Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1827. Odlok o proračunu Občine Divača za leto 2003, stran 4476.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 4. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Divača za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Divača za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun občine) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                       v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)        511.909
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)             416.157
   70 DAVČNI PRIHODKI               309.456
   700 Davki na dohodek in dobiček         247.000
   703 Davki na premoženje             36.020
   704 Domači davki na blago in storitve      26.436
71  NEDAVČNI PRIHODKI                106.701
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                  101.523
   711 Takse in pristojbine             2.300
   712 Denarne kazni                  23
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      55
   714 Drugi nedavčni prihodki            2.800
72  KAPITALSKI PRIHODKI               62.007
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    10.367
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev       51.640
73  PREJETE DONACIJE                  100
   730 Prejete donacije iz domačih virov        100
74  TRANSFERNI PRIHODKI               33.645
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij            33.645
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          644.721
   40 TEKOČI ODHODKI                103.427
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      37.247
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  5.287
   402 Izdatki za blago in storitve         59.109
   409 Rezerve                    1.784
41  TEKOČI TRANSFERI                249.692
   410 Subvencije                  13.099
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                  45.355
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                   18.039
   413 Drugi tekoči domači transferi        173.199
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              239.639
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     239.639
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             51.963
   430 Investicijski transferi           51.963
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)       -132.812
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA                      –
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        –
   DELEŽEV (440+441+442)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA              –
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                30.000
50  ZADOLŽEVANJE                   30.000
   500 Domače zadolževanje             30.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                700
55  ODPLAČILA DOLGA                   700
   550 Odplačila domačega dolga            700
IX.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          29.300
X.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      -103.512
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 103.512 tisoč tolarjev.
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku.
3. člen
Splošna proračunska rezervacija predstavlja del predvidenih proračunskih prejemkov, ki se jih vnaprej ne razporedi. Njena višina je določena v višini 1.000 v tisoč tolarjev.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve se izločijo v višini 784 tisoč tolarjev. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč ter drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa do konca meseca decembra. O uporabi sredstev rezerve v posameznem primeru do višine 1.000 v tisoč tolarjih odloča župan na predlog občinske uprave, nad tem zneskom pa občinski svet s posebnim odlokom. O uporabi sredstev rezerve obvešča župan pismeno občinski svet.
5. člen
Prihodki od prodaje in najema občinskega premoženja ter prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo so prihodek občinskega proračuna.
6. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki ter odplačilo dolga v računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 30 milijonov tolarjev.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo praviloma enakomerno na vse nosilce oziroma uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z aktom občinskega sveta drugače določeno. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje občinskega proračuna.
8. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so razporejena za posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet takoj po sprejemu take odločitve. Kolikor proračuna med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna ne bo mogoče uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
9. člen
Proračunski porabniki so dolžni uporabljati sredstva le za namene, opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.
10. člen
Župan odloča o začasni uporabi prostih denarnih sredstev na računih z namenom ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Divača oziroma od njega pooblaščena oseba. Občinska uprava občine Divača mora redno mesečno spremljati izvrševanje proračuna in o tem obveščati župana.
13. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva. O prerazporeditvah obvešča župan najmanj na šest mesecev občinski svet.
14. člen
Kolikor občina prejme namenska sredstva za določen namen, ki niso bila predvidena s tem odlokom, se za ta isti namen odpre nova proračunska postavka na strani odhodkov.
15. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve oddati v skladu z veljavno zakonodajo o javnih naročilih.
16. člen
Nadzorni odbor občine Divača nadzira javno porabo v občini v skladu z 38. členom statuta Občine Divača in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
17. člen
Prihodki in odhodki, ki so bili doseženi na podlagi odloka o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Divača v letu 2003, so sestavni del proračuna za leto 2003.
18. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Divača v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana oziroma občinskega sveta.
19. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS. Z objavo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003 (Uradni list RS, št. 109/02), sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2003 (Uradni list RS, št. 33/03) in odlok o proračunu Občine Divača za leto 2002 (Uradni list RS, št. 43/02).
Št. 4/01
Divača, dne 3. aprila 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.