Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1879. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2002, stran 4554.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 106. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 5. seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2002.
2. člen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                            v tisočih SIT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun    KS-i   SKUPAJ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               1.632.708   165.973  1.798.681
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      858.523   31.773   890.296
70 DAVČNI PRIHODKI                          747.764      0   747.764
  700  Davki na dohodek in dobiček                 552.914      0   552.914
  703  Davki na premoženje                     84.408      0   84.408
  704  Domači davki na blago in storitve              110.442      0   110.442
  706  Drugi davki                            0      0      0
71 NEDAVČNI PRIHODKI                         110.759   31.773   142.532
  710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         47.833     322   48.155
  711  Takse in pristojbine                     7.929      0    7.929
  712  Denarne kazni                          367      0     367
  713  Prihodki od prodaje blaga in storitev              266    3095    3.361
  714  Drugi nedavčni prihodki                   54.364   28.356   82.720
72 KAPITALSKI PRIHODKI                         57.665    6.146   63.811
  720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            27.136      0   27.136
  721  Prihodki od prodaje zalog                     0      0      0
  722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja     0    6.146   36.675
73 PREJETE DONACIJE                           1200     665    1.865
  730  Prejete donacije iz domačih virov               1200     665    1.865
  731  Prejete donacije iz tujine                    0
74 TRANSFERNI PRIHODKI                        715.320   127.389   842.709
  740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   715.320   127.389   842.709
 
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 1.675.069   177.450  1.852.519
40 TEKOČI ODHODKI                           268.845   68.802   337.647
  400  Plače in drugi izdatki zaposlenim              69.278      0   69.278
  401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost          10.161      0   10.161
  402  Izdatki za blago in storitve                178.485   68.802   247.287
  403  Plačila domačih obresti                    1.421      0    1.421
 
  409  Rezerve                            9.500      0    9.500
41 TEKOČI TRANSFERI                          581.541    4.361   585.902
  410  Subvencije                          20.061      0   20.061
  411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom          304.695     542   305.237
  412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       45.452    3.819   49.271
  413  Drugi tekoči domači transferi                211.209      0   211.209
  414  Tekoči transferi v tujino                    124      0     124
 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                       505.169   104.287   609.456
  420  Nakup in gradnja osnovih sredstev              505.169   104.287   609.456
 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                      319.514      0   319.514
  430  Investicijski transferi                   319.514      0   319.514
                                                  0
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                 -42.361   -11.477   -53.838
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun    KS-i   Skupaj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA             5.074      0    5.074
    KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
75 PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL                    5.074      0    5.074
  750  Prejeta vračila danih posojil                 5.074      0    5.074
  751  Prodaja kapitalskih deležev                    0      0      0
  752  Kupnine iz naslova privatizacije                 0      0      0
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)        3.508      0    3.508
 
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV            3.508      0    3.508
  440  Dana posojila                         2.034      0    2.034
  441  Povečanje kapitalskih deležev i naložb            1.474      0    1.474
  442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          0      0      0
 
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                1.566      0    1.566
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                      Proračun    KS-i   Skupaj
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
  VII. ZADOLŽEVANJE (50)                          0      0      0
50 ZADOLŽEVANJE                               0      0      0
  500  Domače zadolževanje                        0      0      0
 
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)                      3.610      0    3.610
55 ODPLAČILA DOLGA                           3.610      0    3.610
  550  Odplačila domačega dolga                   3.610      0    3.610
 
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH             -44.405   -11.477   -55.882
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 
  X. NETO ZADOLŽEVANJE ( VII.-VIII.-IX)                40.795   11.477   52.272
 
  XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X)                    42.361   11.477   53.838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Rezervni sklad za leto 2002 izkazuje:
------------------------------------------------
Prihodki                 15.496
Odhodki                  2.116
------------------------------------------------
Presežek prihodkov            13.380
------------------------------------------------
Presežek prihodkov rezervnega sklada se prenese v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-0001/2003-950
Slovenske Konjice, dne 10. aprila 2003.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.