Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4880/12 , Stran 2647
Ob-4880/12
Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7. člena statuta družbe Sava Turizem d.d. (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delničarjev,
ki bo dne 24. 12. 2012, ob 9.30, v sejni sobi 1, v I. nadstropju Grand hotela Primus, na naslovu Pot v toplice 9, Ptuj. Dnevni red s predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Andrej Šömen iz Ptuja in imenuje organe skupščine: predsednik skupščine Primož Kozina in preštevalki glasov Vilma Angel in Katja Anžel. 2. Sprememba Statuta delniške družbe Sava Turizem d.d. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: Statut družbe se v 4. členu spremeni tako, da se doda naslednja dejavnost družbe: 79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti. Ostala določila 4. člena statuta ostanejo nespremenjena. 3. Soglasja skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: »Skupščina soglaša s pripravo razpisa o oddaji ali prodaji hotela Jeruzalem, Ljutomer, v lasti Sava Turizem d.d.« Gradivo za skupščino in dostopnost gradiva Na sedežu družbe na Cankarjevi 6, na Bledu, so v tajništvu družbe, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine, od 10. do 13. ure, in na spletni strani družbe, http://www.sava.si/, dostopni sklic skupščine s predlogi sklepov, obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov ter Statut delniške družbe Sava Turizem d.d. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko skladno z 298. členom ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi tega sklica zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Popolni in pravočasno poslani zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi, skladni s predpisi in poslani v roku sedem dni po objavi tega sklica, bodo pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 objavljeni na tak način kot ta sklic. Družba bo obravnavala tiste zahteve za dopolnitev dnevnega reda in nasprotne predloge, ki bodo pravočasno poslani po pošti na naslov Sava Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled, po telefaksu 04/206-60-29 ali po elektronski pošti, nada.zaberl@sava.si, pri čemer mora biti oblikovani predlog poslan v obliki pripetega dokumenta k elektronski pošti, iz katerega bo razviden podpis delničarja oziroma v primeru delničarja kot pravne osebe podpis zakonitega zastopnika ter žig. Pogoji za udeležbo na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le delničarji, ki najkasneje konec 4. dne pred skupščino svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo na naslov, Sava Turizem d.d., Cankarjeva 6, 4260 Bled, ali po elektronski pošti, nada.zaberl@sava.si. Če se skupščine udeleži pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi predložiti pisno pooblastilo za zastopanje, ki ostane deponirano na sedežu družbe. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno. Pooblastilo mora vsebovati splošne identifikacijske podatke pooblastitelja in pooblaščenca. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Delničarji bodo sklep pod točko 1 dnevnega reda sprejeli z navadno večino oddanih opredeljenih glasov, sklep pod točko 2 dnevnega reda pa bodo sprejeli s kvalificirano večino oddanih opredeljenih glasov. Dvorana bo odprta eno uro pred pričetkom zasedanja. Na skupščini delničar lahko uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1, kar vključuje podatke o zadevah družbe, ki so v okviru točk dnevnega reda, vključno glede pravnih in poslovnih razmerij s povezanimi družbami. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe: www.sava.si.
Sava Turizem d.d. uprava družbe Andrej Prebil, predsednik uprave mag. Borut Simonič, član uprave Renata Balažic, članica uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti