Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1862. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2003, stran 4536.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01), je Občinski svet občine Odranci na 4. seji dne 4. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Odranci za leto 2003
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Odranci za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanci prihodkov in odhodkov    v tisoč tolarjev
  I. SKUPAJ PRIHODKI
  (70+71+72+73+74)               230.615
  TEKOČI PRIHODKI (70+71)            87.487
70 DAVČNI PRIHODKI                41.367
  700 Davki na dohodek in dobiček        33.093
  703 Davki na premoženje            3.383
  704 Domači davki na blago in storitev     4.891
  706 Drugi davki                  –
71 NEDAVČNI PRIHODKI               46.120
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
  od premoženja                  522
  711 Takse in pristojbine            1.053
  712 Denarne kazni                 –
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   1.200
  714 Drugi nedavčni prihodki          43.345
72 KAPITALSKI PRIHODKI               221
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    221
73 PREJETE DONACIJE                  –
74 TRANSFERNI PRIHODKI             142.907
  740 Transferni prihodki iz drugih
  javnofinančnih institucij          142.907
  II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       239.199
40 TEKOČI ODHODKI                54.318
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     15.122
  401 Prispevki delodajalcev za socialno
  varnost                    2.170
  402 Izdatki za blago in storitve       34.326
  403 Plačila domačih obresti           700
  409 Rezerve                  2.000
41 TEKOČI TRANSFERI               58.904
  410 Subvencije                 4.000
  411 Transferi posameznikom in
  gospodinjstvom                 5.593
  412 Transferi neprofitnim organizacijam
  in ustanovam                  5.727
  413 Drugi tekoči domači transferi       43.584
42 INVESTICIJSKI ODHODKI             67.977
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    67.977
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI            58.000
  430 Investicijski transferi          58.000
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
  PRIMANJKLJAJ (I.-II.)             -8.584
 
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           –
  V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
  DELEŽEV                      –
  VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA… (IV.-V.)     –
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)              –
  VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)          2.550
55 ODPLAČILO DOLGA                2.550
  550 Odplačilo domačega dolga          2.550
  IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
  NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     -11.134
  X. NETO FINANCIRANJE              8.584
-------------------------------------------------------
Splošni del proračuna, sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter razvojni programov so priloga k temu odloku.
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki režijskega obrata.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
4. člen
Sredstva za redne dejavnosti proračunskih uporabnikov se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
5. člen
Župan lahko razporedi sredstva proračuna med postavkami in področji proračuna pri neposrednem uporabniku:
– če nastanejo zato utemeljeni razlogi;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje izvajanje investicij in realizacija investicij.
6. člen
Od vseh prihodkov proračuna za leto 2003 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov se izloči v proračunske rezerve občine 2,000.000 SIT.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) odloča župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna in se pooblašča, da odloča o:
– uporabi sredstev za enkratno dotacijo v zvezi z raznimi večjimi kulturnimi in športnimi prireditvami ter za razvoj športa,
– uporabi sredstev za funkcionalne izdatke, materialne izdatke občinske uprave in organov ter sredstev za društva in organizacije,
– uporabi sredstev za zaščito in reševanje,
– uporabi sredstev razporejenih za investicije in druge odhodke investicijskega značaja ter za amortizacijo,
– izbiri izvajalca na podlagi javnih razpisov za izbiro izvajalca oziroma zbiranja ponudb za blago, gradbena dela in storitve, ki se izvajajo na podlagi zagotovljenih sredstev po posameznih postavkah sprejetih v občinskem proračunu,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene v okviru večjih pričakovanj prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
9. člen
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom in o uporabi sredstev poročati občinskemu svetu šestmesečno.
10. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zakonom o financiranju občin, zakonom o javnih financah in uredbo o zadolževanju občin. Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se lahko začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine,
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
Od najetja posojila pod 2. točko tega člena odloča župan oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
11. člen
Javna podjetja ali javni zavodi kateri ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
12. člen
Nabavo materiala in opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
13. člen
Župan lahko dolžniku odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna, po načelu dobrega gospodarja razpolaga župan.
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Odranci v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno se uporablja ta odlok in sklep župana.
16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Odranci v letu 2003 (Uradni list RS, št. 5/03).
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.
Št. 39-4/2003
Odranci, dne 4. aprila 2003.
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l. r.