Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1889. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec, stran 4570.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet občine Žalec na 6. seji dne 27. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o oddajanju pokritih in nepokritih športnih
površin v uporabo in najem za namene športa
v Občini Žalec
1. člen
V pravilniku o oddajanju pokritih in nepokritih športnih površin v uporabo in najem za namene športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 5/03) se spremeni 5. člen tako, da se glasi:
»Cena uporabe in najema določene nepokrite športne površine za 1 uro znaša:
   – za atletsko stezo v Športnem
centru Žalec (ŠCŽ)              4 EUR
  – za travnato nogometno igrišče v ŠCŽ  20 EUR
  – za celoten kompleks stadiona v ŠCŽ
(atletska steza in nogometno igrišče)    22 EUR
Cena uporabe in najema določene nepokrite športne površine iz tega člena se med vikendi poveča za 50% in v dopoldanskem času ( do 12. ure ) zmanjša za 25%.
Uporabniki iz 3.člena pravilnika ne plačujejo uporabe in najema zgoraj navedenih nepokritih športnih površin.
Posamezniki imajo v namen rekreativne vadbe brezplačno uporabo atletske steze v določenih terminih po urniku upravljavca kompleksa ŠČŽ.«
2. člen
V 7. členu se v drugem odstavku za številko 4. črtata številki 5. in 6.
3. člen
V 8. členu se v drugi vrstici za besedo »sklenjena« in pred besedo »pogodba« črta beseda »letna«.
4. člen
Spremeni se 9. člen, tako da se glasi:
»Na podlagi sklenjene pogodbe med upravljavcem in uporabnikom/najemnikom pokrite in nepokrite športne površine izstavi upravljavec uporabniku/najemniku račun po ceniku, ki ga v skladu s tem pravilnikom sprejme ustrezen organ upravljavca.
Cene za uporabo/najem se v ceniku navedejo v tolarjih. Za preračun se uporabi srednji tečaj Banke Slovenije za EUR. Upravljavci so dolžni cenike valorizirati, ko tečaj EUR v primerjavi s tolarjem poraste za več kot 3%.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65000-00002/2002
Žalec, dne 27. marca 2003.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.