Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1720. Zakon o matičnem registru (ZMatR)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1721. Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike
1722. Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru
1723. Uredba o spremembah uredbe o določitvi režima izvoza in uvoza določenega blaga

Odloki

1724. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod

Drugi akti

1725. Odločba o zadevi lastninskega preoblikovanja Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana
1726. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v programih Skupnosti MEDIA Plus in MEDIA - Izobraževanje

MINISTRSTVA

1727. Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov
1728. Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah
1729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil
1730. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1731. Pravilnik o določitvi liste arbitrov za sestavo arbitraže za razreševanje medsebojnih sporov
1732. Pravilnik o pravosodnem nadzoru nad državnimi tožilstvi
1733. Tarifa o nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra in drugih stroških predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra
1734. Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa bovine spongiformne encefalopatije (BSE)
1735. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu
1736. Program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 2003
1780. Sklep o določitvi roka za vključitev Sklada Republike Slovenije za sukcesijo v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
1781. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dobova
1782. Pravilnik o spremembah pravilnika o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1737. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Bistrica ob Sotli

1738. Sklep o imenovanju podžupana
1739. Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti

Brežice

1740. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice

Cerkno

1741. Odlok o predkupni pravici Občine Cerkno
1742. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2003
1743. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1744. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč

Črnomelj

1745. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj - I. faza

Dobrovnik

1773. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik
1774. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik

Hodoš

1746. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Hodoš za leto 2002
1747. Odlok o proračunu Občine Hodoš za leto 2003

Jesenice

1748. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2003

Kozje

1749. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2003
1750. Sklep o pomoči za novorojence
1751. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve osebna pomoč in pomoč družini na domu

Ljubljana

1752. Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije

Luče

1753. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Luče

Markovci

1754. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Markovci za leto 2002
1755. Sklep o valorizaciji vrednosti povračila za priključke na vodovodno omrežje v Občini Markovci
1756. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Mežica

1757. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2002
1758. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2003

Pivka

1775. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Pivka za leto 2002
1776. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna LPC za leto 2002
1777. Odlok o proračunu LPC Pivka za leto 2003
1778. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest, o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih zelenih površin v Občini Pivka
1779. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti

Polzela

1759. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Polzela za leto 2002
1760. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2003
1761. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Polzela

Slovenska Bistrica

1762. Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

Škofljica

1763. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2002
1764. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2003

Tržič

1765. Odlok o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič
1766. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju prevozov učencev na območju Občine Tržič
1767. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Mlaka - levi breg
1768. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Zavoda REVITAL, zavod za prenovo mesta Tržič
1769. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za staro mestno jedro Tržiča - ožje območje (za del območja 003-T3-4C-029)

Vitanje

1770. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2003

Zreče

1771. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Zreče
1772. Sklep o sprejemu cene prispevka za priključek - priključnina
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti