Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1834. Odlok o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2003, stran 4480.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 51/02), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/0, in 30/02) in 16. člena statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Naš časopis št. 252/99), je Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec na 4. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec
za leto 2003
1. člen
S proračunom Občine Dobrova - Polhov Gradec se zagotavlja sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dobrova - Polhov Gradec.
2. člen
Proračun Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2003 je določen v skupni višini 654,960.000 SIT, od tega
                              v tolarjih
--------------------------------------------------------------------
       Bilanca prihodkov   Račun finančnih      Račun
          in odhodkov  terjatev in naložb  financiranja
--------------------------------------------------------------------
Prihodki      654.960.000          –        –
Odhodki       654.960.000          –        –
Primanjkljaj         –
Presežek           –
--------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni v proračunu in ko so izpolnjeni vsi, z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna.
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj treh usposobljenih ponudnikov.
Javni razpis se objavi v javnih občilih za naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega 8,000.000 SIT ter za oddaje gradbenih del, katerih vrednost presega 15,000.000 SIT. Za vsa ostala dela in nabave se smiselno upoštevajo pravila za naročila male vrednosti.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobrova - Polhov Gradec. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pooblasti tudi druge osebe.
Za vse postavke, katerih namembnost ni natančno porazdeljena v proračunu, potrjuje njihovo razdelitev svet občine.
5. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva na posamezni postavki, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se lahko dodatna sredstva namenijo iz druge postavke posameznega področja proračuna.
Če zaradi prenosa sredstev med postavkami ni ogroženo izvajanje nalog posameznega področja, v katerem so bila sredstva prerazporejena, odloča o taki prerazporeditvi sredstev začasno župan in o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji redni seji.
6. člen
Sredstva za plače se uporabnikom dodeljujejo enakomerno v obliki mesečnih dotacij, sredstva za materialne stroške in druge odhodke pa praviloma mesečno, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti.
Dotacije za redno delovanje posameznih proračunskih uporabnikov (zveze, društva) se praviloma nakazujejo trimesečno.
7. člen
Vsa določila in načini poslovanja, ki niso opredeljeni s tem odlokom, se morajo izvajati v skladu z zakonodajo s področja javnih financ.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 015-03-1174/03
Dobrova, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Lovro Mrak l. r.