Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1820. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu "Martin Krpan" Cerknica za leto 2003, stran 4471.

Na podlagi 31. in 32. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) in 31. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00), je Občinski svet občine Cerknica na 3. redni seji dne 3. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica za leto 2003
1. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica se povišajo na podlagi izhodišč za planiranje javno finančnih prihodkov in odhodkov za leto 2003.
2. člen
Cene programov vzgoje in varstva v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica znašajo mesečno po posameznih programih:
                               v SIT
1. Prva starostna skupina – otroci do 3 let:
– na otroka                        81.330
– na oddelek s 14 otroki                1,138.620
2. Druga starostna skupina – otroci od 3 do 7 let:
– na otroka                        56.800
– na oddelek z 22 otroki                1,249.600
3. Integrirani otroci s posebnimi potrebami:
– plačilo spremljevalke, kot tretje osebe v oddelku    250.260
– plačilo vzgojiteljice, kot tretje osebe v oddelku    396.615
4. Program cicibanovih uric: – cena oddelka        164.180
5. Igralne urice: – cena oddelka              62.270
3. člen
Prispevki staršev se določijo na podlagi pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Individualni prispevek staršev določi občina v deležu ekonomske cene programa, v katerega je vključen otrok.
4. člen
Prispevek staršev iz prve in druge točke tega sklepa, je prispevek za prisotnost otroka za 21 dni v mesecu.
Za dneve odsotnosti otroka, se staršem obračuna nepripravljena hrana, kar znaša 280 SIT na dan (zajtrk, kosilo, malica).
5. člen
Za prisotnost otroka v vrtcu nad 10 ur starši doplačajo 200 SIT na uro.
Zamudna ura, ki znaša 800 SIT se obračuna za otroke, ki so prisotni preko poslovnega časa vrtca, in sicer za vsako začeto uro.
6. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v poletnih mesecih, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 11.500 SIT mesečno.
Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
Starši otrok iz drugih občin, za katere občina Cerknica in Loška dolina po veljavni zakonodaji nista dolžni kriti dela cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
7. člen
Za odsotnost otroka nad 30 dni (1 mesec) zaradi bolezni, starši lahko na podlagi predloženega zdravniškega potrdila uveljavljajo znižanje prispevka.
8. člen
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto starši za vpisane otroke plačajo 50 odstotkov od določenega prispevka na osnovi odločbe občine.
9. člen
Vrtec izstavi ustanovitelju za opravljene storitve mesečni obračun in na tej podlagi račun, najkasneje do 10. v tekočem mesecu.
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, cene programov pa se uporabljajo od 1. 4. 2003 dalje.
11. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo in varstvo v Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica, z dnem veljavnosti 1. 1. 2002.
Cerknica, dne 19. marca 2003.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar, univ. dipl. ek. l. r.