Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1822. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2003, stran 4472.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 5. redni seji dne 7. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2003
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2003 (v nadaljnem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI
   (70+71+72+73+74)                   550.843
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               334.820
70  DAVČNI PRIHODKI                   249.106
   700 Davki na dohodek in dobiček           159.924
   703 Davki na premoženje                55.730
   704 Domači davki na blago in storitve         33.452
   706 Drugi davki                      0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   85.714
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
   od premoženja                     31.114
   711 Takse in pristojbine                2.980
   712 Denarne kazni                     0
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev       50.820
   714 Drugi nedavčni prihodki               800
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  34.090
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        690
   721 Prihodki od prodaje zalog               0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in
   nematerialnega premoženja               33.400
73  PREJETE DONACIJE                      0
   730 Prejete donacije iz domačih virov           0
   731 Prejete donacije iz tujine               0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 181.933
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij              181.933
   II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           584.100
40  TEKOČI ODHODKI                    253.329
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         45.935
   401 Prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                        6.515
   402 Izdatki za blago in storitve           197.296
   403 Plačila domačih obresti               583
   409 Rezerve                      3.000
41  TEKOČI TRANSFERI                   222.198
   410 Subvencije                     5.667
   411 Transferi posameznikom in
   gospodinjstvom                    72.116
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
   in ustanovam                     38.275
   413 Drugi tekoči domači trasferi           106.140
   414 Tekoči transferi v tujino               0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                 59.116
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        59.116
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                49.457
   430 Investicijski transferi              49.457
   III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ            -33.257
-----------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB                  v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH
   POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)                  228
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              228
   750 Prejeta vračila danih posojil            228
   751 Prodaja kapitalskih deležev              0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije            0
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)             44
   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                    0
   440 Dana posojila                     0
   441 Povečanje kapitalskih deležev             0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije                       0
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)                         228
-----------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA             v tisoč tolarjev
-----------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov         Proračun leta 2003
-----------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE (500)                40.000
50  ZADOLŽEVANJE                     40.000
   500 Domače zadolževanje                40.000
   VIII. ODPLAČILO DOLGA                 6.971
55  ODPLAČILA DOLGA                    6.971
   550 Odplačila domačega dolga              6.971
   IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            0
   X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)         33.029
   XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)            33.257
-----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu, ki je sestavni del tega odloka.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja proračuna okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.
O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna posebej pojasnijo prerazporeditve.
5. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih človeških, živalskih ali rastlinskih bolezni ter odpravo drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini 2,000.000 SIT.
6. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2003 oblikujejo v višini 1,000.000 SIT. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi poroča občinskemu svetu.
7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
8. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem proračunom odobrena. Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole, direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.
10. člen
Župan lahko dolžniku do višine 40.000 SIT odpiše, oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov najame likvidnostno posojilo do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena odloča župan.
12. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe s pitno vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če plačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Črna na Koroškem za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine 40,000.000 SIT. Namen zadolžitve je odplačilo neplačanih obveznosti iz leta 2002.
13. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je občina, se smejo zadolžiti le s soglasjem ustanovitelja.
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črna na Koroškem v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-01/03
Črna na Koroškem, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l. r.