Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1863. Odlok o javnem redu in miru v Občini Odranci, stran 4538.

Na podlagi 21. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 3., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01) je Občinski svet občine Odranci na 4. seji dne 4. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o javnem redu in miru v Občini Odranci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru občanov in premoženja, zdravja in čistoče, zunanjega videza naselja in zelenih površin, ravnanje z opuščenimi vozili, varovanje pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, ter način plakatiranja v Občini Odranci.
2. člen
Določbe tega odloka veljajo za vse fizične in pravne osebe, ki se nahajajo v Občini Odranci. Vse fizične in pravne osebe so dolžne urediti svoje življenje in delo tako, da ne vznemirjajo, ovirajo ali motijo drugih pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega zdravja in premoženja, da spoštujejo splošna moralna in etična načela, skrbijo za privlačen videz svojega kraja in da ne opuščajo ali opravljajo dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali prepovedana.
3. člen
Za prekrške storjene po tem odloku so neposredno odgovorne osebe, ki jih same storijo, za prekrške mladoletnih oseb in otrok pa starši, skrbniki, rejniki, ki jim je zaupana vzgoja, varstvo in oskrba mladoletnih oseb in otrok.
II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU
4. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90).
5. člen
Za zagotovitev javnega reda in miru je prepovedano:
1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug način trošiti pitno vodo iz vodovodnih zajetij v času, ko je trošenje v ta namen omejeno;
2. parkirati ali postavljati motorna in druga vozila, prikolice in druge delovne stroje na hišnih dohodih, garažnih dovozih, na zelenicah in drugih površinah, ki niso namenjene za parkiranje, ali na javnih prostorih in površinah, kjer bi to lahko oviralo dostop intervencijskim vozilom;
3. odlagati les ali drugi material na javno površino na kanalizacijo ali vodovodno omrežje ali drugo površino ali objekt za splošno uporabo;
4. parkirati prevozna sredstva, puščati kontejnerje ali posode za smeti na površinah, kjer bi ovirale promet in pešce;
5. motiti, ovirati ali ogrožati organizirane sprehode, javne shode, zborovanja, povorke, sestanke ali druge javne prireditve;
6. po stanovanjih ali javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane z zbiranjem podatkov proti njihovi volji;
7. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali kako drugače onesnažiti napisne table, žive meje, javna (opozorilna) znamenja, spomenike, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, klopi, ograje, smetnjake, stojala za kolesa, turistična znamenja in druge naprave ali predmete za splošno rabo;
8. puščati nevarne živali brez nadzora, brez nagobčnika, brez hrane, vode in jih puščati v nemogočih razmerah;
9. metati pirotehnična in druga eksplozivna sredstva na mestih, kjer bi to lahko ogrozilo varnost občanov in njihovo premoženje;
10. opravljati gospodarske dejavnosti na javnih površinah.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki krši določila v 1. do 6. točki tega člena.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje oseba, ki krši določila v 7. do 10. točki tega člena.
III. VARSTVO LJUDI IN PREMOŽENJA
6. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja je prepovedano.
