Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1783. Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči
1890. Uredba o omejevanju in nadzoru uvoza in izvoza surovih diamantov

Sklepi

1891. Sklep o spremembi sklepa o določitvi cestninskih cest in višine cestnine

MINISTRSTVA

1784. Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
1892. Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njenih strokovnih podlag
1893. Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1785. Sklep o potrditvi učbenika Organizacija proizvodnje 3
1786. Sklep o potrditvi učbenika Organizacija proizvodnje 4
1787. Sklep o potrditvi učbenika Konstrukcije 2
1788. Sklep o potrditvi učbenika Stroji in naprave v lesarstvu
1789. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Stroji in naprave - vaje
1790. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Poslovna matematika
1791. Sklep o potrditvi učbenika Tehnologija materiala
1792. Sklep o potrditvi učbenika Materiali v tehniki
1793. Sklep o potrditvi učbenika Osnove kovinarstva in strojništva
1794. Sklep o potrditvi zbirke nalog Osnove kovinarstva in strojništva; Delovna navodila in vaje
1795. Sklep o potrditvi učbenika Dinamika
1796. Sklep o potrditvi učbenika Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin
1797. Sklep o potrditvi učbenika Strojni elementi 2
1798. Sklep o potrditvi učbenika Trdnost
1799. Sklep o potrditvi učbenika Mehanika
1800. Sklep o potrditvi učbenika Naravoslovje in poznavanje blaga III
1801. Sklep o potrditvi učbenika Ekonomika narodnega gospodarstva
1802. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Poslovna matematika, I. del Delovni zvezek
1803. Sklep o potrditvi delovnega zvezka Kemično, tekstilno in tehnično področje; Naravoslovje s poznavanjem blaga, laboratorijske vaje
1804. Sklep o potrditvi učbenika Strežba
1805. Sklep o potrditvi učbenika Tehnologija knjigoveške dodelave
1806. Sklep o potrditvi učbenika z elementi delovnega zvezka Tehnologija tiska
1807. Sklep o potrditvi učbenika Splošna živinoreja
1808. Sklep o potrditvi učbenika Oblikovanje dokumentov
1809. Sklep o potrditvi učbenika Sušenje lesa
1810. Aneks št. 3 k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti
1811. Poročilo o prodaji 8. serije igre Dobim podarim
1812. Poročilo o gibanju plač za februar 2003

OBČINE

Bled

1813. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v Občini Bled

Celje

1814. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2003
1815. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu v Mestni občini Celje
1816. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija za območje S10, varianta "B2"
1817. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem
1818. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Cerknica

1819. Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2003
1820. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za leto 2003

Cerkno

1821. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Črna na Koroškem

1822. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2003
1823. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Črna na Koroškem
1824. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

Črnomelj

1825. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za zahodno obvozno cesto Črnomelj
1826. Sklep o uskladitvi cen naslednjih komunalnih storitev: - priprava in distribucija vode; - odvajanja odpadnih vod; - zbiranja in odvoza odpadkov

Divača

1827. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2003

Dobje

1828. Spremembe poslovnika Občinskega sveta občine Dobje
1829. Sklep o imenovanju Nadzornega odbora občine Dobje

Dobrepolje

1830. Sklep o javni razgrnitvi spremembe osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnitev leta 2001
1831. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1832. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebne pomoči
1833. Sklep o pooblastilu Javnega komunalnega podjetja Grosuplje

Dobrova-Polhov Gradec

1834. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2003
1835. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Dolenjske Toplice

1836. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Dolenjske Toplice

Hajdina

1837. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hajdina za leto 2002
1838. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1839. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Hajdina v letu 2003
1840. Sklep o spremembi sklepa o merilih za izdajo soglasja k obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem obratovalnem času
1841. Soglasje k spremembi cene čiščenja odplak na območju Občine Hajdina

Ivančna Gorica

1842. Odlok o zazidalnem načrtu 14/a "Novi center Ivančna Gorica" (prva faza)
1843. Sklep o pooblastitvi Javnega komunalnega podjetja Grosuplje

Jesenice

1844. Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - za območje lokacijskega načrta Strelišče zaradi uskladitve z novim zakonom o urejanju prostora
1845. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v lasti Občine Jesenice ter določanju najemnin

Kidričevo

1846. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2001
1847. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2002
1848. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v letu 2003
1849. Sklep o povišanju cen programov vrtca v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kidričevo

Kranj

1850. Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj

Krško

1851. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Krško - pripadnika romske skupnosti

Kungota

1852. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Kungota

Lenart

1853. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu
1854. Sklep o določitvi cen programov storitev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu - Vrtec Lenart
1855. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljutomer

1856. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Ljutomer

Loški Potok

1857. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2002

Novo mesto

1858. Sklep o uskladitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
1859. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. št. 1147/5, KO Šentpeter
1860. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in odtujitvi nepremičnine parc. št. 2107/2, KO Veliki Podljuben

Odranci

1861. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2002
1862. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2003
1863. Odlok o javnem redu in miru v Občini Odranci

Oplotnica

1864. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Oplotnica
1865. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica

Podčetrtek

1866. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2001
1867. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Podčetrtek, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela
1868. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek za leto 2003
1869. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec v Občini Podčetrtek

Prebold

1870. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2003

Ptuj

1871. Sporazum o razdelitvi premoženja Občine Ptuj

Ribnica

1872. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Ribnica

Rogašovci

1873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij

Semič

1874. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2002
1875. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Semič
1876. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za počitniško naselje Gričice-Rog
1877. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Semič
1878. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Semič za leto 2003

Slovenske Konjice

1879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2002
1880. Program priprave sprememb in dopolnitev dela zazidalnega načrta Loče - razširitev poslovnega centra "Kračun"
1881. Program priprav sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Prevrat - območje "Konec"

Škofja Loka

1882. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za stanovanjsko naselje Kamnitnik I

Veržej

1883. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2002
1884. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Veržej za leto 2003
1885. Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v Občini Veržej

Vojnik

1886. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik
1887. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Vojnik

Zavrč

1888. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Zavrč na mejnem prehodu Zavrč

Žalec

1889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec
AAA Zlata odličnost