Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1886. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Vojnik, stran 4567.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 18. člena statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98 in 68/02), je Občinski svet občine Vojnik na 5. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Vojnik
1. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Vojnik določa program turističnega vodenja in pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnih turističnih vodnikov.
2. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik fizična oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Vojnik razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti. Storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Pogoj je da:
– ima opravljeno posebno strokovno usposobljenost po tem odloku,
– je v skladu s tem odlokom vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov pri Občini Vojnik.
3. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe, ali ustrezne veščine in sposobnosti, ki jih potrdi izpitna komisija,
– da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je pridobil na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani občine pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.
4. člen
Občina Vojnik pooblasti za izvedbo tečaja strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja Zavod za turizem, Celeia, Celje, ki v sodelovanju z Društvom turističnih vodnikov Slovenije sekcija Celje in s Turističnimi društvi občine Vojnik, organizira in izvede tečaj.
Tečaj organizira izvajalec tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, ki jo v ta namen imenuje župan Občine Vojnik.
5. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti. S tem pridobi naziv »lokalni turistični vodnik«.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
Oseba, mlajša od 18 let, lahko pridobi naziv »mladi turistični vodnik« po opravljenem posebnem programu izobraževanja, ki ga pripravijo Zavod za turizem Celeia, turistična društva občine Vojnik in mentorji turističnih podmladkov osnovnih šol.
Dejavnost turističnega vodenja lahko opravlja tudi oseba, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije za turističnega vodnika.
4. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
6. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Vojnik.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek,
– prebivališče,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– telefonsko številko, na kateri je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
– podatke o znanju tujega jezika.
Podatke o lokalnih turističnih vodnikih vodi tudi Zavod za turizem, Celeia, Celje.
7. člen
Lokalni turistični vodniki dobijo izkaznico z veljavnostjo 3 let. Lokalni turistični vodnik lahko pri organu, ki vodi register, dvigne novo izkaznico, če v treh letih opravi najmanj tri turistična vodenja. V nasprotnem primeru mora ponovno opravljati preizkus znanja.
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo nositi veljavno izkaznico v priponki.
Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 8,5 x 5,5 cm z natisnjenim grbom Občine Vojnik, priimkom in imenom ter fotografijo imetnika izkaznice, nazivom Lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra in datumom izdaje.
5. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
8. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje lokalnih turističnih vodnikov sprejema Zavod za turizem, Celeia, Celje ali z njegovim soglasjem turistična in druga društva ter organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo.
9. člen
Lokalni turistični vodnik ne sme neposredno prevzemati vodstev in jih opravljati za svoj račun, ampak samo po naročilu organizacij, navedenih v 8. členu.
10. člen
Zavod za turizem, Celeia, Celje na osnovi prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja za preteklo leto Občini Vojnik.
11. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih vodenj. Vrednost postavke vodenja pripravi Zavod za turizem, Celeia, Celje, potrdi pa Občinski svet občine Vojnik.
12. člen
Lokalni turistični vodniki, ki so že ob uveljavitvi zakona o pospeševanju turizma opravljali dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, s tem da v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka opravijo izpit za preveritev strokovne usposobljenosti in se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov.
6. NADZOR
13. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravlja občinska inšpekcija.
Ta lahko na kraju samem izterja denarno kazen.
Zbrana sredstva iz naslova kazni so prihodek občinskega proračuna, in se namenijo za pospeševanje turizma.
14. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 2. in 9. členom tega odloka.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
V roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka:
– Zavod za turizem, Celeia, Celje, v sodelovanju z Občino Vojnik, pripravi program za izvajanje strokovne usposobljenosti. Nato razpiše tečaj in pozove zainteresirane osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje lokalnega turističnega vodnika.
– Župan občine Vojnik imenuje komisijo za preverjanje znanja.
– Občina Vojnik vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov.
– Zavod za turizem, Celeia, Celje izdela cenik storitev in določi vrednost postavke vodenja, potrdi pa Občinski svet občine Vojnik.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 241-3/03-2
Vojnik, dne 26. marca 2003.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.