Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1883. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2002, stran 4559.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 16. in 99. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 25. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Veržej
za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2002.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
                       v tisoč tolarjih
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  1. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)                  161.138
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI                   70.164
  700 Davki na dohodek in dobiček           49.281
  703 Davki na premoženje               5.088
  704 Domači davki na blago in storitve        15.795
71 NEDAVČNI PRIHODKI                  23.870
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                    1.998
  711 Takse in pristojbine               1.033
  712 Denarne kazni                    5
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      3.956
  714 Drugi nedavčni prihodki             16.878
72 KAPITALSKI PRIHODKI                 2.496
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      2.452
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in
  nematerialnega premoženja                44
74 TRANSFERNI PRIHODKI                 64.608
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij              64.608
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           175.265
40 TEKOČI ODHODKI                   32.545
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        12.392
  401 Prispevki delodajalcev za
  socialno varnost                   1.804
  402 Izdatki za blago in storitve          17.488
  403 Plačila domačih obresti              214
  409 Rezerve                      647
41 TEKOČI TRANSFERI                  63.628
  410 Subvencije                    1.497
  411 Transferi posameznikom in
  gospodinjstvom                    5.325
  412 Transferi neprofitnih organizacijam in
  ustanovam                      7.667
  413 Drugi tekoči domači transferi          49.139
42 INVESTICIJSKI ODHODKI                65.021
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       65.021
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI               14.072
  430 Investicijski transferi             14.072
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ            – 14.127
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  N PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             139
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             139
  750 Prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev                  139
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
V. RAČUN FINANCIRANJA
  500 Domače zadolževanje               14.000
VI. SREDSTVA PRORAČUNA                   11
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-28/03
Veržej, dne 25. marca 2003.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.