Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

3492. Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2011, stran 9026.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji sprejel 26. 9. 2012
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Tabor za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Tabor za leto 2011. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2011 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki Občine Tabor po zaključnem računu proračuna za leto 2011 znašajo:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina/Podskupina kontov          | Zaključni|
|   |                      | račun 2011|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 1.579.396|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)           | 1.208.369|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI               | 1.127.251|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček       | 1.044.669|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje           |   36.929|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve    |   45.576|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki               |     77|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI              |   81.118|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   46.726|
|   |od premoženja                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |711 Upravne takse in pristojbine      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |712 Globe in denarne kazni         |    912|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   16.592|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki         |   16.888|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI             |   12.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   12.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI             |  359.027|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih      |  359.027|
|   |javnofinančnih institucij          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 1.524.712|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  505.283|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |  159.294|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   26.564|
|   |varnost                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  280.009|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |403 Plačila domačih obresti         |   11.147|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                 |   28.269|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  499.749|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |   25.779|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  313.635|
|   |in gospodinjstvom              |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |   29.792|
|   |in ustanovam                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi      |  130.543|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI            |  451.620|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  451.620|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI           |   68.060|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim     |     0|
|   |in fiz. osebam, ki niso PU         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferi PU       |   68.060|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |   54.684|
|   |PRIMANJKLJAJ)                |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)|      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil      |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev       |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)          |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                   |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev      |     0|
|   |in naložb                  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA         |     0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje           |     0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)            |   49.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA               |   49.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   49.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   4.764|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +  |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –49.920|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE              |  –54.684|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)            |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |      |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA         |      |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +  |   20.297|
+------+--------------------------------------------+-----------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tabor za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-Ir11/2010
Tabor, dne 26. septembra 2012
Župan
Občine Tabor
Vilko Jazbinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti