Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1844. Spremembe in dopolnitve programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - za območje lokacijskega načrta Strelišče zaradi uskladitve z novim zakonom o urejanju prostora , stran 4526.

Na podlagi 27. in 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter 10. in 33. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je župan Občine Jesenice sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R O G R A M A P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – za območje lokacijskega načrta Strelišče zaradi uskladitve z novim zakonom o urejanju prostora (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PPOJ – Strelišče)
1. člen
Občinski svet občine Jesenice je na 43. seji dne 26. 9. 2002 sprejel program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za programsko zasnovo ureditvenega načrta Strelišče. Predmetni program priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90/02 z dne 24. 10. 2002.
Decembra 2002 je Državni zbor RS sprejel nov zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), s katerim je podana nova podlaga za izdelavo programov priprave kot tudi sam postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PPOJ.
Upoštevaje navedena dejstva, se zgoraj citirani program priprave spremeni in dopolni tako, da se glasi kot je navedeno v nadaljevanju.
2. člen
Vsebina programa priprave
S tem programom se določi:
– oceno stanja, razloge in pravno podlago za pripravo prostorskega akta,
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta,
– okvirno ureditveno območje prostorskega akta,
– nosilce urejanja, ki dajejo smernice in mnenja,
– seznam potrebnih posebnih strokovnih podlag,
– rok za pripravo prostorskega akta,
– financiranje prostorskega akta.
3. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Spremembe in dopolnitve PPOJ – Strelišče se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85) in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov občin in ugotavljanju njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana RS oziroma novo sprejeti podzakonski akti.
Ob gradnji avtoceste Jesenice–Vrba je bilo odstranjeno strelišče na Verdnikovi cesti ter društvu izplačana odškodnina, ki je deponirana. Od takrat Strelsko društvo Triglav nima strelišča in s tem osnovnih pogojev za opravljanje svoje dejavnosti. Kljub težkim pogojem društvo dosega dobre rezultate, vendar ne more zagotoviti razvoja strelske dejavnosti, kljub vedno večjemu zanimanju, tudi s strani mladine. Realizacija obstoječega UN Strelišče ni uresničljiva v doglednem času. Za izgradnjo strelišča je bilo predlaganih več lokacij, vendar le lokacija zajeta v predlogu izpolnjuje osnovni pogoj – približno orientacijo sever–jug (severovzhod–jugozahod).
4. člen
Predmet in programska izhodišča
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče se nanaša na spremembo namembnosti kmetijskih, gozdnih in vodnih zemljišč v stavbna zemljišča kot tudi opredelitev območja in določitev programskih izhodišč za izvedbo lokacijskega načrta Strelišče, to je dveh stez s spremljajočimi objekti ter dostopno cesto.
5. člen
Okvirno ureditveno območje
Območje urejanja se nahaja na severni strani akumulacijskega jezera HE Moste, vzhodno od kmetijskih površin Belškega polja, na območju imenovanem “Račji hram“ ob objektu Lovske družine Jesenice.
6. člen
Nosilci urejanja in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Področje kmetijstva, Sektor za gozdove – Področje gozdarstva, Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana,
– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Kranja, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Kranj, Mirka Vadnova 5, Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, Kranj,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava za rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska 48, Ljubljana,
– ELES – Elektro Slovenije, d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
– Elektro Gorenjska p.o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica,
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanskih brigad 11, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Urad za ceste, Urad za železnice, Langusova 4, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški promet, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprav RS za kulturno dediščino, Beethovnova 2, Ljubljana,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Cankarjeva 4/II, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, Kranj,
– Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 4, Medvode,
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
– JP JEKO-IN d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi tekom postopka.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče je župan Občine Jesenice ter Oddelek za okolje in prostor občine Jesenice.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv bo izbrala Občina Jesenice v skladu s predpisi o javnih naročilih.
7. člen
Seznam strokovnih podlag
Potrebne strokovne podlage za Spremembe in dopolnitve PPOJ – Strelišče:
– idejna zasnova v dveh varianta z krajinsko zasnovo,
– strokovne podlage za varstvo narave,
– strokovne podlage za varstvo voda,
– strokovne podlage za varstvo okolja,
– strokovne podlage prometne ureditve,
– in morebitne druge strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
8. člen
Roki za pripravo
– izbor načrtovalca sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče (april 2003),
– priprava projektne naloge za spremembe in dopolnitve PPOJ – Strelišče (april 2003),
– pridobitev smernic za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora, določenih v 6. členu tega programa priprave (maj 2003),
– izdelava strokovnih podlag iz 7. člena tega programa priprave in predloga Sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče (junij, julij, avgust 2003),
– prostorska konferenca (september 2003),
– javna razgrnitev in javna obravnava predloga sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče (september, oktober 2003),
– izdelava dopolnjenega predloga Sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče (oktober, november 2003),
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora o usklajenosti z njihovimi izhodišči (november, december 2003),
– sprejem in objava sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče (januar 2004).
9. člen
Sredstva
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PPOJ – Strelišče, pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi Občina Jesenice v okviru proračunske postavke urejanja prostora.
10. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-14/2002
Jesenice, dne 8. aprila 2003.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.