Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1888. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Zavrč na mejnem prehodu Zavrč, stran 4569.

Na podlagi 28. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99, 22/00, 67/02) ter na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) je Občinski svet občine Zavrč na 4. redni seji dne 28. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o ekološki pristojbini v Občini Zavrč na mejnem prehodu Zavrč
1. člen
S tem odlokom se odreja obvezno plačevanje ekološke pristojbine na mejnem prehodu na območju Občine Zavrč.
2. člen
Ekološko pristojbino so dolžni plačevati vsi uporabniki komunalnih objektov skupne rabe, ki vstopajo in izstopajo iz države, imajo carinske ali cestninske obveznosti, opravljajo uvozne ali izvozne posle, razen uporabnikov z osebnimi vozili.
3. člen
Ekološko pristojbino so dolžni plačevati zavezanci iz 2. člena tega odloka pri vstopu in izstopu iz države in znaša 5 EUR za vsakega zavezanca, plačljivih v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
4. člen
Enkratno plačilo ekološke pristojbine na mejnem prehodu Zavrč velja do 24. ure istega dne.
5. člen
Ekološko pristojbino zbirajo izvajalci izvozno-uvoznih poslov in druga podjetja, ki jih zato pooblasti župan Občine Zavrč in z njimi sklene ustrezno pogodbo.
6. člen
Sredstva zbrana iz naslova ekološke pristojbine so prihodek Občine Zavrč.
Sredstva so strogo namenska in se lahko uporabljajo za urejanje in vzdrževanje ter gradnjo objektov gospodarske infrastrukture v Občini Zavrč ter za spremljanje in sanacijo ranljivosti okolja.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna služba Občinske uprave občine Zavrč.
KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Uporabnik iz 2. člena tega odloka, ki ne plača ekološke pristojbine se kaznuje z denarno kaznijo najmanj:
– pravna oseba – podjetnik posameznik 60.000 SIT,
– odgovorna oseba pravne osebe 30.000 SIT.
9. člen
Izvajalci iz 5. člena tega odloka, ki ne zaračunavajo ekološke pristojbine pri vstopu in izstopu iz države, se kaznujejo z denarno kaznijo najmanj:
– pravna oseba – špediterska organizacija 100.000 SIT,
– odgovorna oseba pravne osebe 50.000 SIT.
10. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o obveznem plačilu komunalnih storitev na mejnih prehodih na območju Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 32/95).
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-04-2/03
Zavrč, dne 28. marca 2003.
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l. r.