Najemnik ne sme oddati najetega prostora v podnajem brez pisnega soglasja najemodajalca. Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto ter potrjeno s primopredajnim zapisnikom, katerega podpišeta obe stranki. 6. Programska izhodišča Izhodišče: Načrtovani gostinski lokal je namenjen študentom, zaposlenim in obiskovalcem UP in vsem naključnim obiskovalcem okoliških prostorov, ki želijo enostavnejšo ponudbo pijač in po potrebi manjših jedi, npr. sendvičev ali sadja. Poslovni prostor – gostinski lokal se nahaja v pritličju zgradbe UP, Titov trg 4, 6000 Koper (pritličje objekta Foresterija – Kantina). Ponudba mora zajemati: – tople napitke, – vse vrste pijač, – primerne vrste hitre prehrane (npr. sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd., možna je tudi ponudba enostavnih solat in sladoleda, sladic). Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz. 7. Obratovalni čas: obratovalni čas gostinskega lokala je vezan na dogovor med najemodajalcem in najemnikom, vendar mora biti obratovalni čas najmanj od ponedeljka do petka, od 7.30 do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah, praznikih, v dneh, prostih študijskega procesa in v mesecih juliju in avgustu bo obratovalni čas gostinskega lokala po dogovoru med najemnikom in najemodajalcem. 8. Pogoj za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudba se bo štela za popolno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane izpolnjene dokumente (obrazci in priloge), ki so spodaj navedeni: Obrazci: – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba za najem poslovnega prostora UP – Kantina« (OBR-1), – izpolnjen in podpisan obrazec »Program dejavnosti« (OBR-2), ki mora vsebovati: – ponudbo jedi in pijače (obseg ponudbe, vrsta ponudbe, minimalno število pijač in jedi ...); – opis opreme (strežni inventar in steklenina, pribor in ostala namizna posoda); – opis osebja (število, izobrazbena struktura, strokovna usposobljenost ...); – predlog obratovalnega časa; – predvideni nivo cen (ki mora biti primerljiv s cenami v podobnih gostinskih lokalih); – ostalo (glasba, dekoriranje ob dogodkih, videz cenikov in jedilnikov ...); – morebitno izvajanje druge (prireditvene) dejavnosti; – ponudniki lahko predložijo tudi dodatne reference, v obliki potrjenih standardov kakovosti, prejetih nagrad in priznanj. Priloge: – pravne osebe s sedežem v RS predložijo: obrazec S. BON-1 (ali S. BON 1/P), – samostojni podjetniki s sedežem v RS predložijo: obrazec BON-1/SP in BON-2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih so odprti transakcijski računi). Dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ne izvirajo od ponudnika, morajo biti predloženi v originalnih izvodih ali overjenih kopijah. Razpisna dokumentacija in obrazci se nahajajo na spletnih straneh naročnika, na naslovu: http://www.upr.si/, pod kategorijo Razpisi (glej Drugi razpisi). 9. Rok in način oddaje ponudbe Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do torka, 10. 12. 2012, do 12. ure, na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper. Na sprednji strani ovojnice, spodaj mora biti napisano: »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnih prostorov – kantina«. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja. Nepopolnih in prepoznih ponudb ponudnik ne bo obravnaval. Takšna ponudba se bo štela kot nepopolna ter bo izločena. Ponudbe bodo po preteku roka komisijsko odprte. Odpiranje ponudb ne bo javno. O odločitvi bodo vsi ponudniki pisno obveščeni. Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost ogleda ponujenega poslovnega prostora, in sicer po predhodnem telefonskem dogovoru. Za vse morebitne dodatne informacije ter oglede prostora kontaktirajte na tel. 05/61-17-500, faks 05/61-17-530. 10. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri Ponudba mora veljati 60 dni. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni, po odpiranju ponudb. 11. Izbira ponudnika – merilo: – najvišja ponujena najemnina v EUR brez DDV (ponujena vrednost mesečne najemnine – 100%). V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najemnino, bo naročnik opravil dodatna pogajanja. 12. Opozorila Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in izvede ponovni razpis. V primeru, da bo najugodnejši ponudnik umaknil ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahtevanem roku, si naročnik pridržuje pravico izbrati drugega najugodnejšega ponudnika. 13. Sklenitev pogodbe: v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
Univerza na Primorskem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti