Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1816. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija za območje S10, varianta "B2", stran 4469.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija
za območje S10, varianta »B«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija za območje S10, varianta »B«, ki ga je izdelal Razvojni center Inštitut za urejanje prostora d.o.o. (št. projekta 84/02) in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II
Predmet obravnave osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija za območje S10, varianta »B« je območje med Vrunčevo, Oblakovo in Kosovelovo ulico ter šolskim kompleksom v Celju. Območje, ki ga veljavni izvedbeni prostorski akt (ZN Glazija, Uradni list SRS, št. 31/84 in naslednji) »dolgoročno predvideva za potrebe usmerjenega izobraževanja«, osnutek ohranja kot del stanovanjske soseske. V soseski, kjer prevladujejo stanovanjske vile, predvideva rušenje dotrajane stavbe Vrunčeva 11a in izgradnjo nove stavbe tipa vila-blok, vzhodno od zaščitenega objekta Kosovelova 10, ki je predviden za prenovo.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Glazija, za območje S10 se začne osem dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Dolgo polje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, le-te pošljejo županu Mestne občine Celje. Župan zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-00015/2001-08
Celje, dne 31. marca 2003.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.