Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1814. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2003, stran 4467.

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter 46. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 27. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2003
1. člen
V proračunu Mestne občine Celje za leto 2003 zagotavljamo sredstva za izvajanje ustavnih in zakonskih nalog lokalnega pomena, na osnovi in v obsegu izračunane primerne porabe, ki jo je Vlada Republike Slovenija sprejela na seji dne 13. 2. 2003 in znaša 4.189,517.937 SIT za Mestno občino Celje za leto 2003 ter ostalih lastnih prihodkov.
2. člen
Primerno porabo iz 1. člena predstavljajo lastni prihodki občine po 21. in 22. členu zakona o financiranju občin (ZFO).
3. člen
Ostali lastni prihodki iz 25. člena ZFO se ne štejejo v obseg lastnih prihodkov primerne porabe in jih Mestna občina Celje zagotavlja iz drugih lastnih virov za vse namene ustavnih in zakonskih ter drugih nalog lokalnega pomena, ki niso zagotovljeni s primerno porabo.
4. člen
Proračun Mestne občine Celje se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------
   Skupina                 Proračun leto 2003
-----------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)              9.804,294.000,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          6.358,838.000,00
70  DAVČNI PRIHODKI              4.863,101.000,00
700  DAVKI NA DOHODEK IN
   DOBIČEK                  3.040,386.000,00
703  DAVKI NA PREMOŽENJE            1.274,457.000,00
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
   STORITVE                   548,258.000,00
706  DRUGI DAVKI                        –
71  NEDAVČNI PRIHODKI             1.495,737.000,00
710  UDELEŽBA NA DOBIČKU IN
   DOHODKIH OD PREMOŽENJA            285,500.000,00
711  TAKSE IN PRISTOJBINE             78,653.000,00
712  DENARNE KAZNI                 14,563.000,00
713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN
   STORITEV                    7,941.000,00
714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          1.109,080.000,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI            2.350,000.000,00
720  PRODAJA OSNOVNIH
   SREDSTEV                  1.260,000.000,00
721  PRODAJA ZALOG                       –
722  PRODAJA ZEMLJIŠČ IN
   NEMATERIALNEGA
   PREMOŽENJA                 1.090,000.000,00
73  PREJETE DONACIJE                     –
730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV             –
731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE                –
74  TRANSFERNI PRIHODKI            1.095,456.000,00
740  TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         1.095,456.000,00
II.  SKUPAJ ODHODKI
   (40+41+42+43)               10.568,249.510,90
40  TEKOČI ODHODKI               2.202,818.576,86
400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI
   ZAPOSLENIM                  609,769.065,00
401  PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
   SOCIALNO VARNOST               85,868.100,00
402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        1.461,881.411,86
403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            30,300.000,00
409  REZERVE                    15,000.000,00
41  TEKOČI TRANSFERI              2.759,686.803,00
410  SUBVENCIJE                  105,000.000,00
411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
   GOSPODINJSTVOM                409,137.923,00
412  TRANSFERI NEPROFITNIM
   ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM          89,129.880,00
413  DRUGI TEKOČI DOMAČI
   TRANSFERI                 2.156,419.000,00
414  TEKOČI TRANSFERI V TUJINO                 –
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           3.157,549.131,04
420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
   SREDSTEV                  3.157,549.131,04
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI          2.448,195.000,00
430  INVESTICIJSKI TRANSFERI          2.448,195.000,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
   PRIMANJKLJAJ (I – II)            –763,955.510,90
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (75)           700,000.000,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL                   700,000.000,00
750  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               –
751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         700,000.000,00
752  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (44)                 –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                          –
440  DANA POSOJILA                       –
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV               –
442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ
   NASLOVA PRIVATIZACIJE                   –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)         700,000.000,00
VII. SKUPNI PRESEŽEK, PRIMANJKLJAJ
   (III + IV – V)                63,955.510,90
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (50)              120,000.000,00
50  ZADOLŽEVANJE
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE             120,000.000,00
IX.  ODPLAČILA DOLGA (55)             56,200.000,00
55  ODPLAČILA DOLGA                56,200.000,00
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           56,200.000,00
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VIII – IX)         63,800.000,00
XI.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (VII + VIII – IX)            –155.510,90
-----------------------------------------------------------------
Uporabniki proračuna so prikazani v posebnem delu.
5. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz zaporedne številke XI leta 2003 se pokriva iz stanja na zaporedni številki XI 31. 12. 2002.
