Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012

Kazalo

Ob-4906/12 , Stran 2649
Ob-4906/12
Uprava družbe Založba Obzorja d.d., Partizanska c. 5, 2000 Maribor, sklicuje na podlagi določil Statuta družbe in določil Zakona o gospodarskih družbah
18. sejo skupščine
delničarjev družbe Založba Obzorja d.d.
Skupščina bo potekala dne 27. 12. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe v Mariboru, Partizanska cesta 5. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine z vabljenim notarjem Predlog sklepa: 1. za predsednika skupščine se imenuje Peter Peče; 2. za preštevalca glasov se imenujeta: Renata Lukman, Bojan Žigart; 3. seznanitev skupščine z vabljenim notarjem. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave o poslovanju družbe v letu 2011 in seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2011 ter odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: Skupščina potrjuje in odobri delo upravi in nadzornemu svetu za leto 2011, ter podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za leto 2011. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Statut lahko to pravico veže na nižji delež osnovnega kapitala. Delničar uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah na skupščini. Glasovanje Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Ljubljana, tri dni pred dnevom skupščine, oziroma njih zastopniki ali pooblaščenci. Delničar, njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik se lahko udeleži seje skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če je svojo udeležbo pisno prijavil družbi najmanj tri dni pred sejo skupščine. Prijava naj vsebuje ime, priimek in naslov delničarja, če se bo delničar skupščine udeležil po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku, pa tudi originalno pisno pooblastilo oziroma pravni naslov za zastopanje. Predlagatelj sklepov k točki 1 in 2 sta uprava in nadzorni svet družbe. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje oziroma njih pooblaščence in zastopnike, da se oglasijo v prostorih družbe pri preštevalcu glasov vsaj 10 minut pred zasedanjem skupščine. Gradivo sestavlja letno poročilo družbe za leto 2011 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011. Gradivo bo na voljo delničarjem od dneva objave tega sklica skupščine, vsak dan, med 9. in 11. uro, na sedežu družbe, Založba Obzorja d.d. Maribor, Partizanska c. 5.
Založba Obzorja d.d. Uprava direktorica Nevenka Richter Peče

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti