Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1873. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, stran 4548.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.14/03 – uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02) je Občinski svet občine Rogašovci na 4. redni seji dne 4. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Sveti Jurij
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij (Uradni list RS, št. 25/97) se prvi odstavek 1. člena spremeni, tako da se glasi:
S tem odlokom Občina Rogašovci, s sedežem v Rogašovcih (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Sveti Jurij (v nadaljevanju: šola).
V sestavo javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij sodijo:
– Podružnična šola Pertoča,
– Vzgojno varstvena enota Serdica,
– Vzgojno varstvena enota pri podružnični šoli Pertoča,
– Vzgojno varstvena enota Rogašovci.
2. člen
V 2. členu se spremeni četrti stavek, tako da se glasi:
V sestavi šole delujejo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa na drugi lokaciji:
– Podružnična šola Pertoča, ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.
– Vzgojno varstvena enota Serdica.
– Vzgojno varstvena enota pri podružnični šoli Pertoča.
– Vzgojno varstvena enota Rogašovci.
3. člen
V 3. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
Podružnična šola in enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
4. člen
7. člen se spremeni, tako da se glasi:
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednja naselja, in sicer:
1. za matično šolo: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Ropoča, Serdica, Sotina, Sveti Jurij, Večelavci;
2. za podružnično šolo Pertoča: Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci.
Iz utemeljenih in objektivnih razlogov se učencem iz šolskega okoliša podružnične šole omogoči obiskovanje na matični šoli.
Šolski okoliš matične in podružnične šole je hkrati vzgojno-varstveni okoliš enot vrtca Rogašovci in enote vrtca pri podružnični šoli Pertoča. Vzgojno- varstveni okoliš vrtca Serdica so vasi Serdica, Sotina in Ocinje.
5. člen.
V tretjem odstavku 13. člena se beseda “enote” spremeni v besedo “enot.”
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2003 dalje.
Št. 640-4/2003-1
Rogašovci, dne 4. aprila 2003.
Župan
Občine Rogašovci
Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.