Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3457. Uredba o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina, stran 8989.

Na podlagi 3. in 5. člena Zakona o graditvi objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 80/10 – ZUPUDPP) ob uporabi 3. točke 3. člena Zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se določi ureditveno območje strateškega mejnega prehoda Rožna Dolina (v nadaljnjem besedilu: SMP Rožna Dolina) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za SMP Rožna Dolina, ki ga je izdelal Inženiring IBT Ljubljana, d. d., pod št. 9375/051-B, oktober 2011, in je na vpogled na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, Direktoratu za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana.
2. člen
(urbanistične podlage)
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja SMP Rožna Dolina so prostorski akti občine. Ureditveno območje strateškega mejnega prehoda urejajo:
– prostorske sestavine planskih aktov: Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje 1986–1990 (uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 7/87, 3/90, 1/93, 9/95, 20/96, 3/98, 13/98, uradne objave v časopisu Oko, št. 6/99 in 18/03 ter Uradni list RS, št. 34/04 in 88/04),
– prostorski ureditveni pogoji: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (uradne objave v časopisu Oko, št. 1/00, 10/02 in 15/02 ter Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 39/06, 57/06 – popr., 68/07, 21/08 – odl. US, 113/08, 77/08, 77/09, 109/09 in 34/10).
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje SMP Rožna Dolina obsega nepremičnine, potrebne za opravljanje dejavnosti državnih organov, ter neposredno okolico z objekti, ki so potrebni za smotrno in varno odvijanje prometa, trase za infrastrukturne objekte in naprave (komunalni vodi, elektroenergetsko omrežje, javna razsvetljava, telekomunikacije, vodovod in meteorna kanalizacija), potrebne za nemoteno delovanje SMP Rožna Dolina, in sicer zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. 808/1, 8/4, 8/5, 8/6, 221/4 in 224, vse k. o. Rožna Dolina.
(2) Situacija ureditvenega območja je prikazana v grafičnih prilogah in elaboratu za ugotavljanje javne koristi iz 1. člena te uredbe, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
(javna korist)
Šteje se, da je zaradi gradnje na ureditvenem območju iz prejšnjega člena izkazana javna korist.
5. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00730-39/2012
Ljubljana, dne 15. novembra 2012
EVA 2012-2030-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti