Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1866. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2001, stran 4541.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je Občinski svet občine Podčetrtek na 4. redni seji dne 7. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2001
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2001 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
I.  Bilanca prihodkov in odhodkov:               SIT
1.  skupni prihodki                  408,121.192
2.  skupni odhodki                   377,566.878
3.  proračunski presežek – primanjkljaj (1–2)      30,554.314
 
II. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
4.  prejeta vračila danih posojil             398.392
   in prodaja kapitalskih deležev
5.  dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     484.152
6.  presežek (primanjkljaj) (4–5)             –85.760
 
III. RAČUN FINANCIRANJA:
7.  zadolževanje                         –
8.  odplačilo dolga                 35,545.892 SIT
9.  neto zadolževanje (7–8)            –35,545.892 SIT
 
IV. SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH          –5,077.338 SIT
 
V.  PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2000          16,600.000 SIT
2. člen
Sredstva na računih ob koncu leta 2001 v višini 11,522.662 SIT se prenesejo v sklad Občine Podčetrtek za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-032/2003
Podčetrtek, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.