6. člen
Mestna občina Celje, posredni in neposredni uporabniki proračuna se lahko dolgoročno zadolžujejo in dajejo poroštva v skladu z 85., 86. in 88. členom ZJF ter 16.,17.,18. in 19. členom ZFO.
7. člen
Skladno z 49. členom ZJF od skupnih prihodkov občinskega proračuna izločamo kot nerazporejeni del prihodkov v sredstva proračunske rezerve 5,000.000 SIT.
Za splošno proračunsko rezervacijo po 42. členu ZJF izločamo 10,000.000 SIT.
8. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2,000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan. O tem obvešča mestni svet s pisnimi poročili. O uporabi sredstev proračunske rezerve nad temi zneski, pa odloča mestni svet s posebnim odlokom.
9. člen
Proračun obsega kot nerazporejeni del prihodkov tudi splošno proračunsko rezervacijo, za financiranje javne porabe, katere namen ob sprejemanju proračuna ni bilo možno predvideti ali zanje ni bilo možno predvideti zadostnih sredstev.
O vsakokratni porabi sredstev odloča do višine 100.000 SIT župan.
10. člen
V primeru potrebe lahko mestna občina z odlokom odpre evidenčni račun v okviru proračuna, ki funkcionira kot proračunski sklad, in sicer za točno določen namen in čas, ter v ta namen vzpostavi ločeno evidenco prejemkov in izdatkov.
11. člen
Sredstva občinskega proračuna razporejamo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti, če s posebnim aktom ni določeno drugače.
12. člen
Za oddajo javnih naročil se v skladu s 124. členom zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) ter zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2003 in 2004 (ZIPRS0304) kot najvišji vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko odda po pravilih za oddajo naročil male vrednosti, določijo naslednje vrednosti:
– 10,000.000 SIT – za oddajo naročil za blago in storitve ter
– 20,000.000 SIT – za oddajo naročil za gradnjo.
13. člen
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki občinskega proračuna smejo sredstva, ki so jim zagotovljena s proračunom, uporabiti za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi.
Poraba namenskih sredstev, ki je vezana na namenske prihodke se lahko izvršuje samo v višini realiziranih prihodkov.
Za izvrševanja proračuna je odgovoren župan.
Za zakonito in smotrno uporabo sredstev je odgovoren predstojnik uporabnika.
14. člen
Neposredni uporabnik lahko prenese obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih skladno z določili prvega, drugega in četrtega odstavka 16. člena ZIPRS0304. V letu 2003 sklene pogodbe do višine 40% obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah proračuna za leto 2004. V letu 2004, če je sprejet proračun do višine 40% obsega pravic porabe, načrtovanih na postavkah proračuna za leto 2005.
15. člen
Župan mora začasno zmanjšati znesek sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, ali začasno zadržati uporabo teh sredstev, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, vendar največ za 45 dni in o tem takoj obvesti Mestni svet mestne občine Celje.
16. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev na predlog neposrednega proračunskega uporabnika, spreminjati namen sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne dejavnosti, do višine 20% če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti oddelek za finance in proračun, Mestni svet mestne občine Celje, Nadzorni odbor mestne občine Celje.
Pri prerazporejanju sredstev mora župan upoštevati določila 38. in 39. člena ZFJ.
17. člen
Če se med izvajanjem ukrepov iz 15. in prvega odstavka 16. člena odloka o proračunu, proračun ne more uravnovesiti, mora župan najkasneje 15 dni pred iztekom roka iz 15. člena predlagati rebalans proračuna.
18. člen
Neposredni uporabniki zagotavljajo plačilne roke skladno z določili 18. člena ZIPRS0304.
19. člen
O začasni uporabi likvidnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna, odloča župan, ki mora ob tem ravnati kot dober gospodar in upoštevati pogoj najugodnejšega ponudnika.
20. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena zakona o javnih financah, lahko župan odpiše terjatve, ki jih ima Mestna občina Celje, in sicer največ do skupne višine 500.000 SIT v posameznem letu.
21. člen
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni Mestnemu svetu mestne občine Celje predložiti finančne načrte za leto 2003 ne glede na to, ali so v celoti ali delno financirani iz proračuna, polletna poročila o porabi sredstev ter zaključne račune skladno z zakonodajo in statutom Mestne občine Celje.
22. člen
Nadzorni odbor mestne občine Celje opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov, glede na namen, obseg in dinamiko uporabe sredstev, uporabniki proračunskih sredstev pa so dolžni predložiti vse zahtevane potrebne podatke.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 40300/0009/97
Celje, dne 27. marca 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.