Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1856. Pravilnik o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Ljutomer, stran 4533.

Na podlagi uredbe o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 21/01, 54/02 in 31/03) in 11. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99 in 20/01) izdaja župan Občine Ljutomer
P R A V I L N I K
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Ljutomer
1. člen
Ta pravilnik ureja razporeditev delovnega časa in uradnih ur delavcev, evidentiranje prihodov na delo in odhodov z dela, način ugotavljanja števila ur prisotnosti na delu in odsotnost z dela ter druga vprašanja v zvezi z delovnim časom.
2. člen
Občinska uprava dela pet dni v tednu, in sicer od ponedeljka do petka.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog občinske uprave in način njenega dela oziroma, kadar je to nujno potrebno za izvršitev določene naloge, lahko župan s sklepom določi, da bo občinska uprava ali določen delavec občinske uprave delal tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik oziroma na drug, z zakonom določen, dela prost dan.
3. člen
Dnevni delovni čas občinske uprave je razporejen tako, da zajema čas obvezne prisotnosti v ponedeljek in torek od 7. do 15. ure, v sredo od 7. do 17. ure ter v četrtek in petek od 7. do 14. ure.
V okviru razpona delovnega časa določenega za prihod na delo oziroma odhod z dela, morajo zaposleni upoštevajoč potrebe nemotenega izvrševanja nalog, opraviti tedensko 40-urno delovno obveznost.
4. člen
Če narava del in nalog delavcev v občinski upravi tako terja, župan občine s sklepom delovni čas razporedi tako, da znaša v določeni dobi med letom več kot osem ur na dan, v preostalem delu te dobe pa manj kot osem ur na dan. Pri tem skupni delovni čas pri omenjeni dobi ne sme biti v povprečju daljši od 40 ur na teden.
5. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave z občani in drugimi osebami so na sedežu Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, naslednje:
– v ponedeljek od 7.30 do 10.30 in od 11. do 14.30,
– v sredo od 7.30 do 10.30 in od 11. do 16.30 ter
– v petek od 7.30 do 10.30 in 11. do 13.30.
6. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje občinske uprave z občani in drugimi osebami so na sedežih krajevnih skupnosti naslednje:
1. Krajevna skupnost Cezanjevci:
– v četrtek od 8. do 14. ure
2. Krajevna skupnost Cven:
– v ponedeljek in torek od 7. do 15. ure
3. Krajevna skupnost Krištanci, Šalinci, Grlava:
– v sredo od 8. do 10. ure
– vsako zadnjo sredo v mesecu od 14. do 16. ure
4. Krajevna skupnost Ljutomer:
– v ponedeljek in torek od 7. do 15. ure
– v sredo od 7. do 17. ure
– v petek in četrtek od 7. do 14. ure
5. Krajevna skupnost Radoslavci
– v ponedeljek in petek od 7. do 11. ure
6. Krajevna skupnost Mala Nedelja
– od ponedeljka do petka od 7. do 11. ure
7. Krajevna skupnost Stara cesta
– v torek od 11. do 15. ure
8. Krajevna skupnost Stročja vas
– v ponedeljek od 8. do 15. ure
– v sredo od 8. do 16. ure
– v petek od 8. do 9. ure
9. Krajevna skupnost Železne Dveri
– v torek od 8. do 10.30
– v četrtek od 8. do 14. ure
– v petek od 11. do 14. ure
7. člen
Dan odprtih vrat župana za občane:
– vsak ponedeljek od 9. do 12. ure.
8. člen
Dovoljen tedenski presežek ali primanjkljaj lahko znaša največ pet ur. Primanjkljaj je praviloma potrebno nadomestiti v naslednjem tednu. Ob koncu meseca mora biti mesečna delovna obveznost izpolnjena.
9. člen
V izjemnih okoliščinah v okviru delovnega časa je izven uradnih ur zagotovljeno občanom in drugim osebam dajanje pojasnil in napotkov, ki so pomembni za uveljavljanje njihovih pravic in izpolnjevanje obveznosti, kakor tudi sprejemanje vlog in strokovno pomoč pri sestavi vlog.
10. člen
Evidentiranje prisotnosti in odsotnosti ter ugotavljanje prisotnosti na delu in odsotnosti z dela se evidentira v evidenčni knjigi. Evidenco prisotnosti na delu in odsotnosti z dela vodi delavec občinske uprave po pooblastilu župana.
11. člen
Razpored delovnega časa in uradnih ur občinske uprave se objavi in na primeren način označi v prostorih občinske uprave.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati štirinajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-02-1/03-952
Ljutomer, dne 7. aprila 2003.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.