Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1850. Navodilo o dodeljevanju enkratne socialne pomoči v Mestni občini Kranj, stran 4529.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 26/01) in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) izdaja župan Mestne občine Kranj
N A V O D I L O
o dodeljevanju enkratne socialne pomoči
v Mestni občini Kranj
1. člen
S tem navodilom Mestna občina Kranj določa: upravičence do dodelitve enkratne socialne pomoči; višino enkratne socialne pomoči; pogoje in postopek dodelitve enkratne socialne pomoči.
2. člen
Upravičenci do enkratne socialne pomoči so državljani Republike Slovenije, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Kranj in v Mestni občini Kranj tudi stalno prebivajo in jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti (težke bolezni, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarne nesreče in drugih posebnih okoliščin, ki bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine) nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev stiske in so se znašli v posebnih socialnih razmerah, tako da potrebujejo enkratno socialno pomoč.
3. člen
Enkratna socialna pomoč po tem navodilu je enkratna denarna pomoč in se dodeli enkrat letno.
4. člen
Enkratna socialna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin, kurjave in ozimnice, podaljšano bivanje, šolska kosila,
– doplačilu šole v naravi,
– doplačilu zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS,
– ob elementarnih nesrečah ali smrti,
– druge posebne socialne potrebe posameznika ali družine.
5. člen
Višina enkratne socialne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ 50.000 SIT, v primeru elementarne nesreče pa je največji znesek 200.000 SIT.
Enkratna socialna pomoč se nakaže upravičencem v gotovini ali v funkcionalni obliki. Pomoč se lahko dodeli tudi drugi osebi ali ustanovi.
6. člen
Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratne socialne pomoči vodi in o njih odloča Center za socialno delo Kranj.
Vlagatelji oziroma njihovi zakoniti zastopniki vlagajo vloge za dodelitev enkratne socialne pomoči na obrazcu vloge pri Centru za socialno delo Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom o socialnem varstvu in s tem navodilom.
7. člen
V postopku dodelitve enkratne socialne pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi enkratne socialne pomoči se poleg določb tega navodila smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja področje socialnega varstva, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč.
Center za socialno delo Kranj preveri podatke iz vloge in dokazil in v roku 30 dni od popolne vloge odloči o upravičenosti do dodelitve in višine enkratne socialne pomoči z odločbo. Zoper odločbo Centra za socialno delo Kranj je možna pritožba v roku petnajstih dni od prejema odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan Mestne občine Kranj.
8. člen
Mestna občina Kranj letno zagotavlja sredstva za dodelitev enkratne socialne pomoči do višine sprejetega proračuna za tekoče leto.
9. člen
Mestna občina Kranj sklene za izvajanje tega navodila s Centrom za socialno delo Kranj pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.
10. člen
To navodilo se začne uporabljati in veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201-0006/03 - 47/04
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.