Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1865. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica, stran 4540.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Oplotnica
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) se dopolni 59. člen tako, da se za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
– komisija za zadeve mladih.
2. člen
Za 66. členom se doda nov 66.a člen, ki se glasi:
Komisija za zadeve mladih:
– spremlja potrebe in zahteve mladih ob reševanju mladinske problematike (stanovanjske problematike, prostorsko-urbanistične ureditve mesta, prostorov za mlade, prostočasnih aktivnosti ipd.)
– daje mnenja in pobude o načinu razreševanja mladinske problematike občinskemu svetu ter prispeva k oblikovanju mladinske politike oziroma sodeluje pri oblikovanju tistih resorskih politik, ki zadevajo mlade
– skrbi za doslednost izvajanja ciljev mladinske politike oziroma sodeluje pri oblikovanju tistih resorskih politik, ki zadevajo mlade
– skrbi za doslednost izvajanja ciljev mladinske politike in uskladitev odločitev, ki zadevajo mlade
– skrbi za doslednost izvajanja ciljev mladinske politike in uskladitev odločitev, ki zadevajo mlade
– koordinira delo mladinskih organizacij v občini v smislu povezovanja in skupnega delovanje le-teh
– spremlja in spodbuja delovanje lokalnih mladinskih organizacij v občini
– sodeluje pri oblikovanju predloga proračuna občine zlasti v sredstvih namenjenih za mlade
– sodeluje s predstavniki občinskih organov, predstavniki mladinskih organizacij in asociacij, mladinskimi in socialnimi delavci, centri za socialno pomoč in drugimi institucijami v občini
– obravnava druga vprašanja in pobude v okviru svojega delovnega področja.
Komisija ima predsednika in štiri člane.
3. člen
Drugi stavek četrtega odstavka 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
Delovno telo lahko veljavno sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2.18.1/2003
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.