Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Št. 892/02-12 Ob-4874/12 , Stran 2637
Št. 892/02-12 Ob-4874/12
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran (upravljavec), na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem površine za postavitev začasnega prodajnega mesta na centralni plaži v Portorožu
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., oddaja v najem del plažne površine, v velikost cca. 1300 m2 (parcelna št. 1570/1, k.o. Portorož), za izvajanje dejavnosti »otroški zabaviščni park«, z namenom izvajanja dodatne ponudbe na centralni plaži v Portorožu. Plažna površina se oddaja z zbiranjem pisnih ponudb na osnovi javnega razpisa. V nadaljevanju so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati najemnik. Razpisno dokumentacijo sestavljajo osnutek pogodbe o najemu površine za izvajanje dejavnosti »otroški zabaviščni park«, tloris površine, ki je namenjena oddaji in ti razpisni pogoji. Kriterij za izbiro je najvišji ponujeni znesek letne najemnine ob izpolnjevanju vseh pogojev, določenih v teh razpisnih pogojih in osnutku pogodbe. Izklicna cena za oddajo površine znaša 17.000,00 EUR/leto. V ceni ni vključen DDV. Pogodba se sklepa za določen čas petih let, z možnostjo podaljšanja. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba v 8 dneh od prejema obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od najema in se varščina zadrži ter se pozove k podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili (ki ne smejo biti starejša od 30 dni) poslati v zapečateni ovojnici na naslov: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj, ponudba za plažo«. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo prispele na sedež javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o., do 10. 12. 2012, do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 12. 2012, ob 13. uri. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do vključno 10. 1. 2013. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Plažna površina se oddaja za določen čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017, z vsakoletnim podaljševanjem pogodbe. Najemodajalec lahko v tem obdobju zavrne podaljšanje pogodbe v primeru kršitev pogodbenih razmerij. Vsa vlaganja, stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj in drugi stroški urejanja, obratovanja ter poslovanja na plažni površini, ki je predmet tega razpisa, bremenijo najemnika. Najemnik je dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Kot prilogo k razpisu je najemnik dolžan priložiti fotografije ali prospekte igral, ki jih bo postavil. Kolikor bi izbrani najemnik kasneje postavil drugačna igrala, kot jih je predstavil v svoji ponudbi, lahko najemodajalec nemudoma razdre pogodbo, najemniku pa ni dolžan vrniti jamstva za resnost ponudbe. Splošni pogoji Vzorec najemne pogodbe je sestavni del razpisnih pogojev. Sestavni del razpisnih pogojev je tudi tloris površine, ki se daje v najem. Razpisne pogoje z osnutkom pogodbe in tloris površine si lahko ogledate na naši spletni strani, www.okoljepiran.si. Najemnik mora izpolnjevati z zakonom določene pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa. Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili dokazila: o plačilu jamstva za resnost ponudbe; da proti njim ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije oziroma, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (izpisek iz sodne ali druge evidence); da ima poravnane davke, prispevke in druge dajatve v skladu s predpisi (potrdilo pristojnega davčnega organa); da je finančno in poslovno sposoben (potrdilo o plačilni sposobnosti na transakcijskem računu od vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, iz potrdila o plačilni sposobnosti mora biti razvidno, da na dan pred izdajo potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti); da ima registrirano dejavnost, ki je predmet tega razpisa; da najmanj pet let neprekinjeno opravlja dejavnost otroških zabaviščnih parkov (potrebno je priložiti vsaj eno potrjeno referenco za opravljanje dejavnosti otroških zabaviščnih parkov, in sicer za neprekinjeno obdobje zadnjih petih let). Upoštevale se bodo samo ponudbe tistih ponudnikov, ki imajo na dan pred odpiranjem ponudb do Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. poravnane vse zapadle obveznosti. Izbrani najemnik je dolžan najemnino plačevati za tekoče leto do 31. 3. v letu. Najemnina se bo letno revalorizirala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Jamstvo za resnost ponudbe znaša 5.000,00 EUR in ga mora ponudnik vplačati na transakcijski račun Javnega podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., številka: 10100-0032414679, odprt pri Banki Koper d.d. Ponudnikom, ki ne bodo izbrani, se vplačano jamstvo vrne v roku osmih dni od izbire najemnika. Izbranemu najemniku se vplačano jamstvo šteje kot akontacija in se ob podpisu pogodbe poračuna kot del najemnine. Najemnika bremenijo tudi stroški izvedbe razpisa. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis sta objavljeni na spletni strani Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo med delovniki, na tel. 05/61-750-50 (ga. Vožič) ali 05/61-750-18 (g. Dulai).
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti