Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1861. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2002, stran 4536.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 4. seji dne 4. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Odranci za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2002, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Odranci.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
-----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov       (v tisočih tolarjev)
-----------------------------------------------------------------
  I.   Prihodki                    181.436
  II.  Odhodki                     175.124
  III.  Proračunski presežek               6.312
B) Računu finančnih terjatev in naložb:
  IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
     kapitalskih deležev                  –
  V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
     deležev                        –
  VI.  Prejeta minus dana posojila in sprememba
     kapitalskih deležev (IV.-V.)             –
  VII.  Skupni presežek (I.+IV.)-(II.+V.)         6.312
C) Računu financiranja:
  VIII. Zadolževanje proračuna                –
  IX.  Odplačilo dolga                  2.399
  X.   Neto zadolževanje (VIII.-IX.)             –
  XI.  Povečanje sredstev na računu (III.+VI.+X.)    3.913
-----------------------------------------------------------------
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 37- 4/2003
Odranci, dne 4. aprila 2003.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.