Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1857. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2002, stran 4534.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 72/99) ter. 16. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 117/00) je Občinski svet občine Loški Potok na 4. redni seji dne 28. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna
Občine Loški Potok za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Loški Potok za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun proračuna je realiziran v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  Skupaj prihodki           389,479.674 SIT
II.  Skupaj odhodki            371,524.841 SIT
III. Proračunski presežek (I-II)      17,954.833 SIT
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil           /
V.  Dana posojila in poveč. kap. deležev        /
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV-V)         /
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje                    /
VIII. Odplačilo dolga            1,875.000 SIT
IX.  Neto zadolževanje proračuna
   (VII-VIII)              –1,875.000 SIT
X.  Povečanje sredstev na računu     16,079.833 SIT
3. člen
Stanje sredstev na računu se prenese v proračun Občine Loški Potok za leto 2003.
4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,712.517 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2003.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/03-1
Loški Potok, dne 10. aprila 2003.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.