1. namerno odstraniti in poškodovati stvari, objekte in površine, ki so javnega pomena;
2. sežigati travo, listje in druge odpadke na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar ter kuriti na prostem v vetrovnem vremenu in kadar pooblaščeni organi javno objavijo povečano ali zelo veliko požarno ogroženost;
3. sežigati gume, odpadno olje, tekstilne odpadke iz umetnih mas in krmo v naravnem okolju ali zaprtih kuriščih;
4. kuriti na prostem in z dimom onesnaževati življenjski prostor;
5. odmetavati cigaretne ogorke in odlagati vroči pepel na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar;
6. imeti nepokrit oziroma nezavarovan vodnjak, jamo, jašek, ali drugo odprtino, kjer obstaja nevarnost padca;
7. opremljati ograje ob javnih cestah in poteh z bodečo žico in drugimi nevarnimi predmeti;
8. puščati psa brez nadzora, popadljivega psa brez nagobčnika oziroma imeti psa, ki s svojim lajanjem pretirano moti in vznemirja okolico ter opuščati opozorila “HUD PES“, če je pri hiši pes;
9. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
10. puščati živali na javnih krajih, prometnih površinah v okolici šol brez nadzorstva, ali puščati domače živali brez hrane, vode in zaščite pred slabim vremenom;
11. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali umazati ljudi in pročelja stavb ter prislanjati predmete ali stvari na stene hiš, izložbena okna ali kamor koli, kjer to lahko povzroči škodo, ovira promet ali kvari videz okolja;
12. imeti ob javnih cestah nasip, ograjo, živo mejo ali druge rastline in predmete v stanju, ki ovira ali ogroža prometno varnost občanov, posega v cestno telo ali kvari zunanji videz kraja ter spodkopavati javne poti ali kakor koli poškodovati oziroma z zemeljskimi deli povzročiti drsenje tal;
13. metati sneg na vozišče iz pločnikov ali dvorišč pri čiščenju snega.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje oseba, ki krši določila v 1. do 11. točki tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki krši določila v 12. do13. točki tega člena.
7. člen
Zaradi varstva ljudi in premoženja mora lastnik ali upravljalec:
1. odstraniti objekte, ki ne služijo več svojemu namenu in kvarijo videz kraja;
2. obnoviti ali odstraniti objekte, ki kvarijo videz ali ogrožajo varnost ljudi in premoženje in so še zmeraj v uporabi;
3. odstraniti ali znižati objekte, predmete, rastlinje ob cestah, ki zmanjšujejo preglednost;
4. odstraniti drevesa oziroma suhe veje dreves, pri katerih obstaja nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih ali premoženja.
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje oseba, ki ne izvrši določila v 1. do 4. točki tega člena.
IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE
8. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v naravno okolje, to je v potoke, na travnike, ulice, pločnike, ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to določeni. Za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;
2. spuščati odplake, fekalije ali gnojnice v jarke, v opuščene vodnjake, na javne poti in v odkrite cestne jarke, kakor tudi na območje objektov s preskrbo s pitno vodo;
3. pustiti greznice in odtočne kanale odprte ali slabo zaprte in spuščati odplake iz greznice po površini in opustiti pravočasno praznjenje;
4. polivati cestišče z odpadnim oljem ali drugim zdravju in okolju škodljivim sredstvom;
5. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete na bregovih vodotokov in na zbirnih in zaščitenih področjih vodnih virov;
6. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročile zamašitev le-teh;
7. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih površinah nameščene smetnjake in puščati pokrove smetnjakov odprte;
8. iztepati, izlivati ali metati z balkonov in oken karkoli, kar bi povzročilo nesnago ali ogrozilo zdravje in varnost ljudi;
9. prevažati razsipni tovor po vozišču tako, da se raznaša po vozišču in okolici;
10. v sušnem obdobju gnojiti z gnojnico ali gnojevko, razen če gre za takojšen podor ter gnojiti vrtove, sadovnjake in travnike z gnojnico ali drugimi smrdljivimi snovmi tako, da to moti občane;
11. puščati neočiščeno cestišče pri delu, ki posega v javno cesto.
Z denarno kaznijo 40.000 SIT se kaznuje oseba, ki krši določila v 1. do 6. točki tega člena.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki krši določila v 7. do 11. točki tega člena.
V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELJA IN ZELENIH POVRŠIN
9. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselja in zelenih kmetijskih površin je prepovedano:
1. postaviti šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega organa po predhodnem soglasju lastnika ali upravljavca zemljišča;
2. pisati, risati ali na kakšen koli način zamazati zidove hiš in drugih stavb, ograje in prometne signalizacije;
3. voziti, parkirati ali pustiti vozilo na zelenici, travniku in drugih kmetijskih zemljiščih;
4. hoditi ali voziti v naseljenem kraju izven urejenih poti, lomiti drevje, grmičevje in trgati cvetje;
5. kositi zelenice v naselju ob času, ki je neprimeren (nedelja, nočni čas) in s tem motiti in vznemirjati prebivalce in okolico.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki ne izvrši določila v 1. do 5. točki tega člena.
