Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1853. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu, stran 4531.

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) je Občinski svet občine Lenart na 5. seji 1. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta
»Novi center« v Lenartu
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev odloka o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta »Novi center« v Lenartu (Uradni list RS, št. 36/00). Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta se spremeni in dopolni na osnovi projekta, ki ga je izdelal URBIS d.o.o. MARIBOR, pod številko 335-ZN/02 v februarju 2003.
2. člen
Projekt sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega:
A) TEKSTUALNI DEL
B) GRAFIČNI DEL:
1. Pregledna situacija          M 1 : 5000
2. Izsek iz DP              M 1 : 5000
3. Izsek iz obstoječega zazidalnega
  načrta                 M 1 : 500
4. Obstoječe stanje z mejo območja
  obdelave                M 1 : 500
5. Zazidalna situacija z zasnovo zelenih
  površin                M 1 : 500
6. Funkcionalno oblikovalski pogoji    M 1 : 500
7. Situacija komunalnih naprav      M 1 : 500
8. Položaj, velikost in namembnost
  novih gradbenih parcel v odnosu
  do obstoječih             M 1 : 500
9. Tehnični elementi za zakoličenje
  gradbenih parcel in objektov      M 1 : 500
10. Kopija uradnega načrta        M 1 : 2000
Projekt je sestavni del odloka.
3. člen
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta se nanaša na severovzhodni del območja. Zajema parceli štev. 202/1 in 202/4 k.o. Lenart.
4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta »Novi center« v Lenartu se spremeni in dopolni v naslednjem:
V 5. členu se v petem odstavku črtata besedi “iste višine” in se nadomestita z besedami “višine P + M”. V istem členu se črta šesti odstavek ter se nadomesti z novima šestim in sedmim odstavkom, ki se glasita:
“Objekt doma za starejše osebe je tlorisno zasnovan iz štirih vogalnih objektov, ki tvorijo v sredini notranje dvorišče.
Možna je širitev objekta zahodno od doma za potrebe sorodne dejavnosti.”
Doda se 5.a člen, ki se glasi:
“5.a člen
Na zahodni strani doma se uredi javna parkovna površina z otroškim igriščem, kot zaključen ambient, namenjen dopolnjevanju bivalnega okolja (preživljanje prostega časa, sprehajanje, počivanje, srečanje stanovalcev, otroška igra).
V sklopu parka se uredijo utrjene površine s počivališčem in površine za igro otrok, pri čemer se mora zagotoviti varnost in prijeten ambient ter povezave z obstoječo in predvideno zazidavo.
Podrobnejša določitev rastlinskih vrst, kvalifikacija in oprema odprte površine se določi s projektno dokumentacijo.”
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-3/2002
Lenart v Slovenskih goricah, 2. aprila 2003.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.