10. člen
Lastniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih in drugih zgradb, lastniki ter najemniki stanovanj in drugih zgradb so dolžni pred objektom in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih:
1. poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena (očiščena, pokošena);
2. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snegobrani in podobne naprave;
3. odstraniti s pločnikov, z dohodov in dovozov k hišam s kanalizacijskih jaškov ali hidrantov snega, ki je ponoči zapadel, najkasneje do 8. ure zjutraj, podnevi pa sproti tako, da je možen dostop;
4. dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče;
5. ob poledici posipavati pločnike ob hišah in drugih zgradbah s soljo, peskom ali žagovino;
6. posekati drevje, veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih krajih.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki ne izvede dejavnosti določene v 1. do 6. točki tega člena.
11. člen
Lastniki oziroma uporabniki tovornih in drugih vozil, kmetijskih strojev in druge mehanizacije morajo očistiti javno cesto, ki so jo onesnažili z vožnjo, obračanjem teh strojev na koncu njiv in drugih kmetijskih in gozdnih površin oziroma cesto, ki so jo onesnažili s hlevskim gnojem, prstjo ali blatom.
Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT se kaznuje oseba, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena.
12. člen
Izložbena okna morajo biti čista in estetsko urejena, reklamni in javni napisi morajo biti estetsko oblikovani in vzdrževani ter ne smejo ovirati dostopa.
Vsak stanovanjski in poslovni objekt mora biti opravljen s hišno številko na vidnem mestu.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje lastnik objekta, ki ne ravna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
VI. RAVNANJE Z OPUŠČENIMI VOZILI
13. člen
Opuščeno vozilo je vozilo, s katerega so odstranjene registrske tablice ali je brez veljavne registracije ali je huje poškodovano in nihče ne skrbi zanj, na parkirnem prostoru, pločniku, zeleni površini ali na drugi površini, katere lastnik je pravna ali fizična oseba in ni lastnik vozila.
14. člen
Pristojni občinski organ v postopku odstranjevanja opuščenega vozila najprej opozori lastnika vozila. To pomeni, da je lastnik opuščeno vozilo dolžan v roku 8 dni odstraniti ter na občinsko upravo predložiti ustrezno dokazilo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje lastnik opuščenega vozila, ki v omenjenem roku vozila ne odstrani na za to določeno mesto.
Če ni možno ugotoviti lastnika opuščenega vozila, odredi pristojni občinski organ odstranitev vozila na stroške proračuna Občine Odranci.
VII. PLAKATIRANJE IN POSTAVLJANJE PANOJEV
15. člen
Nameščanje plakatov, oglasov in podobnih objav je dovoljeno na plakatnih mestih in objektih, ki jih določi in potrdi občinski svet in morajo biti za ta name posebej urejena. Organizacije, društva, fizične in pravne osebe imajo lahko svoja plakatna mesta, ki morajo biti urejena okolju primerno in postavljena v soglasju Občinskega sveta občine Odranci.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje oseba, ki izvede plakatiranje na javnih površinah in javnih objektih brez soglasja občinske uprave.
VIII. UVEDBA POSTOPKA
16. člen
Zoper fizično, odgovorno in pravno osebo se lahko uvede postopek pri sodniku za prekrške.
Postopek o prekršku po tem odloku lahko predlagajo: policija, upravni organi, inšpekcijske in druge upravne službe (komunalni redar ali drugi pooblaščenec, ki ga določi župan in potrdi občinski svet), vsak s svojega področja pristojnosti ter oškodovanec.
Pooblaščene osebe iz prejšnjega odstavka lahko takoj na kraju prekrška tistim, katerih prekrške osebno zaznajo in tistim, katerih prekrški so bili ugotovljeni s posebnimi tehničnimi napravami, izdajo plačilni nalog.
IX. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40-4/2003
Odranci, dne 4. aprila 2003
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.